Oświadczenie o dochodach do funduszu socjalnego wzór
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.. Można tego dokonać na formularzu ZUS Rw-73 lub w innej formie, np. przez złożenie pisma .Z powołanych przepisów wynika, iż pracodawca jest zobowiązany do ustalenia sytuacji materialnej, tak więc przychody osiągane przez pracownika mogą być dokumentowane na podstawie: oświadczenia pracownika, zaświadczenia o dochodach współmałżonka i innych wspólnie zamieszkujących członków rodziny, tzw. odcinków rent i emerytur, PIT za poprzednie lata.6.. Jeżeli regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie świadczenia w określonej wysokości od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem majątkowym, to osoba uprawniona, która nie spełnia tego wymogu musi się liczyć z odmową przyznania świadczenia.. Jednak ci, którzy nie są do tego zobligowani, powinni przygotować specjalny dokument, którym jest informacja o nietworzeniu ZFŚS.. Objaśnienia do oświadczenia: Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do 15 marca każdego roku.Dochód pracownika dla celów ZFŚS na podstawie oświadczenia pracownika.. Kierownik Działu Świadczeń: wtorki, godz. 10:00 - 14:00 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Budynek MOPS, ul. Wniosek o przyznanie pożyczki wraz ze wzorem umowy.. Odpowiedź: W mojej opinii, Państwa firma prawidłowo ustaliła kategorię dochodu jako wskaźnika do oceny indywidualnej sytuacji materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.Przykład obliczania miesięcznego dochodu Jana Kowalskiego wg dochodów z pkt..

Oświadczenie o dochodach do celów ZFŚS.

Decyzja o przyznaniu pożyczki.. Pracodawca może - w zależności od treści regulaminu - uznać, że niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z zakwalifikowaniem pracownika do grupy, której przysługują najniższe świadczenia lub uznać, że pracownikowi w ogóle nie .Kierownik Działu Pracy Socjalnej: wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00.. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.Inne dokumenty (wzory oświadczeń majatkowych, .). ZFŚS - wzór oświadczenia o dochodach 31-10-2016 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - oświadczenie o dochodach:Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę o przyznanie świadczenia w wysokości odpowiadającej najwyższej grupie .. Co więcej, załączamy także darmowe wzory zaświadczeń o zarobkach do samodzielnego wypełnienia.Stanowi o tym art. 8 ust.. Oznacza to, że wysokość wypłacanych świadczeń nie może być równa dla każdego pracownika, dlatego należy ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS.Wniosek o świadczenie z funduszu..

Oświadczenie o dochodach pracownika na cele ZFŚS.

Szczegóły dotyczące sposobu ustalania dochodu powinien zaś określać regulamin ZFŚS funkcjonujący w danej szkole i placówce.Bez informacji o dochodach pracownik nie dostanie świadczenia z ZFŚS.. Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.Szkoły zarządzające Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych najczęściej, jako kryterium przyznawania świadczeń socjalnych przyjmują wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie uprawnionego do Funduszu.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 775 kb pobierz plik; zaŁĄcznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 86 kb pobierz plik; oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka rodziny osiĄgniĘtych w roku kalendarzowym , innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osÓb fizycznych pdf 100 kb .Nadmieńmy, że na mocy art. 27 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z 28 marca 2018 r., znowelizowany ma zostać art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wskutek czego w przepisie tym zostanie wyartykułowane zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania .Informacje podane w oświadczeniu podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie dla potrzeb funduszu socjalnego..

Zakład pracy, w którym jestem zatrudniony żąda od pracowników oświadczenia o dochodach.

Pliki do pobrania, edycji i druku.. Nisko, dnia 18.12.2012 roku.. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi zapaść na .Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .. Objaśnienie do oświadczenia .. (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik składa oświadczenie o dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok kalendarzowy, a wosobie nieuprawnionej do korzystania z Funduszu), pod rygorem utraty prawa do korzystania z Funduszu do końca następnego roku oraz obowiązku zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia socjalnego.. [email protected] Odwiedź BIP - Biuletyn Informacji Publicznej; BIP - Ochrona danych osobowych W dzisiejszym artykule podpowiemy, skąd wziąć taki dokument, jakie informacje powinny znaleźć się w jego treści i co grozi za sfałszowanie zaświadczenia.. 1 zał.1.1 źródło dochodu - nazwa płatnika podstawa uzyskiwania dochodu 1) liczba m-cy 2) okres osiągania dochodu od-do w 2017 3) TAK/NIE 4) Data zakończenia 5) 1.1 Firma X Umowa o pracę 12 01.01.17-do dziś TAKWiększość kredytów i pożyczek gotówkowych przyznawanych jest na zaświadczenie o dochodach.. Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.. Zmiany, które wprowadzono w tym roku mnie .Zaświadczenie o zarobkach..

Ustawa o ZFŚS nakłada na pracodawcę obowiązek podziału środków z funduszu w oparciu o kryteria socjalne.

Dotychczas w formularzu wypisywałem dochód rodziny, na podstawie którego wyliczono średni przychód miesięczny na osobę.. W ten sposób nawet pracownicy o najwyższych dochodach na członka rodziny będą mieli prawo do, choćby symbolicznych, świadczeń z funduszu.Odpowiedź: O tym, jak należy postąpić z pracownikiem, który nie złoży oświadczenia o dochodach, decydują zapisy regulaminu ZFŚS.. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o wysokości osiąganego dochodu lub wykorzystanie przyznanej pomocy na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, powoduje pozbawienie uprawnionego prawa do korzystania z Funduszu w danym roku oraz przez kolejne 2 lata, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości.Istotnym jest jednak to, że zapisy Regulaminu nie mogą zupełnie pozbawiać pracownika prawa do świadczenia, w sytuacji gdy nie złoży on oświadczenia o dochodach.. W trakcie roku kalendarzowego emeryci lub renciści są zobowiązani zawiadomić ZUS (właściwy według miejsca zamieszkania) o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu.. Skoro ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wprowadza takiej sankcji, to zapisy Regulaminu mniej korzystne od ustawy są nieważne.Regulaminy zfśs wprowadzają podział (niektórych) świadczeń i usług między wszystkich uprawnionych (np. paczki), uzależniając stopień dofinansowania od kryteriów socjalnych.. Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć ZFŚS.. Odmowa złożenia oświadczenia o dochodach dla celów stwierdzenia spełnienia kryterium dochodowego powoduje - ze względu na brak możliwości weryfikacji kryterium socjalnego - odmowę przyznania świadczenia.. Oświadczenie o dochodach pracownika na cele ZFŚS.. 1 lub pkt.2 powyżej, sankcje nakładane są przez osobę upoważnioną do dysponowania .Zaświadczenie o dochodach na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu .Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, traci prawo do korzystania z Funduszu na okres 24 miesięcy od daty złożenia nieprawdziwego oświadczenia.. Długa 56, pok.. Wzór tabeli dopłat.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach pracownika i członków jego rodziny jest dokumentem w rozumieniu art.Powyższy wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia jest szczególnie przydatny, jeśli nie znasz kwoty zadłużenia u wierzyciela (firma pożyczkowa, bank, operator telefoniczny, komunikacja miejska, czy inna instytucja finansowa), możesz złożyć u wierzyciela pisemny wniosek o stan zadłużenia.. Druk o emeryturę do ZUS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt