Arkusz obserwacji lekcji nauczyciela stażysty
3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Pokazowe lekcje i obserwacja lekcji innych nauczycieli w ramach awansu zawodowego.. 3.11.2020 - Literatura jako narzędzie .Stworzony przeze mnie arkusz obserwacji, niezbędby podczas obserwowania lekcji.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał.. SPECYFIKA PRACY Z NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ Nauczyciel sta¿ysta to najczêœciej osoba dopiero zaczynaj¹ca pracê w szkole.. Aktywność i komunikacja nauczyciela z uczniami :• bardzo dobra• dobra• zadowalająca• słaba5.Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę-----Karta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego Data: marzec 2016 Nauczyciel prowadzący: Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska Temat dnia : Kogo spotkamy nad wodą Czas trwania: 30 min Cele: - zapoznanie z wybranym środowiskiem wodnym, - Wdrażanie do nazywania i rozpoznawania kilku wybranych zwierząt wodnych, kształtowanie .Czasami na zajęciach nauczyciel ma pod swoją opieką studenta lub stażystę..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. Liczba uczniów .Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Obserwacja pracy nauczyciela ubiegającego się o awans, Obserwacja pracy nowozatrudnionego nauczyciela .. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy procedur - podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w .Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Pozostało jeszcze 85 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxObserwacja lekcji.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoObowiązek obserwacji lekcji został natomiast przewidziany wprost w odniesieniu do nauczyciela stażysty.. Z wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego wynika obowiązek prowadzenia i obserwowania lekcji przez opiekuna stażu: § 6.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.dobór typu lekcji , metod i środków dydaktycznych do celów lekcji; poprawność zastosowania wybranych metod i technik.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. Podgląd stron.. Czy jest wymóg, żeby nauczyciel kontraktowy prowadził lekcje w obecności opiekuna i jak często?. 20.10.2020 - Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy..

Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.

2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI DLA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Przedmiot: .. Klasa .. Podczas rozmowy nauczyciel dokonuje samooceny przeprowadzonych zajęć, tj.:Zał.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał.. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. Na ogó³ œwie¿o po studiach i coraz czêœciej z du¿¹ iloœci¹ doœwiadczeñ zwi¹zanych z poszukiwaniem pracy.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoTitle: ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI STAŻYSTY Author: Jurek Last modified by: Jarek Created Date: 11/9/2011 8:07:00 AM Company: PRV Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI STAŻYSTY Pozostało jeszcze 93 % treści.. Niniejsza karta ma pomóc nauczycielowi, praktykantowi lub stażyście zwrócić uwagę na prawidłowy przebieg lekcji.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Taka sytuacja pozwala nam s¹dziæ, ¿e oto bêdziemy mie-Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. Arkusz przed obserwacją 2.. OKO zakłada dobrowolność.i.. WNIOSKI STAŻYSTY (CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM) .. Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora.. Przedmiot obserwacji: Cele lekcji, Znajomość nowej podstawy programowej przez nauczyciela, Metody, organizacja, wykorzystanie pomocy w pracy, Zachowanie uczniów,Plik Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę.docx na koncie użytkownika tu_iza • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 wrz 2009Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?1..Komentarze

Brak komentarzy.