Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej przez niepełnoletnie rodzeństwoUpoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (w os. tatniej rubryce tabelki podpisują się osoby upoważnione przez rodziców.. Przysługuje Paostwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz innelegitymacji szkolnej służących do identyfikacji osoby upoważnionej podczas odbierania dziecka ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 193 w Łodzi.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkudla osób upoważnionych do odbioru dziecka/dzieci Zgodnie z art. 13 ust.. o ochronie danych osobowych (Dz.Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Nałkowskich 110 20-470 Lublin ……………………………………………….. ( imię i nazwisko rodziców/opiekunów)Przyjęcie upoważnienia do odbioru dziecka warunkowane jest uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę upoważnioną.. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.. *niepotrzebne skreślić .2.. Rodzic ma prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy..

8.Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

Na podstawie pisemnego upoważnienie dziecko może odebrać także inna osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny.. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru .Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy w terminie wyznaczonym przez rodziców/prawnych opiekunów.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaUpoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Iwona Wiśniewska.. Miejscowość, data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego: .. przez Rodzica/Opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej..

Główna; E-dziennik;ze świetlicy szkolnej.

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy nauczycielowi .Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.. Jak zatem wygląda możliwość odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w świetle prawa .upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.. do odbioru dziecka) Do odbioru naszego dziecka ze świetlicy oraz odbioru ze świetlicy na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby spoza SP20 u. poważnione są następujące osoby:7.. - upoważnienie podpisuje każda osoba upoważniona do odbioru dziecka w pt. 4 w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.. Udostępnij.. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.. 07 Wrz 2017.. Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z zajęć świetlicy szkolnej przez wskazane poniżej osoby.Upoważniam, do odbioru ze świetlicy szkolnej ..

Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie.

w roku szkolnym 2017/18 przez następujące osoby: .. * Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do potwierdzenia zgodności danych przedstawionych w oświadczeniuUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Wyrażam zgodę na odebranie ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z OddziałamiCo do zasady to rodzice odbierają dzieci ze szkoły oraz ze świetlicy szkolnej.. W świetlicy szkolnej w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są zajęcia twórcze.Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej .. do domu mojego dziecka odebranego przez wyżej wymienioną osobę upoważnioną.. Karola Wojtyły w Kobyłce mojego dziecka:UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y: Imię i nazwisko powinowactwo Numer dowodu osobistego Numer telefonu Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez osobę upoważnioną.Paostwa dane osobowe będą przetwarzane do kooca roku szkolnego wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości w momencie odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.. Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną osobę.Nauczyciel sprawdza czy osoba odbierająca jest upoważniona do odbioru dziecka i potwierdza informację portierowi..

Nieobecność dziecka odnotowuje się w dzienniku świetlicowym.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Oświadczenie OSOBY UPOWAŻNIONEJ do odbioru dziecka Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Katowicach KLAUZULA INFORMACYJNA Podstawa prawna: Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Upoważnienie .. upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im.. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz.6.45, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy.. W przypadku braku upoważnienia przez osobę odbierającą, nauczyciel kontaktuje się z telefonicznie z rodzicami lub .. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut.Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się ucznia ze świetlicy.. SP_upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy_klauzula informacyjna INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.. Prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie upoważnienia do odbioru dziecka i dostarczenie do świetlicy szkolnej : upoważnienie.. i nazwisko pełnoletniej os. upoważnionej / kontaktowy numer telefonu data i podpis pełnoletniej osoby upoważnione j lubopuścić świetlicy.. Rodzic/osoba upoważniona (w trosce o bezpieczeństwo) odbierając dziecko ze świetlicy szkolnej zobowiązana jest zgłosić ten fakt wychowawcy oraz podpisać listę odbioru.do odbioru dziecka ze šwietlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 344 w Warszawie (inuç i nazwisko rodzica/prawnego optekuna) upo waŽniam Pana/Paniq (imiç i nazwisko osoby upowaŽmonej) (numer dowodu osob istego) do odbioru mojego dziecka (inuç i nazwisko dziecka) ze šwietlicy szkolnej.. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: [email protected] lub CORE Consulting sp.. 4.Rodzice zobowiązani są do dostarczenia pisemnych informacji o osobach uprawnionych do odbioru ich dziecka ze świetlicy.. Szczegółowe informacje o9.. Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną.. Dziecko wychodzi ze świetlicy na portiernię i jest przekazywane przez portiera osobie odbierającej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt