Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej 2020
Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie I.. Po wypełnieniu formularza, należy go podpisać i zanieść do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.o kandydowaniu do danej szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata) TAK* / NIE / ODMAWIAM ODPOWIEDZI 2.. Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Zarządzanie .. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych data dodania: 12-10-2019.Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej.. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej (* w przypadku odpowiedzi TAK kryterium należy udokumentować - oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do danej szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata) TAK* / NIE /Prawo oświatowe, Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże Państwu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie Państwa dziecko.. Wnioski o przyjęcie do szkoły będą przyjmowane w terminie od 16 marca 2020 do 27 marca 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im..

Adres zameldowaniaWnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Szkoła Podstawowa.. oświadczenie 1 - kandydat uczęszcza do przedszkola oświadczenie 2 - starsze dziecko oświadczenie 3 - blisko wskazanej szkoły mieszkają członkowie rodzinyPodanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. DANE KANDYDATA 1.. Zarządzenie Prezydenta Suwałk.. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.II.. Pola zaznaczone * są polami wymagalnymi.Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor.. Placówki kolejnego wyboru 1.WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (OD 1 WRZEŚNIA 2020) dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły I.. 2 ustawy - Prawo oświatowe).marca 2020 roku do godz. 1500 (dane we wniosku należy wypełniać czytelnie) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOCHNI Dane kandydata (dziecka)Wypełnia szkoła Data złożenia WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolny 2020/2021 A..

Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 - z obwodu.

Data i miejsce urodzenia 3.. UWAGA RODZICE !. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.Wzory zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły 2019/2020.. Wzory dokumentów.. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. pobierz pdf docRejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców w terminach określonych w harmonogramie tj. od 3 marca 2020 r. 19 marca 2020 r. (do godz. 20.00) Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencjiZłożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2 - 31 marca 2020 r. 19 - 26 maja 2020 r. 2.. Imię/imiona i nazwisko 2.. Jana Pawła II w Łęczycy na rok szkolny 2020/2021 Wypełniony wniosek należy złożyd w terminie od 3 lutego do 28 lutego br. w szkole wskazanej w pozycji nr 1 tzw.PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.. 18 maja 2020 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00 Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej)..

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 Grodzisk Mazowiecki 3.

Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2. urodzenia .Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Załącznik nr 3 - zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej .. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn.. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 1.szkole podstawowej Obowiązuje dla: TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi Obowiązuje dla: Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, daneWNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020 /2021 Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym..

pobierz pdf doc. Wniosek kandydata o przyjecie do szkoly podstawowej na rok szkolny 2019/2020 - spoza obwodu.

DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DANE OSOBOWE KANDYDATA PESEL* Imię* Nazwisko* Data urodzenia* ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA Województwo* Powiat*(wypełnia dyrektor szkoły podstawowej) ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. Adres zamieszkania Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu/ nr mieszkania 5.. ANTONIEGO HEDY „SZAREGO" W KUNOWIE Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 I. zm.).Nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.. 1 pkt 3 ustawy Prawo .Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.. Adresat wniosku Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w części B niniejszego wniosku do szkoły podstawowej wg poniższej kolejności preferencji Kolejność preferencji Nazwa szkoły podstawowej i adres 1 2 3WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie..Komentarze

Brak komentarzy.