Oświadczenie o zmianie nazwiska
Trzeba jednak przyznać, że w tym przypadku opcje są dość ograniczone.. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.Odwołania w sprawie odmowy Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. (PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej - wypełnij .Zawarcie związku małżeńskiego to pierwsza przewidziana przez prawo możliwość zmiany nazwiska.. W przypadku błędnego dobrania bądź uzupełniania dokumentów możemy otrzymać zarządzenie o zwrocie wniosku bądź uzupełnieniu braków.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5255 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3407 Komentarze (0) 5 + 5 = ?. Pracownik, który zmienia dane osobowe, powinien jak najszybciej powiadomić o tym swojego pracodawcę.Jest to szczególnie ważne, szczególnie jeśli chodzi o ubezpieczenie.. Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,Kwestia zmiany nazwiska po rozwodzie jest podnoszona przy właściwie każdej sprawie rozwodowej, którą prowadziłam bądź prowadzę..

Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska.

Seria i numer dokumentu tożsamości:Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego; ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaPoinformuj nas o: zmianie danych osobowych i kontaktowych (nazwiska, numeru dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania lub do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail itp.), zawarciu związku małżeńskiego i powstałej wspólności lub rozdzielności majątkowej,W przypadku zmiany danych osobowych pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę poprzez złożenie wobec niego oświadczenia np. w formie pisemnej, a pracodawca może wymagać od pracownika okazania mu dokumentu, który potwierdza zaistnienie zmiany np. aktu małżeństwa lub dowodu osobistego, tłumaczy Paula DąbrowskaekspertKompasu Księgowo-Kadrowego.. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow Rzeszowie.OŚWIADCZENIE.. Dokument może być użyty zarówno do użytku prywatnego, aby poinformować urzędy państwowe, banki, szkoły, inne usługi lub instytucje, o zmianie nazwiska, jak też do celów służbowych, aby poinformować swoich kontrahentów lub pracodawcę o tej zmianie.Zmiana danych osobowych pracownika..

Reguluje to ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

i aktualne.. o [wiadczenie - zmiana nazwiska Author: katarzyna.kowalczyk Created Date: 1/16/2014 1:29:21 PM Keywords () .Informacja o zmianie nazwiska jest oświadczeniem, które umożliwia poinformowanie inną osobę lub instytucję o zmianie nazwiska.. (nazwisko i imię) .. zamieszkania lub adresu korespondencyjnego do poinformowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu o zmianie pod rygorem, iż kierowana korespondencja uważana będzie za skutecznie doręczoną.Zmiana nazwiska pracownika w żaden sposób nie wpływa na ważność trwającej umowy.. Druki:Oświadczenie o zmianie danych osobowych Ja niżej podpisny/a oświadczam, że uległy zmianie moje dan e osbowe dotychczasużywane w kontaktach z mBankiem: I.. Zazwyczaj wraz ze zmianą stanu cywilnego następuje konieczność zmiany danych osobowych, z czym wiąże się szereg formalności, od wymiany dokumentów po aktualizację swoich danych w pracy, na uczelni czy w banku.Kwestie wyboru nazwiska po ślubie regulują art. 25 i 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.. (imię i nazwisko Studenta) (rok, specjalność, system studiów).. (ulica, numer domu) (numer albumu)1) Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka składane jest przez małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka..

ZOBACZ PODOBNE » ...Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Aby .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).. Według art. 25 KRO o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.imię i nazwisko data Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania* Informuję, Ŝe od dnia ……………………………… zmieniałam/ łem miejsce zamieszkania..

Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Zmiana nazwiska w KRO.

W razie ślubu konkordatowego (kościelnego) - wcześniej - przed sporządzeniem przez kierownika urzędu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności .Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.. Nazwisko: _____ proszę podać nieaktualne nazwisko uległo zmianie na: _____ proszę podać nowe nazwisko II.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.. To, czy jeden z małżonków podejmie decyzję o zmianie nazwiska, zależy tylko i wyłącznie od niego.. W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych: .Wniosek o zmianę danych adresowych, nazwiska lub imienia - pobierz ze strony lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie.. 2) Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.. Jeśli jednak planuje zmianę nazwiska, musi złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC.Zmiana danych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poprawnego wypełnienia odpowiednich formularzy oraz załączników.. Jeśli nie są poprawne lub się zmienią, poinformuj nas o tym w ciągu 7 dni, odkąd powstały te zmiany albo odkąd zauważysz błąd (lub gdy my go zauważymy).. Niepoinformowanie ZUS na przykład o zmianie nazwiska czy oddziału NFZ może .Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. Może się jednak zdarzyć, że pracownik zażąda zmian.. Poniżej napiszę KROK PO KROKU jak to zrobić.. Także po rozwodzie można złożyć oświadczenie o woli powrotu do pierwotnego nazwiska, w terminie 3 miesięcy od zakończenia w ten sposób małżeństwa.Gdy zawierasz ślub cywilny - oświadczenie o zmianie nazwiska może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.. W takim przypadku podpisanie aneksu do obowiązującej umowy jest dopuszczalne, jednak jego treść powinna informować o powodzie aneksowania umowy.Zmiana nazwiska po ślubie w 5 krokach: Kiedy i jak zaktualizować dane osobowe.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem..Komentarze

Brak komentarzy.