Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego word
Dokonać wpłaty w wysokości 26 zł za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe szkoły tytułem: opłata za wydanie duplikatu świadectwa.. Dokumentu takiego nie musi składać sam pracownik, może to zrobić upoważniony pełnomocnik, a gdy pracownik nie żyje, to nic nie stoi na przeszkodzie, by z takim pismem wystąpił spadkobierca.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. świadectwo zostało wystane dla.Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholuwystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: 1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy.. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numeru konta bankowego.. Oryginał świadectwa szkolnego / maturalnego uległWniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy..

Wniosek o wystawienie duplikatu swiadectwa ukonczenia gimnazjum.

Świadectwa wydawane przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust.. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/maturalnego Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego / maturalnego.. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.. Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg wzoru oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydane duplikatu na wskazany rachunek bankowy.. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa, dyplomu szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy: a) złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem: a.proszę o wydanie ..

Termin wykonania duplikatu świadectwa - do 14 dni.

Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.>>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. 3.Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego koszt wydania wniosku wynosi 26 zł wpłaty proszę dokonywać na konto: 77 8724 0005 2001 0001 9608 0003 Opłata za list polecony- 4,20 zł za potwierdzeniem odbioru- 6,10 złUWAGA!. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem..

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),UWAGA Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r (Dz. U. Nr 97 poz. 624 z późn.. tego dokumentu.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Prawo nie określa, jak powinien wyglądać taki wniosek.Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Kuratorium nie posiada stosownej dokumentacji pedagogicznej, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.II.. Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: - rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), - roku ukończenia szkoły / klasy.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U..

W celu uzyskania duplikatu należy: 1.

(podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. uiszczenie opłaty na podane konto bankowe, złożenie w szkole: wniosku o wydanie duplikatu świadectwa lub duplikatu legitymacji szkolnej; wydrukowanego dowodu wpłaty (potwierdzenie płatności należy wydrukować i dostarczyć lub wysłać na .świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. PopularnyUczniowie/absolwenci chcący uzyskać duplikat świadectwa szkolnego oraz uczniowie chcący uzyskać duplikat legitymacji szkolnej proszeni są o:.. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na rachunek szkoły.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wystarczy złożyć w tej sprawie prosty wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy.. Opłata.. zmianami) w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.2 - roku ukończenia szkoły Załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 2. nr 225 poz.1635 z późn.. PROCEDURA WYDANIA DOKUMENTU.Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych 1.. WYMAGANE DOKUMENTY.. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę .WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa.. (ukończenia szkoły podstawowej, promocyjnego do klasy) Przyczyna utraty oryginału świadectwa: .. Świadectwa, dyplomy szklone 1.. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.. III .Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt