Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
Nie wiem czy piszę w dobrym dziale, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego.Składałam wniosek o stypendium socjalne, w zeszłym roku pracowałam na umowę zlecenie, obowiązywała ona 4 miesiące (.). czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO LUB SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 CZĘŚĆ I. oświadczenie studenta - RODO (załącznik nr 12)Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.. STYPENDIA ARMATORSKIE - do 900 zł/mies.. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki.. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr - w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące.. Jeżeli wybierzemy tę opcję musimy załączyć przynajmniej jeden dokument w formacie pdf (12) (potwierdzający trudną sytuację) oraz podać uzasadnienie (13) .. Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Plac Hallera 1, 90-647 Łódź.. Wniosek o przyznanie świadczenia, wypełniony w serwisie USOSweb i wydrukowany, należy w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w dziekanacie do 10. dnia danego miesiąca.. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik Nr 9 do Regulaminu) 12.1) stypendium socjalnego * 2) socjalnego w zwiększonej wysokości * UWAGA: Punkt 2 uzupełniają wyłącznie osoby, które wnioskują o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, mając na uwadze, iż student może je otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach..

uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik nr 11) Pobierz.

41 § 1 KPA - W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.. Ustawa ta w art. 3 pkt 1 wymienia wszystkie źródła dochodu uwzględnianie przy ocenie sytuacji materialnej rodziny, z tym że - do celów przyznawania stypendium .W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej o 200 zł wysokości.. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się, gdy dochód na osobę w rodzinie studenta obliczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie przekracza 200 zł.Przykładowe wysokości stypendium socjalnego .. Proszę o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu: (należy szczegółowo uzasadnić fakt zaistnienia .od faktu pobierania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2020/2021 należy złożyć pisemną prośbę o przyznanie stypendium w zwiększonej wysokości..

Jeśli ...Stypendium socjalne-dochód utracony.

Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne Podając większą ilość faktów występujących w rodzinie masz większe szanse na otrzymanie stypendium.. W wyjątkowych przypadkach można złożyć osobiście, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.Art.. Wysokość stypendium socjalnegoStypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (wniosek o przyznanie stypendium - wzór załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów).. 6) Zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust.. Napisz że masz średnią taką a taką, efekty pracy takie a takie czy jakąś tam frekwencję .9. nr 3 do Regulaminu): strona 1 i 2 - należy wydrukować, uzupełnić komputerowo lub pisemnie, czytelnie podpisaćDokumenty i wnioski.. Ta forma .stypendium socjalnego w zwĘz onej wyŚ * Uzasadnienie ** (wypełnić tylko w przypadku starania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości) : świadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS.. DANE OSOBOWE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca) Nazwisko i imię (wypełnić drukowanymi literami) ↓ Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) ↓Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta..

Uniwersytet Gdański - stypendia socjalne w roku akademickim 2017/2018 .

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (załącznik Nr 7 do Regulaminu) 10.. Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości dla studentów studiów stacjonarnych (kiedy student zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie, a codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie)wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron (zał.. ustawy (czyli stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego określi Regulamin świadczeń obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020.. przez: sSsylwusia22 | 2012.10.26 10:45:48 Witam!. 2.Stypendium socjalneStypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi w przypadku:naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 ust..

Prośba powinna być złożona wraz z wnioskiem o stypendium socjalne.III.

2 i ust.. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2 i oświadczam, że ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am)* dotychczas żadnego kierunku studiów.. Jestem na własnym utrzymaniu od 2 lat, mam stałą i mój dochód netto miesięcznie wynosi 600 zł.. Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią.. WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE -Ekran 3 7 10 13 11 12uzasadnienie wniosku o zwiĘkszenie stypendium socjalnego ( wypełniamy w przypadku ubiegania się o zwiększone stypendium socjalne) (proszę wskazać na czym polega utrudnienie lub uniemożliwienie zamieszkiwania w trakcie studiów w miejscu stałegoWypełnia wnioskodawca - WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości dla studentów i doktorantów Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2020/2021 DANE OSOBOWE NAZWISKO IMIĘ PESEL OBYWATELSTWO DANE Z AKTUALNEGO ROKU AKADEMICKIEGO WYDZIAŁW szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny.prawa do pobierania stypendium socjalnego (stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości) na innym kierunku.. 2020 poz. 85 z późn.. 480 złotych - przy dochodzie na członka rodziny równym od 300,01 zł do 600 zł.Chcę złożyć wniosek o stypendium socjalne u mnie na uczelni.. Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej.. Stypendium socjalne w standardowej wysokości: 560 złotych - przy dochodzie na członka rodziny mniejszym lub równym 300 złotych.. Abym dostała stypendium .Popieram, chcesz dostać stypendium naukowe a nie umiesz uzasadnić wniosku o jego przyznanie?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt