Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 20182019
Liczba uczniów: 150 2.. Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w Zespole Szkół w Bukowsku.Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. wynikające z realizacji planu nadzoru Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. Tylko nielicznym nauczycielomDo 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Można to robić w formie arkuszy kontroli i obserwacji, raportów z ewaluacji, kart monitorowania, wspomagania itp.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018..

Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego: W I semestrze r. szk.

Średnia liczebność oddziałów: 15 4.. Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. Liczba oddziałów: 10 3.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. 2018/2019 dyrektor: 1) opracował planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września 2018 r., którego .Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Sprawozdanie zawiera wyniki i wnioski pełnionego nadzoru pedagogicznego Podstawa prawna: Podstawa prawna: 1. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻASPRAWOZDANIE DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podsumowanie pracy placówki roku szkolnego 2018/2019 dokonane zostało z uwzględnieniem planu nadzoru na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzonego 12.09.2018 r. przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, wniosków z wewnętrznego mierzenia jakości .Sprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań w ramach wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2018 2019 ..

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wPrzebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. za rok szkolny 2017/2018 .. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/20181 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018 2019 .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. Szkoła podstawowa; Wnioski z .Dyrektor przedszkola powinien zadbać o systematyczne dokumentowanie sposobu realizacji poszczególnych form nadzoru pedagogicznego.. Plan nadzoru zawiera .A to z kolei przekłada się na wysokie wyniki szkoły w rankingach i bardzo dobra ocenę pracy dyrektora.. Liczba nauczycieli: 22 a) etaty: 20,94Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego to jeden z najważniejszych dokumentów pracy dyrektora szkoły.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2013 r.): 1..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły".Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Wybór formy sprawozdania należy do dyrektora - może mieć formę pisemną, prezentacji multimedialnej lub inną.. Rzetelnie opracowane sprawozdanie z nadzoru oraz na jego podstawie - plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny pomogą wytypować najsłabsze obszary szkoły, zaplanować niezbędne kontrole i wyznaczyć kierunki działań na rok .Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust..

... które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolu;Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/19 sprawowanego przez dyrektora szkoły wiążą się z: Realizacją kierunków polityki oświatowej pań stwa: • 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.Dyrektor szkoły przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim do dnia 23.08.2019 r. W dniu 27.08.2019 r., kiedy dyrektor będzie już w pracy, odbędzie się rada pedagogiczna, na której zostanie zatwierdzony aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, przedstawione też zostanie sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ostatni rok.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Sprawozdanie powinno zawierać rzeczowy, najlepiej wyrażony liczbami opis przebiegu nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora w kończącym się roku szkolnym oraz opis czynności wykonywanych i zlecanych zastępcom w ramach pełnionego nadzoru.Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 .. Klasyfikacja - 2018 -2019 .. Podgląd .Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu Szkoły; Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego - szkoła; Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły; Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły .Porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikacją roczną uczniów; Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego; Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego; Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji rocznej; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.. Wola Wierzbowska 27. zm.);nadzoru pedagogicznego" wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2018/2019 z dnia 13 września 2018 r. 1.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt