Likwidacją stanowiska pracy a związki zawodowe
Działacze związków mogą się pochwalić szczególną ochroną w pracy.Co do zasady pracodawca może wypowiedzieć z pracownikiem umowę w dowolnym czasie.. z 2018 r., poz. 1969)Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Związek zawodowy jest organizacją zrzeszającą ludzi pracy, powołaną w celu ochrony i reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.. Sam fakt ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy.Z praktyki wynika, że pracodawcy często popełniają błąd, sądząc, że rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy jest łatwym sposobem rozwiązania umowy o pracę z niechcianym pracownikiem.. Jeśli zatrudniająca Cię firma uległa likwidacji, pracodawca także ma obowiązek wystawić Ci ten dokument.. Należałoby napisać, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nawet konkretnie: likwidacja stanowiska pracy.Wypowiadając umowę szeregowemu pracownikowi szef może się czuć bezpiecznie, jeśli bezskutecznie odczekał 5 dni na stanowisko związku zawodowego.. Przedstawiła zwolnienie lekarskie, potem kolejne.Nie mają tutaj bowiem zastosowania przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników..

Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy.

5 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.. Okres wypowiedzenia.. Będzie tak w przypadku, kiedy na miejsce zwalnianego pracownika zatrudniana jest inna osoba z takim samym zakresem obowiązków .Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy.. Pospolitym błędem pracodawców jest to, że w rzeczywistości - pomimo treści uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę - do likwidacji stanowiska pracy wcale nie dochodzi.. Poniżej pozwalam sobie zaprezentować mój pogląd na kwestię odpowiedniego ustalenia zbioru kryteriów doboru pracowników do zwolnienia.. Wyrok SN z 12.4.2017 r., I PK 346/16 Przewodniczący Sędzia SN Maciej Pacuda, Sędzia SN Krzysztof Rączka (sprawozdawca .Kodeks pracy w art. 23[2] k.p. wyjaśnia, że jeżeli przepisy prawa pracy przewidują takie współdziałanie, wówczas pracodawca ma obowiązek współdziałać z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracowniczych pracownika .likwidacji stanowiska zajmowanego przez panią Marię i powiadomił związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia kobiecie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika..

Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy.

Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i .Ochrona przed zwolnieniem działaczy związków zawodowych.. W takim wypadku prawidłowa likwidacja stanowiska .Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie z powodu likwidacji zakładu pracy, powinieneś poznać swoje prawa.. Wśród przedsiębiorców panuje przeświadczenie, że zwolniony pracownik nie będzie w stanie udowodnić przed sądem pozornego charakteru likwidacji stanowiska pracy, ponieważ po odejściu nie będzie mógł sprawdzić, jak wyglądają struktury firmy.Sąd rozpatrujący wniosek o stwierdzenie upozorowanej likwidacji stanowiska pracy może .Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn.. Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy i konsekwencje, jakie wynikają z tego sposobu zakończenia stosunku pracy, należy rozróżnić w zależności od liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracy.. Oczywiście, tak jak w innych przypadkach, odprawa w związku z likwidacją stanowiska pracy przysługuje tylko w zakładach pracy powyżej 20 pracowników..

Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy.Np.

Milczenie organizacji nie oznacza natomiast .Z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia lub wypowiedzenia zmieniającego, mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy, które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego (zob.. Nic bardziej mylnego.. Z przepisu .Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę rządzi się przy tym swoimi prawami.. Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna.. oraz z osobami działającymi w związkach zawodowych.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie podlega przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych, a przepisom Kodeksu pracy, dlatego nie ma on ustawowego obowiązku wypłacania zwalnianym pracownikom żadnych odpraw z tego .W sytuacji, gdy związki zawodowe zostaną poinformowane o konkretnej przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie umowy, a następnie w wypowiedzeniu zostanie wskazana inna przyczyna, wówczas należy uznać, że tryb konsultacji przewidziany art. 38 kodeksu pracy nie został dochowany, a pracodawca wypowiedział umowę z naruszeniem przepisów .Funkcjonowanie związku zawodowego w zakładzie pracy ogranicza swobodą działania pracodawcy, nakładając na niego określone obowiązki..

Granicą jest zatrudnienie na poziomie 20 osób.Pozorna likwidacja stanowiska pracy a konsekwencje.

Gwarancją prawidłowej realizacji zadań związku, jako organizacji powołanej do reprezentowania i obrony praw ludzi pracy, zapewnia szereg przepisów, także o charakterze karnym.Zgodnie z art. 186[8] Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu, oraz w okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu .Wypowiedzenie umowy o pracę - art. 38 K.p., a związki zawodowe 14.02.2012 10:09 O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.Likwidacja stanowiska pracy - opinia.. Prezentujemy najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem firmy i zwalnianiem pracowników.. Świadectwo pracy jest niezbędne do tego, aby zwolniony pracownik mógł podjąć pracę etatową w innej firmie czy instytucji.. Warto jednak pamiętać, że sąd pracy może zbadać czy likwidacja jest autentyczna czy też ma jedynie charakter pozorny.Likwidacja stanowiska pracy - przepisy.. Pani Maria nie czekała, aż wręczą jej wypowiedzenie.. Praktyczna porada: W mojej ocenie, należy wyjść od tego, że likwidacja stanowisk pracy jest czymś, co ma swoją przyczynę.Tryb konsultacji ze związkiem zawodowym jest konieczny również w razie zamiaru złożenia pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony wypowiedzenia zmieniającego jego warunki pracy.Do grupy zwolnień indywidualnych, w których przysługuje prawo do odprawy, należą również sytuacje pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorstwa.. Zwolnienia grupowe a odprawaRozważając kwestię likwidacji stanowiska pracy należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23 maja 1997 r., I PKN 176/97, OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 263, likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym można przenieść na inne, odpowiadające jego kwalifikacjom, stanowisko także wtedy, gdy ze względu na pełnione funkcje w związku zawodowym podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy.. W niektórych przypadkach, jak na przykład przy umowie na czas nieokreślony, konieczne będzie uzasadnienie takiego wypowiedzenia.. Przede wszystkim musisz ocenić czy stanowisko, które likwidujesz jest stanowiskiem unikalnym w Twojej firmie (np. gdy zatrudniasz tylko jednego pracownika do obsługi IT) czy też takich stanowisk jest kilka (np. kilka księgowych).. Czasem, pracodawca będzie także musiał skonsultować takie wypowiedzenia z działającym w jego zakładzie związku zawodowym.Likwidacja zakładu pracy a świadectwo pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt