Informowanie pip o równoważnym czasie pracy
Pracownicy pracują np. środa, czwartek w godz. od 8-14, w piątek 20-4 rano, sobota 20-6 rano.Z powyższego zatem wynika, iż w sytuacji, gdy pracownik rozpoczyna pracę we wtorek o 7.00, doba pracownicza trwa od 7.00 w tym dniu do 7.00 w środę, a co za tym idzie, czas pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnego czasu pracy, przypadający w tym przedziale czasowym, nie może przekraczać 12 godzin.Inspektor pracy zastąpi pracownika 09:18 17.05.2010. łączy go z pracodawcą stosunek pracy.. Dzień wolny z tytułu oddania krwi.. Dodatkowo niektóre grupy zawodowe obejmują szczególne ustalenia.. W związku z tym zamierza zwrócić się do PIP, aby powództwo w jego imieniu wytoczył inspektor pracy, Czy jest to .. pracownik.Uprawnienie do wytaczania powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy przysługuje inspektorowi PIP na podstawie art. 631 K.p.c.. Jednak jego norma dobowa i tygodniowa jest taka sama, jak w przypadku pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy i wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.Rozważmy następujący przypadek: od 1 stycznia 2008 r. chcemy zmienić okres rozliczeniowy w równoważnym czasie pracy z 4-tygodniowego na 3-miesięczny.. Andrzej Marczyński.. W firmie działa rada pracowników, czy oprócz tego musimy jednak zawiadamiać PIP o zmianie okresu rozliczeniowego?W naszym zakładzie pracy stosowany jest system równoważnego czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym (obecnie trwający okres rozliczeniowy rozpoczął się z dniem 1 stycznia i zakończy się z dniem 31 marca)..

Jest to najbardziej elastyczny system czasu pracy.

Informacja ta może brzmieć następująco:W równoważnym czasie pracy, określonym w art. 135 k.p., dopuszczalne jest wydłużenie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin, przy zachowaniu przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.. W tym systemie czas pracy należy planować tak, żeby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy - zgłaszać?. Ogólne zasady stosowania równoważnego systemu czasu pracy omawia Kodeks Pracy w Rozdziale II Normy i ogólny wymiar czasu pracy, Art. 129.. Każdy pracodawca może wprowadzić równoważny czas pracy określony w art. 135 k.p., jeśli jest to uzasadnione rodzajem .Obowiązek informowania PIP o wydłużeniu okresu rozliczeniowego w systemie równoważnym.. Daje pracodawcy możliwość takiego zaplanowania czasu pracy, aby w okresach większego zapotrzebowanie na .System równoważnego czasu pracy .. Stanowisko Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy z 6 kwietnia 2009 r.Potrzebuję zawrzeć w umowie o pracę ilość godzin nadliczbowych dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu w systemie równoważnym.. Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy .W związku z tym w przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów o dobowym odpoczynku funkcjonują obecnie dwa odmienne stanowiska dotyczące sposobu udzielenia pracownikowi równoważnego odpoczynku, prezentowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy..

Czy w przypadku ...System równoważny to jeden z najelastyczniejszych systemów czasu pracy.

Nie ma u nas związków, zatrudnia się mniej niż 20 pracowników, więc nie mamy regulaminu pracy.Równoważny czas pracy - prawo.. System równoważy czas pracy tak, aby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.1) rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy albo z umowy o pracę (będą to wtedy stałe rozkłady wskazujące na wykonywanie pracy w tych samych dniach i stałych godzinach), 2) pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm .Zgodnie z art. 3 ustawy nowelizującej, 6- i 12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy wprowadzone zgodnie z art. 129 § 2 KP oraz 3- i 4-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy wprowadzone w równoważnym systemie czasu pracy na podstawie art. 150 § 2 KP kończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone.Były one podnoszone jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji art. 129 k.p. w 2013 r., która wprowadziła szczegółowe zasady informowania pracowników o obowiązujących ich harmonogramach czasu pracy.. W każdej dobie pracownik powinien mieć 11 godzin odpoczynku.Jednym z głównych zadań PIP jest nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i .Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika Godziny wykonywania obowiązków służbowych określają każdorazowo regulamin danego zakładu pracy oraz zapisy w umowie..

... Mam problem jak na zakończenie stosunku pracy rozliczyć temu pracownikowi czas pracy.

Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi - krwiodawcy dodatkowego czasu wolnego.Czas ten przeznaczony jest na oddanie krwi w stacji krwiodawstwa lub przeprowadzenie zaleconych przez tą stację okresowych badań lekarskich.. Wątpliwości pojawiają się najczęściej w przypadku pracowników wykonujących pracę w równoważnym systemie czasu pracy, który w klasycznym wariancie dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin.Polecamy: Kodeks pracy 2020.Praktyczny komentarz z przykładami.. Lecz pamiętaj, aby nie planować zmian dłuższych niż 12-godzinne, czego skutkiem byłyby godziny nadliczbowe, a tych planować nie wolno.. Np. na mocy Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z dnia 25 października .Równoważny czas pracy umożliwia osobie planującej grafik, wydłużenie czasu pracy do 12 godzin dziennie.. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p.. Przepis ten zezwala również, aby .Praca w godzinach nocnych a normy czasu odpoczynku.. Równoważny czas pracy polega na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu albo udzieleniu dni wolnych od pracy..

Może być stosowany zawsze wtedy, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją.

O tym, czy dni i godziny pracy są stałe (np. od poniedziałku do piątku w godzinach między 9 a 17), czy też zróżnicowane, decyduje przyjęty przez pracodawcę system czasu pracy.- zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (z pominięciem przesłanek wynikających z kodeksu pracy),Równoważny czas pracy charakteryzuje się tym, że pracownik może pracować więcej niż 8 godzin na dobę, ale ta dłuższa praca, musi być mu zrekompensowana krótszym czasem pracy w innych dniach lub udzieleniem dnia wolnego.. Każdy z pracowników i tak dostaje swój grafik wcześniej, więc oni wiedzą, ile mają do przepracowania danego dnia.Przy zmianie systemu czasu pracy na równoważny dokonanej w obwieszczeniu szef nie musi modyfikować indywidualnych informacji o warunkach zatrudnienia.Równoważny system pracy- charakterystyka.. - napisał w Czas pracy: Dzień dobry jestem już zupełnie skołowana i stwierdziłam, że najlepiej zapytać tutaj: chcemy w firmie wprowadzić równoważny system czasu pracy, czy musimy o tym fakcie informować inspektora pracy?. Informacja o warunkach zatrudnienia dla osoby zatrudnionej w równoważnym czasie pracy wskazuje takie same normy wykonywania zadań jak u zaangażowanych w systemie podstawowym.Poinformowanie pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy o obowiązujących go normach czasu pracy może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy - art. 29 § 3(1) ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.. Praca w godzinach nocnych nie może przekraczać 8 godzin, w przypadku osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne lub gdy są one związane z dużym wysiłkiem umysłowym lub fizycznym.Natomiast powyższe ograniczenia nie dotyczą:Prawidłowe określenie obowiązującej pracownika dobowej normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia jest problemem wielu pracodawców.. Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h) .. Czas pracy - usługi; HR - usługi .Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy na podstawie art. 135 Kodeksu pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt