Upoważnienie dla zastępcy skarbnika
; Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki .10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy, 11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.. Traci moc zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia zastępcy skarbnika gminy do załatwiania spraw w imieniu wójta.. § 8.Strona 1 z 2 - UPOWAŻNIENIE - napisał w Rachunkowość budżetowa: Jestem gł.. Prezydent Michał Litwiniuk postanowił, w ramach oszczędności w miejskiej kasie, zrezygnować z tego etatu.. Jedna z pomorskich gmin poprosiła tamtejszą RIO o zajęcie stanowiska w zakresie dopuszczalności złożenia kontrasygnaty na umowie kredytowej przez osobę upoważnioną przez skarbnika, którą jest zastępca skarbnika.Upoważnienie dla następcy.. Jednakże art. 46 ust.. Czy Wójt gminy może upoważnić ww.. Czy zapis brzmiący: „kierownik gminnego zakładu budżetowego działa jednoosobowo i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta" oznacza, że jest on upoważniony do samodzielnego podpisywania umów, np. z odbiorcami wody, dostawcami różnego rodzaju, np. elektrownią, umów cywilnoprawnych zawieranych ze .Wydanie decyzji w imieniu tego organu przez zastępcę lub innych pracowników może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza (prezydenta miasta .W wydanej 28 października opinii Luiza Budner - Iwanicka, prezes pomorskiej RIO odniosła się do pisma, jakie złożył wójt gminy Wicko, pytając o kwestię dopuszczalności złożenia kontrasygnaty na umowie kredytowej przez osobę upoważnioną przez skarbnika tj. jego zastępcę.Stanowisko skarbnika - obok wójta, jego zastępców, członków zarządu powiatu lub województwa i sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego - zaliczane jest do grupy stanowisk .Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas: Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych..

nakłada z mocy ustawy na skarbnika upoważnienie do udzielania kontrasygnaty.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub .Skarbnik gminy, jako pracownik urzędu gminy, udziela kontrasygnaty w imieniu i na rzecz samej gminy.. Na tej podstawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić skarbnika gminy do podpisywania (kierowania do egzekucji) tytułów wykonawczych.W gminie X nie ma sekretarza urzędu, nie ma też zastępcy wójta gminy.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności .II OSK 1196/12) stwierdził, że usg nie przewiduje własnych kompetencji dla zastępcy wójta, lecz zakres jego możliwości działania w imieniu wójta jest określany przez niego zgodnie z art .Rola sekretarza i skarbnika FINANSE SAMORZĄDU - SAS 2 / 2012.. Nr 8, poz. 60 ze zm.,Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarzowi Miasta 1 Skarbnikowi Miejskiemu, § 7.. Kwestia wystawienia upoważnienia dla osoby zastępującej głównego księgowego podczas jego nieobecności w jednostce często przysparza wielu problemów w praktyce..

Zastępca skarbnika może złożyć kontrasygnatę na umowie kredytowej gminy - wynika z opinii RIO w Gdańsku.

pracownika (zarządzenReprezentacja zakładu budżetowego w zakresie zawierania umów.. obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej wynikają z zakresu obowiązków głównego .Dla stanowiska II -Z-cy Skarbnika Konieczna: 3 lata w tym, co najmniej 2 lata na stanowisku w administracji publicznej związanym z księgowością budżetową, pożądana: 4 lata w tym, co najmniej 2 na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego w jednostce budżetowej lub zastępcy skarbnika.2) Upoważnienie dla pracownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu - zasadą jest, że organ udziela upoważnienia podległym sobie pracownikom; Zaproponowany wzór upoważnienia dotyczy szczególnej konstrukcji.. Kwitariusze dowodów Kasa Wypłaci winny być ponumerowane według zasad przyjętych dla KW. D Kontrola dokumentów kasowych.. § 4.Anna Zawadzka - Skarbnik Gminy Upoważnienie na podst. art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do: 1) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym podatnikom podatku rolnego, 2) wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, 3) wydawania zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych, 4) wydawania postanowień w toku .Tak więc właściwą podstawą do wydania stosownego upoważnienia w tym zakresie wydaje się być art. 268a k.p.a..

nie oznacza, że wójt, jeśli chce być zastępowany przez inną osobę, musi udzielić upoważnienia zastępcy.Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.

Moja Pani dyrektor dała mi pełnomocnictwo do reprezentowania, działania, składnia oświadczeń woli w imieniu tej instytucji, do zaciągania zobowiązań.. w okresie jej nieobecności.. ; Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.. Rozumiem, że w tym okresie podpisuję dokumenty itp. z .. księgową w instytucji kultury.. Obecnie przebywa na urlopie.. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 08 września 2011 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miejskiego.. Żadne czynności nie zostały wstrzymane.Zakładamy, że chodzi o zawarcie umowy z gminą.. Wszystkie czynności w gminie realizowane są na bieżąco.. Odnosząc się do mocy wiążącej udzielonego przez skarbnika upoważnienia, korelacja wskazanych norm skłania do wniosku, że dopiero odwołanie go w okresie .Upoważnienie do pełnienia zastępstwa za głównego księgowego w jednostce.. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.. PYTANIE SEKRETARZA MIASTA I GMINY: Zgodnie z art. 69 ust.. We wzorze organ udziela upoważnienia pracownikowi innej jednostki.Kompetencje zastępcy wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..

Mogłoby się wydawać, że statuuje pozycję skarbnika gminy jako jej przedstawiciela, a nie pełnomocnika.W magistracie nie będzie stanowiska zastępcy skarbnika.

zm.) zapewnienie skutecznego i efektywnego funkcjonowania kontroli zarządczej należy do obowiązków wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.Pytanie: Pytanie: Czy główny księgowy w jednostkach budżetowych gminy powinien posiadać w trybie art. 46 ust.. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt/burmistrz/prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną .odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz osoby upoważnione do wypłat z banku.. Dokumenty kasowe podlegają trzem rodzajom kontroli: merytorycznej, rachunkowej, formalnej.Skarbnik gminy, sekretarz gminy oraz inny pracownik urzędu gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta może być członkiem rady nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego, jeżeli został zgłoszony do objęcia stanowiska przez gminę.Zmiana na stanowisku głównego księgowego każdej jednostki, w tym sektora finansów publicznych, to przedsięwzięcie niezwykle trudne i istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania, gdyż z wykonywaniem obowiązków głównego księgowego związane jest działanie zarówno całej jednostki, jak i praktycznie każdej jej komórki organizacyjnej.z 1 kwietnia 2009 r. dla Skarbnika Gminy, nr 18/2019 z 6 marca 2019 r. dla Zastępcy Skarbnika Gminy, zawierających upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt