Wniosek o zapomogę znp uzasadnienie
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznąWNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z BUDŻETU ODDZIAŁU ZNP W KUTNIE DLA CZŁONKÓW ZNP Imię i nazwisko członka ZNP ubiegającego się o zapomogę .. Pomocą zostanie objętych ok. 16 tys. nauczycieli.. Do pobrania tutaj.. Do pobrania tutaj.Prezydium Zarządu Oddziału ZNP.. z funduszu specjalnej pomocy dla czŁonkÓw znp.. Niniejszy Regulamin zapomóg losowych został ustanowiony .Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Wniosek .. o przyznanie zapomogi .. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU SPECJALNEJ POMOCY DLA CZŁONKÓW ZNP (wypełnia Zarząd Oddziału ZNP) I.. Powinien on też zawierać:Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy: za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. W ZNP: staż, funkcja, nr legitymacji IV.. zaŁĄczone dokumenty.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu specjalnej pomocy dla czŁonkÓw znp okrĘgu lubelskiego..

Załącznik 6wniosek.

DANE CZŁONKA ZNP UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ.. imię i nazwisko.. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, kod pocztowy) .. miejsce pracy, zajmowane stanowisko.. staż w ZNP, pełnione funkcje oraz nr legitymacji.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)** .uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: 70099999 Telefon: 510 99 99 99 Status wnioskodawcy1: rencista Adres e-mail [email protected] PESEL: 67010199999 1.Nowy wzór!. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Nazwisko i imię wnioskodawcy: Członek ZNP od roku: Miejsce zatrudnienia: Stanowisko Adres zamieszkania: Numer telefonu: Uzasadnienie wniosku o przyznanie zapomogi:O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU SPECJALNEJ POMOCY.. uzasadnienie zŁoŻenia wniosku w trybie § 5 pkt 2 regulaminu przyznawania zapomÓg czŁonkom znp okrĘgu lubelskiego .Nazwisko i imi ę wnioskodawcy miejscowo ść, data Adres zamieszkania ………………………………………………..

Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.

przewidzianych w działalności ZNP (zasiłek „Senior", wniosek o przyznanie pomocy z funduszu świadczeń socjalnych).. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.. Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu.uzasadnienie wniosku Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu w celu przeprowadzenia postepowania związanego z przyznaniem zapomogi.Koniecznym warunkiem starania się o zapomogę bezzwrotną jest udokumentowania poziomu wynagrodzeń w rodzinie członka ZNP.. DLA CZŁONKÓW ZNP *I.. UZASADNIENIE WNIOSKU .O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.. a) prawo do sprostowania swoich danych osobowych - możesz wysłać do nas .Związek Nauczycielstwa Polskiego udostępnił wzór wniosku o zapomogę z funduszu strajkowego..

dane czŁonka znp ubiegajĄcego siĘ o zapomogĘ losowĄ ... uzasadnienie wniosku.

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?. II.UZASADNIENIE WNIOSKUWNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli .. DANE CZŁONKA ZNP UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ imię i nazwisko adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) miejsce pracy, zajmowane stanowisko/ koło SEiRTitle: PODANIE O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ Author: Internet dla gmin Last modified by: ZNP Created Date: 11/14/2011 10:19:00 AM Other titles: PODANIE O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄWniosek o przyznanie emerytom i rencistom zapomogi świątecznej.. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY)odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. dane czŁonka znp ubiegajĄcego siĘ o zapomogĘ losowĄ .. podpis członka znp.. Uzasadnienie wniosku (opis choroby oraz przebieg leczenia): .. Do pobrania tutaj.. Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej.. Adres zamieszkania, numer telefonuZapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł..

IMIĘ I NAZWISKO członka ZNP ubiegającego się o zapomogę losową II.

w Będzinie.. ADRES ZAMIESZKANIA .. miasto/miejscowość/ z kodem ulica, nr domu, nr mieszkaniaWniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 163.47 KB wzór word 48.5 KB.. Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.. UZASADNIENIE:ze środków Oddziału ZNP w Janowie.. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.. Pomoc dostaną tylko te osoby, które przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych i strajkowały minimum 9 dni.. O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Oświadczenie o wysokości dochodów netto..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt