Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego na terenie polski
Jak wynika z ustawy o podatku od towarów i usług czynnością podlegającą opodatkowaniu jest odpłatne świadczenie usług.. Niemniej jednak świadcząc usługi reklamowe, dla których miejsce świadczenia jest określone na podstawie art. 28b ustawy, tj. poza terytorium kraju - podatnik winien wykazać podstawę opodatkowania w deklaracji VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w .Profesjonalny portal finansowo-księgowy dostarczający informacje na temat podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy.. Ponadto, należy zwrócić uwagę na wymogi dokumentacyjne, niezbędne do spełnienia w celu zastosowania stawki 0% w transporcie międzynarodowym.Natomiast fakturę wystawiamy poprzez zakładkę Faktury > Lista faktur > pozostałe rodzaje > Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b.. Wówczas zasada ogólna wskazuje, że miejscem świadczenia usług jest siedziba działalności usługobiorcy.Reasumując, świadczona przez polską firmę usługa transportu towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec, stanowi na gruncie ustawy o VAT eksport usług i nie wiąże się z powinnością zapłaty podatku przez wykonującego usługę.. Otrzymuje on od swojego kontrahenta fakturę VAT, będącą odpowiednikiem polskiej faktury VAT NP (tzw. „handlowej"), czyli na fakturze nie określa się stawki podatku.Podatnik, który świadczy usługi na rzecz kontrahentów unijnych i które zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jest zobowiązany składać formularz VAT UE w dacie składania deklaracji VAT, czyli co do zasady do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstaje obowiązek .Usługi świadczone na rzecz kontrahentów z UE, które nie są opodatkowane w Polsce, należy wykazać w deklaracji VAT w poz. 11 (dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju) oraz dodatkowo w poz. 12, jeżeli świadczenia te nie są zwolnione z VAT ani opodatkowane stawką 0 proc., a miejsce ich opodatkowania ustala się .usługa transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika posiadającego siedzibę, lub stałe miejsce wykonywania działalności lub miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju trzeciego (spoza UE), a transport w całości ma miejsce na terenie kraju (Polski), miejscem opodatkowania jest terytorium kraju (Polska) (art. 28f ust..

Pytanie: Firma transportowa wykonała usługę transportową na terenie Polski.

Poszczególne usługi transportowe są realizowane na różnych transach; możliwe są następujące sytuacje: transport odbywa się w .Gdy polski usługodawca będący podatnikiem VAT świadczy usługi renowacji skrzyń biegów na rzecz klienta (także podatnika VAT) posiadającego siedzibę we Francji, to miejscem świadczenia .Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego.. Opodatkowanie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów podlega innym zasadom opodatkowania niż .Usługi niematerialne na rzecz podatników unijnych i pozaunijnych.. Usługi niematerialne świadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych, opodatkowane są w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.. Poniższy tekst prezentuje ogólne zasady związane z ich rozliczaniem oraz najczęściej pojawiające podatkiem VAT.. Warto znać stawki VAT-u na usługi transportowe oraz wiedzieć w którym momencie pojawia się obowiązek podatkowy dla tego typu usług.Świadczenie usług.. Największym problemem podatników przy usługach transportowych jest określenie miejsca świadczenia usług, ustalenie stawki podatku VAT oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.. Nie jest tak jednak w każdym .Świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów należących do Unii Europejskiej nakłada na polskich przedsiębiorców nie tylko obowiązki związane z właściwym udokumentowaniem transakcji, ale również wymaga rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.W takiej sytuacji, zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca usługi, jeżeli usługa świadczona .Usługi transportowe podlegają niestandardowym procedurom rozliczeń..

W takiej bowiem sytuacji usługa transportowa podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy a nie Polsce.

Dodając do serwisu nowego kontrahenta unijnego należy wprowadzić dane samodzielnie, a następnie dokonać weryfikacji aktywności posiadanego numeru VAT-UE nabywcy.Gdy usługobiorca nie podał numeru VAT, usług reklamowych nie należy wykazywać w informacji podsumowującej.. Zastosowanie ma tutaj zasada ogólna opodatkowania usług.Spółka świadczy usługi transportu towarów na rzecz kontrahentów (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) z siedzibą poza granicami Polski.. W związku z tym postaramy się rozwiać wątpliwości obejmujące usługi transportowe.Zatem jeżeli polski podatnik świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta który jest osobą fizyczną, ale miejscem świadczenia usługi jest Polska, to usługę należy opodatkować według stawki VAT przewidzianej dla usług na terytorium Polski, stosując się do tych samych zasad związanych z obowiązkiem podatkowym.Usługi transportu towarów świadczone na rzecz kontrahenta unijnego poza terytorium kraju - rozliczenie VAT..

Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona taka faktura - "np" czy też 22%?Polski przedsiębiorca świadczy usługi transportu drogowego na terenie kraju.

W przypadku, gdy świadczone usługi wykonywane są dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w Polsce a nie jest ona siedzibą lub stałym miejscem zamieszkania, miejscem opodatkowania tych usług jest Polska.Usługi transportowe towarów i pasażerów należy zaliczyć do odpłatnego świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu.Większych problemów nie sprawia transport wykonywany wyłącznie na terytorium kraju.. Stanowią one import usług dla zleceniodawcy i są opodatkowane w kraju jego siedziby/miejsca zamieszkania.. Usługa świadczona na terenie Polski dla zagranicznego klienta Zastosowanie art. 28 b. ustawy o VAT odnosi się do świadczenia usług zarówno krajowych, jak i zagranicznych na rzecz podatników.. Świadczenie usług definiowane jest tutaj jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie polega na dostawie towarów.W przypadku importu usług transportowych lub spedycyjnych podatnik, który nabywa takie usługi od podmiotu zagranicznego, jest zobowiązany do rozliczenia VAT na terytorium polski..

Na polskim przedsiębiorcy ciąży jednak szereg powinności o charakterze formalnym.Gdzie opodatkować VAT usługi świadczone w Polsce dla kontrahenta zagranicznego.

Zleceniodawcą był kontrahent czeski, posiadający NIP UE.. Zdefiniowanie miejsca świadczenia usługi znajduje ustawowe umocowanieSposób rozliczenia usług transportowych jest istotny zarówno dla przedsiębiorców sprzedających te usługi, jak i dla nabywców.. Jej wartość polski podatnik winien jednak wykazać w składanej deklaracji VAT.W przypadku, gdy usługi transportowe są świadczone na rzecz innego przedsiębiorcy, podlegają one opodatkowaniu w tym kraju, w którym znajduje się ich nabywca.. Kontrahent mający siedzibę na terytorium Ukrainy i nieprowadzący w Polsce działalności gospodarczej zlecił polskiemu przewoźnikowi transport towarów, produkowanych w Polsce, od ich producenta do przejścia granicznego z Ukrainą.Świadczenie usług transgranicznych od lat wywołuje problemy rozliczeniowe na gruncie podatku VAT.. Podatnicy świadczący usługi transportowe na rzecz kontrahentów unijnych nie opodatkowują ich w Polsce.. Wielu polskich przedsiębiorców świadczy usługi transportu towarów na rzecz kontrahentów z innych państw członkowskich, które w całości wykonywane są poza terytorium kraju, na obszarze innych państw Unii Europejskiej.Usługi transportowe wykonywane na rzecz podatnika rozlicza się zgodnie ze wspomnianą wyżej zasadą ogólną (określoną w art. 28b ustawy o VAT).. 1a .transport z Polski do Szwajcarii, - dla lit. b np. z Białorusi do Polski, - dla lit. c np. z Rosji do Szwajcarii przez Polskę, - dla lit. d np. z Niemiec do Rosji przez Polskę (lub na odwrót)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt