Przerwa na karmienie piersią a zaświadczenie lekarskie
Dla niektórych przerwa na karmienie dziecka będzie trwała kilka miesięcy, a dla innych rok.Tylko w wyjątkowych okolicznościach, z których wynika, że pracownica bezprawnie korzysta z przerw na naturalne karmienie dziecka, szef może żądać od niej aktualnego zaświadczenia lekarskiego.Jednocześnie podkreślił, że to stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie i jest powszechne wśród komentatorów, którzy wskazują, iż pracodawca ma prawo wymagać od pracownicy ubiegającej się na podstawie art. 187 Kodeksu pracy o przerwy na karmienie dziecka piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt .Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią.. Prawo pracy jest jednoznaczne art. 187 KP (Przerwy na karmienie): § 1 Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przez w pracy wliczanych do czasu pracy.Przerwa na karmienie piersią przysługuje mamie, która pracuje w wymiarze co najmniej pół etatu, czyli przez minimum cztery godziny dziennie.. Na żądanie pracodawcy obowiązana jest jednak udokumentować ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (por. Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią..

Prawo pracy na temat karmienia piersią.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że płatna przerwa na karmienie dziecka piersią jest uprawnieniem pracownicy, z którego może korzystać dopóty, dopóki pracownica faktycznie karmi w ten sposób dziecko.Jestem matką rocznego dziecka i do tej pory korzystałam z 2 półgodzinnych przerw w pracy w związku z karmieniem dziecka piersią (w ten sposób, że kończyłam pracę godzinę wcześniej).. Żadne przepisy prawne nie .Pracodawca nie może zakwestionować zaświadczenia lekarskiego i musi udzielić pracownicy przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią.. W ocenie policjantek postępowanie takie, nie znajdując obiektywnych przyczyn, było działaniem dyskryminującym ze względu na płeć.Pracownicy za okres przerw na karmienie przysługuje pełne wynagrodzenie.. Przepisy nie określają trybu wydania takiego zaświadczenia ani jego wzoru.Przerwa na karmienie piersią nie skraca tej normy do 7 godzin, a tylko praca powyżej dobowego wymiaru czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych..

Jak długie są przerwy na karmienie?

Na żądanie pracodawcy obowiązana jest jednak udokumentować ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (por. Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Przerwy w pracy na karmienie przysługują przez cały okres karmienia dziecka piersią i nie są uzależnione od jego wieku.. Kodeks pracy.. uprawnienia, ani nie uzależnia uprawnienia do przerw od wieku dziecka.Przerwy na karmienie są udzielane na wniosek pracownicy na podstawie jej oświadczenia, iż karmi dziecko piersią.. Praca w czasie przerwy na karmienie piersią nie jest zatem podstawą do wypłacenia pracownicy nadgodzin.1.. Przerwy na karmienie są udzielane na wniosek pracownicy na podstawie jej oświadczenia, iż karmi dziecko piersią.. Na żądanie pracodawcy obowiązana jest jednak udokumentować ten fakt odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (por. Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy przyznaje pracownicom karmiącym piersią prawo do przerw na karmienie wliczanych do czasu pracy.. Nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy karmiącej dziecko piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego tę okoliczność..

Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie?

Jeżeli pracownica świadczy pracę przez więcej niż 6 godzin dziennie, ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy, a w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka do 2 przerw w pracy po 45 minut każda.Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią.. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch.. Pobierz wzór pisma.WItam, 1 kwietnia wracam do pracy i oczywiście dowiedziałam się, iż pracodawca wymaga zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią.. Tego typu dokumentacja wydawana jest od ręki i bezproblemowo, a wątpliwości szefa zostają rozwiane, nawet jeśli dziecko karmione w .. Każdy pracodawca może zażądać od pracownicy po złożeniu przez nią wniosku o przerwy na karmienie poświadczającego ten fakt zaświadczenia lekarskiego.. przepis nie wprowadza żadnych ograniczeń czasowych dotyczących korzystania przez pracownicę z ww.. Mamy, które pracują między 4 a 6 godzin dziennie, mają prawo do jednej półgodzinnej przerwy na karmienie.Jednocześnie podkreślił, że to stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie i jest powszechne wśród komentatorów, którzy wskazują, iż pracodawca ma prawo wymagać od pracownicy ubiegającej się na podstawie art. 187 Kodeksu pracy o przerwy na karmienie dziecka piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt .Przerwę możesz dowolnie wykorzystać w czasie po uprzednim ustaleniu z szefem..

We wniosku pracownica powinna złożyć odpowiednie oświadczenie, ze karmi dziecko piersią.

W. Muszalski (red.).. Pracodawca nie może też wystąpić do ZUS, aby ten skontrolował zasadność wystawienia zaświadczenia lekarskiego, gdyż ZUS nie wypłaca z tego tytułu żadnych świadczeń, więc nie jest upoważniony .MSWiA chce od pracownic zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią .. się na podstawie art. 187 Kodeksu pracy o przerwy na karmienie dziecka piersią przedstawienia zaświadczenia .Przerwy na karmienie dziecka - Informacje - Zaświadczenie niekonieczne.. Pracodawca nie może też wystąpić do ZUS, aby ten skontrolował zasadność wystawienia zaświadczenia lekarskiego, gdyż ZUS nie wypłaca z tego tytułu żadnych świadczeń, więc nie jest upoważniony .Zaświadczenie lekarskie o karmieniu piersią.. W jednej z komend wojewódzkich Policji istniała praktyka żądania od policjantek karmiących piersią comiesięcznych zaświadczeń lekarskich potwierdzających ten fakt.. Przede wszystkim warto wiedzieć, że mama karmiąca piersią ma według Kodeksu Pracy prawo do przerw na karmienie, za które otrzymuje wynagrodzenie.. A dodatkowo poprze go zaświadczeniem lekarskim .od pracownicy ubiegającej się na podstawie art. 187 Kodeksu pracy o przerwy na karmienie dziecka piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią [por. uprawnienia, ani nie uzależnia uprawnienia do przerw od wieku dziecka.Tagi: karmienie piersią, praca, prawo, promocja karmienia piersią, przerwa na karmienie piersią, wniosek, zaświadczenie lekarskie Marlena Świrk Marlena Świrk Fundatorka i Prezeska Fundacji "Mlekiem Mamy", doula zrzeszona w Stowarzyszeniu "Doula w Polsce", Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni .Przerwa na karmienie piersią przysługuje zatem bezterminowo, dopóty dopóki matka faktycznie karmi dziecko, a jak wiadomo, czas karmienia piersią dziecka różni się u poszczególnych matek.. Jednakże ostatnio zostałam poinformowana przez kadry, że aby móc dalej korzystać z tych przerw muszę przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nadal karmię dziecko piersią .Przerwy na karmienie.. Przy 4-6 godzinach pracy przysługuje jedna przerwa, a gdy mama pracuje więcej niż 6 godzin dziennie - przysługują jej dwie takie przerwy.Zgodnie z tą zasadą, mama, która twierdzi, że karmi piersią, musi ten faktu udowodnić, a tutaj zaświadczenie lekarskie wydaje się być jedyną słuszną formą.. ALE chcę, abyś wiedziała, że takie zasady nie wynikają wprost z przepisów i moim zdaniem taka interpretacja jest niewłaściwa.W takim stanie rzeczy przyjąć należałoby, iż wystarczającą podstawą udzielenia pracownicy przerwy na karmienie piersią jest nie zaświadczenie lekarskie, lecz wniosek pracownika obejmujący swoją treścią oświadczenie woli, iż zachodzi okoliczność karmienia piersią uzasadniająca udzielenie przerwy.Pracodawca udziela pracownicy przerw na karmienie na jej wniosek.. Dla każdej karmiącej matki.. Zaświadczenie lekarskie może być wydane przez lekarza sprawującego opiekę nad kobietą lub pediatrę.. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz do art. 187, teza 1; A. Świątkowski, Kodeks pracy.. Czy można je łączyć?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt