Uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek o zabezpieczenie
Stąd też wymogiem wniosku o zabezpieczenie jest uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających udzielenie ochrony roszczeniom wnioskodawcy, nie zaś ich udowodnienie.Uprawdopodobnienie roszczenia następuje zazwyczaj poprzez uzasadnienie, które jest nieodłączną częścią każdego powództwa (lub odpowiedzi na pozew - jeśli wniosek o zabezpieczenie składa strona pozwana).. Z uwagi na fakt, iż zabezpieczenie może nastąpić zarówno przed wniesienie pozwu, jak i już w trakcie postępowania, taki wniosek może być sformułowany zarówno w osobnym piśmie, jak też stanowić element pozwu.Uprawniony może tylko wskazać okoliczności, które pozwolą na ustalenie, że zaspokojenie w drodze egzekucji może być utrudnione.. Pierwszą z nich stanowi istnienie roszczenia, drugą zaś okoliczność, że brak .Sąd udziela zabezpieczenia na wniosek, który oprócz wymogów przewidzianych dla każdego pisma procesowego powinien wskazywać sposób zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, W sprawach o rozwód, o separację, oraz o unieważnienie małżeństwa, sąd może orzec również o wydaniu małżonkowi .Istota uprawdopodobnienia.. Przy ustalaniu właściwości miejscowej i rzeczowej w postępowaniu zabezpieczającym stosuje się ogólne reguły o właściwości określone w art. 15-43 K.p.c. Chodzi tu o takie fakty, które uzasadniają samo żądanie udzielenia zabezpieczenia, a także ukazują, że w razie oddalenia wniosku uprawniony pozostanie bez ochrony prawnej i straci szansę na zaspokojenie.Przesłanki = Wniosek + uprawdopodobnienie roszczenia + interes prawny..

... uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek ...

1 k.p.c.).Rozpoznając zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia, Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że na podstawie przepisów art. 730 i następnych kodeksu postępowania cywilnego strona, wnosząc o udzielenie zabezpieczenia, musi wskazać i uprawdopodobnić dwie przesłanki.. Jeśli sąd uzna, że wniosek jest zasadny, wydaje postanowienie, w którym udziela uprawnionemu zabezpieczenia.Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zawierać: wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia; uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, czyli: istnienie roszczenia poparte dowodami takimi jak faktura VAT czy umowa z dłużnikiem,zabezpieczenie - napisał w Postępowanie cywilne: Chodzi tu o uprawdopodobnienie - czego nie można mylić z udowodnieniem.. Podsumowanie.. Wniosek o zabezpieczenie alimentów może zostać rozpatrzony na posiedzeniu niejawnym, czyli nie ma obowiązku wysłuchiwania stron przed wydaniem .Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia; 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek..

Uprawdopodobnienie okoliczności.

Wskazana suma zabezpieczenia nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o .Jak sporządzić wniosek o zabezpieczenie?. W treści uzasadnienia powód (albo pozwany) musi dokładnie opisać wszystkie okoliczności sprawy oraz przedstawić zgromadzony .Wniosek o zabezpieczenie powództwa.. § 2.1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia; 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.. Zauważyć jednak należy, iż w przypadku zgłoszenia wniosku o zabezpieczenie w sądzie niewłaściwym .Wniosek taki, oprócz wymagań przewidzianych dla każdego pisma procesowego, powinien także spełnić dwa podstawowe wymogi: zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek (zgodnie z art. 736 par.. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia; 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek..

Przykład: „pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia".

Ponadto obowiązany może w każdym czasie żądać zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeżeli odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia.Wniosek o zabezpieczenie powództwa - określenie rodzaju pisma.. Uprawdopodobnienie odpowiednich okoliczności występuje jako .uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek (czyli uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego) Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenie złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić stan sprawy.§ 1.. Z przepisu zatem wprost wynika, że uprawdopodobnienie jest czymś innym niż udowodnienie..

Jeżeli wniosek o ...

W sprawach o alimenty wystarczającym z reguły jest wskazanie, że powód jest np. dzieckiem pozwanego, a pozwany nie łoży na powoda żadnej kwoty, lub kwota .Pod względem formalnym, wniosek powinien odpowiadać wymaganiom stawianym pismom procesowym, a więc powinien zawierać m.in. oznaczenie sądu, stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma, a także powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy (UWAGA dotyczy tylko sytuacji gdy wniosek złożono przed wszczęciem postępowania).. O ile art. 730 wskazuje warunki (przesłanki) dopuszczalności udzielenia zabezpieczenia oraz kiedy może być ono udzielone, o tyle w art. 7301 .Czy od wniosku o zabezpieczenie pobierana jest opłata?. Nie - strona dochodząca alimentów jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, co dotyczy także opłaty od wniosku o zabezpieczenie (art. 96 ust.. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych sąd rozpoznaje bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.Przed wszczęciem lub przy wszczęciu sprawy zabezpieczenia udziela sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy.. Brzmi dobrze i rzeczywiście obecnie zabezpieczenie roszczeń na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest dużo lepszym rozwiązaniem niż działanie .2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.. Zgodnie z art. 243 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c) zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu.. 1 pkt Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).Oprócz powyższego należy wskazać sposób udzielenia zabezpieczenia - w przypadku roszczenia alimentacyjnego - konkretną kwotę pieniężną oraz uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.. Takie oznaczenie może mieć wpływ na czas rozpoznania wniosku przez sąd.§ 1.. Sam postępowanie zabezpieczające jest odformalizowane, jako że powinno być ono w miarę sprawne i szybkie.. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.. Uprawdopodobnienie nie jest tym samym co udowodnienie, a więc sąd dokonuje pobieżnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę .Zgodnie z art. 736 KPC, wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.. Uprawdopodobnić fakt wyzbywania się majątku można na wiele sposobów - może to być kopia aukcji/ogłoszenia itp. CYTAT1.. Sąd nie powinien zatem oddalać wniosku o zabezpieczenie z powodu braku dowodów na potwierdzenie tezy o możliwej niewypłacalności obowiązanego.Powyższe uzasadnia uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania sprawy.".Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt