Jak napisać wyjaśnienie rażąco niskiej ceny wzór
dlatego też wykonawca powinien dążyć do jak najpełniejszego wyjaśnienia zaoferowanej ceny, w tym zwłaszcza np. przedstawiając .Wpłynęły 2 oferty.. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii.. Skutkiem tego (co nastąpiło).. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.Jak udzielać wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny Agnieszka Matusiak radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg To wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż złożona przez niego oferta jest rzetelnie przygotowana, jej przedmiot zaś prawidłowo oszacowany.. Przede wszystkim należy czytać wezwania do wyjaśnienia.. 1a pkt 2 ustawy Pzp.. Cena rażąco niska to taka, która nie pokrywa kosztów i nie uwzględnia zysku wykonawcy (zob.. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.Jak już bowiem zaznaczono, wykonawca musi nie tylko wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, ale też w jaki sposób wpływają one na jej wysokość..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

a co dalej?. W tej sytuacji przeprowadziliśmy procedurę analizy rażąco niskiej ceny.. 4 ustawy p.z.p.. Jedna z ceną ofertową 160.000 zł, a druga z ceną ofertową 48.000 zł.. Zwykle są one dość ogólnikowe i powtarzają zapisy z ustawy, jednak zdarza się też, że zamawiający wprost zwraca uwagę na jakiś element cenotwórczy, który w jego opinii jest wątpliwy, lub .Wzory dokumentów.. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 26 ust.. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Krajowa Izba Odwoławcza dokonując oceny prawnej stanu faktycznego wskazała w pierwszej kolejności na rozumienie pojęcia rażąco niskiej ceny wskazując, że cena rażąco niska ustalana jest w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: „Tym samym, to realna, rynkowa wartość danego zamówienia jest punktem odniesienia dla oceny i ustalenia .Rażąco niska cena to cena nieadekwatna, skalkulowana poniżej kosztów wytworzenia towaru lub realizacji usługi.. Innymi słowy, to cena którą możemy określić jako dumpingową..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Argumenty dotyczące rażąco niskiej ceny przekazują zazwyczaj w odwołaniu.Pragnę wyjaśnić, iż dnia (data) o godz miał miejsce (opis zdarzenia).. Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust.. (czyli nie w trybie badania wystąpienia rażąco niskiej ceny, ale w trybie wyjaśniania innych aspektów oferty) muszą zostać uwzględnione w ustaleniach zamawiającego przy badaniu, czy cena oferty nie jest ceną rażąco niską;Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia ceny w konkretnej sytuacji.. Akty prawne UE .. „ o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne.. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych.Obligatoryjna procedura wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w ustawia PZP •Jeżelizaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie zW postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska..

Jak napisać wyjaśnienie?

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.. Kwestia rażąco niskiej ceny może stać się przedmiotem odwołania do KIO zasadniczo w dwóch sytuacjach: oferta wykonawcy zostaje odrzucona z powodu stwierdzenia rażąco niskiej ceny, alboCo w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu.. 3 ustawy .1.. Rażąco niska cena oferty.. Jak wygrać przetarg i wykonać zamówienie publiczne; Kierownik zamawiającego; Konkurs .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy.. Wbrew powszechnej opinii rażąco niska cena to nie cena niższa o co najmniej 30% od szacunków zamawiającego oraz arytmetycznej średniej ofert złożonych w postępowaniu.Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 30.01.2007r.. Jednak czasami zdarza się, że inni oferenci (oczywiście ci z gorszymi cenami) kwestionują rynkowość danej oferty.. Przemysław Gruchała, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i WspólnicyJak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym.. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców..

Odwołanie do KIO z powodu rażąco niskiej ceny.

Zważając na powyższe, w przypadku zamówień o tzw. wartości krajowej wykonawca nie może wnieść skutecznie odwołania na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art. 90 ust.1, nie zaś na podstawie art. 87 ust.1.. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwaTemat: Rażąco niska cena po nowelizacji Po pierwsze dla mnie z przepisu wynika jednoznacznie - jeżeli cena oferty jest niższa o 30% wartości zamówienia lub średniej złożonych ofert mamy obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień.. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawoWyjaśnienie wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny powinno odpowiadać żądaniom .. Konsorcjum w swoim piśmie powołało się na takie okoliczności, jak: doświadczenie i renoma wykonawcy, .. oferta przetargowa tajemnica przedsiębiorcy rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnienia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.Czego się dowiesz z mojego wpisu: Kiedy zamawiający musi, a kiedy może wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?Czemu służy wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty?Czy 30% różnicy w cenie to 100% szansa otrzymania wezwania?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a wartością zamówienia?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a średnią cen złożonych ofert?Czy zamawiający .Kancelaria Radców Prawnych z Krakowa zaprasza do lektury artykułu poświęconego tematowi rażąco niskiej ceny.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .W niniejszej analizie zajmiemy się wyłącznie kwestią odwołania z powodu rażąco niskiej ceny.. Wyjaśnienie - wzór pisma.. Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez wykonawców ceny oraz .Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje dotyczące ceny nie mogą być uznane za informacje, o których mowa w art. 86 ust.. (KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Wykonawca, który poprzestaje jedynie na złożeniu ogólnikowego oświadczenia pozbawionego rzeczowej (merytorycznej) argumentacji musi liczyć się z konsekwencją w postaci uznania, że złożone wyjaśnienia nie obalają domniemania istnienia rażąco niskiej ceny, czego skutkiem będzie zastosowanie wobec wykonawcy art. 90 ust.. Wykonawca oznajmił nam, iż podając cenę na zadanie kierował się stawkami jakie obowiązują w województwie Lubelskim i Dolnośląskim.Jak zatem wyjaśnić rażąco niską cenę, aby zminimalizować odrzucenie oferty?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt