Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2020
Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9) 9) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 7 stycznia 2020 7 stycznia 2020 Wzór formularza jest obowiązkowy i stanowi załącznik do wniosku sekcja VII poz. 102010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. nr 3 - formularz informacji obligatoryjny do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego_R1_R2_2020_ v3_30.09.2020 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniuFormularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..

Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc.

1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 827 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 134 KB) Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 rżFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.WZÓR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A. UE L 352 z 24.12 .Instrukcja w większości pochodzi z załącznika do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r..

Informacje dotyczące podmiotu,6 D. UE L 352 z 24.12 ...Formularze informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty możesz: złożyć w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą, przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych.Wniosek - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. Dz.U.. Pomoc na operacje w ramach poddziałania 19.2 ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.. We would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę ..

Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą .. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu.. Formularze należy przygotować w oparciu o wzory .INF-O-PR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (pdf 306 KB) doc Pobierz plik Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej/.doc (32 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A. z 2014 r., poz. 1543); informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji;1 Zał..

Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc wFormularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, że łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w .Opis: PSZ-DKDG zal1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. .Do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w przypadku której wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawierający wszystkie części musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do .Informacje, o których mowa w ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt