Urlop uzupełniający nauczyciela w częściach
Za okres zatrudnienia nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 51 dni (5,6 dnia x 9 miesięcy = 50,4 dnia, co w zaokrągleniu daje 51 dni).. 10 stycznia 2012 Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 66 ust.1) udzieliłam nauczycielowi urlopu uzupełniającego wymiarze 8 tygodni - od 30.11.2011 r. do 24.01.2012 r., ponieważ w ferie zimowe 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w lipcu i sierpniu 2011 r. na urlopie .Zanim opiszę szczególne przypadki pojawiające się w praktyce warto wskazać, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby w ogóle myśleć o urlopie dla poratowania zdrowia.. Urlop dla poratowania zdrowia.. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) - w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu .Urlop uzupełniający, tak samo jak urlop „podstawowy" wykorzystywany w ferie zimowe i letnie, jest udzielany w dni kalendarzowe w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, chyba że nauczyciel nabył prawo do urlopu uzupełniającego w mniejszym wymiarze.. Dokument aktualny.. Nauczyciel w naturze wykorzysta 14 dni w czasie ferii zimowych i 8 dni w czasie ferii letnich, łącznie 22 dni.Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 66 ust.1) udzieliłam nauczycielowi urlopu uzupełniającego wymiarze 8 tygodni - od 30.11.2011 r. do 24.01.2012 r., ponieważ w ferie zimowe 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w lipcu i sierpniu 2011 r. na urlopie macierzyńskim.Nauczyciel zatrudniony w szkole funkcjonującej w systemie feryjnym powinien co do zasady wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy podczas trwania ferii zimowych i letnich oraz w wymiarze odpowiadającym okresowi tych ferii (art. 64 ust..

Czy należy mi się zapłata za niewykorzystany urlop za okres ferii zimowych?

W zależności od tego, czy ubiega się o pierwszy, czy kolejny urlop inne przesłanki należy spełnić (art. 73 Karty Nauczyciela).W sytuacji natomiast, gdy urlop wychowawczy jest dłuższy, co powoduje, że pracownik nie wraca do pracy w tym samym roku kalendarzowym, w którym urlop rozpoczął, liczbę dni wypoczynku .Stosownie do art. 66 ust.. Pytanie: Nauczycielka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego złożyła wniosek o urlop uzupełniający, który jej przysługiwał w .Urlop uzupełniający dla nauczyciela także po urlopie rodzicielskim.. 3 Karty Nauczyciela).. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach feryjnych mają obowiązek wykorzystania urlopu w okresie ferii zimowych i letnich zgodnie z organizacją roku szkolnego.Karta Nauczyciela nie przesądza o tym, czy urlop uzupełniający powinien być udzielony w jednej czy kilku częściach.. 1 KN w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu .Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych (art. 64 ust.. Jeżeli pracownica wykorzystuje urlop rodzicielski w trakcie pierwszych 16 tygodni, w przypadku rezygnacji z części zawnioskowanego urlopu nadal może w przyszłości wykorzystać 16 tygodni.Czy urlop uzupełniający może być udzielony w częściach?.

Czy nauczyciel może odbierać urlop uzupełniający w częściach tj. odbierając pojedyncze dni tego urlopu?

Dlatego nauczyciel, który ma np. 7 dni urlopu (tydzień), powinien go wykorzystać .Karta Nauczyciela nie przesądza o tym, czy urlop uzupełniający powinien być udzielony w jednej czy kilku częściach.. Urlop uzupełniający udzielany jest w tygodniach.Nauczyciel ma prawo do wykorzystania całości lub części urlopu w innym terminie niż pierwotnie planowany, jeżeli zmusiła go do tego choroba lub przebywanie na urlopie macierzyńskim .Urlop uzupełniający to urlop wypoczynkowy udzielany poza okresem ferii, za który przysługuje wynagrodzenie, a w razie jego niewykorzystania - ekwiwalent.. Urlop dla poratowania zdrowia został uregulowany w art. 73 ustawy - Karta Nauczyciela.. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy.Czy urlop uzupełniający nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowanie zdrowia (8 tygodni - za ferie i wakacje 2018r.. Następnie od 1 marca do 31 sierpnia będzie korzystała z urlopu bezpłatnego.Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 66 ust.1) udzieliłam nauczycielowi urlopu uzupełniającego wymiarze 8 tygodni - od 30.11.2011 r. do 24.01.2012 r., ponieważ w ferie zimowe 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w lipcu i sierpniu 2011 r. na urlopie macierzyńskim..

Urlop uzupełniający będzie przysługiwał nauczycielom także w przypadku skorzystania przez nich z urlopu rodzicielskiego podczas ferii.

Należy jednak pamiętać o zasadzie wyrażonej w art. 64 ust.. Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 ust.. 4 Karty Nauczyciela, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego.Urlop nauczyciela jest rozliczany w latach kalendarzowych a nie szkolnych (art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).. W roku szkolnym 2018/2019 wakacje trwają od 24.06 - 01.09 co daje 10 tyg.. Urlop ten powinien być ponadto udzielony w czasie ustalonym w planie urlopów.urlop udzielany z dołu - na podstawie art. 182 1d Kodeksu pracy, pracownica może zrezygnować z zawnioskowanej części urlopu w trakcie jej trwania.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, dalej: KN, tekst jednolity DzU 2006, Nr .Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy, urlop udzielony na podstawie art. 25 ust..

W roku 2012 r. ferie zimowe mamy w terminie od 16-29.01.2012 r. i ...W tym przypadku 1 miesiąc pracy odpowiada 5,6 dnia urlopu.

Michał Kowalski.. Urlop ten przysługuje w maksymalnym wymiarze 56 dni oraz przysługuje m.in. w razie niewykorzystania części urlopu w powodu zwolnień lekarskich i urlopów .Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.. 1 ustawy o związkach zawodowych,Nauczyciele; Urlopy i zwolnienia; Urlop wypoczynkowy; Wykorzystanie pozostającej części urlopu uzupełniającego po urlopie zdrowotnym.. 1 ustawy - Karta Nauczyciela).. Zgodnie z ust.1 tego przepisuNauczyciel taki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 KN).Jednocześnie w myśl art. 66 ust.. Stanowi on, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie, w ciągu tego roku, uzyskał prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje tzw. urlop uzupełniający.Jestem nauczycielem, w czasie ferii zimowych przebywałam 9 dni w szpitalu (miałam operację) i obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim tzw. poszpitalnym do 10 lutego.. 30 najczęściej popełnianych błędów" to wyjątkowa publikacja, która w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych w szkole.Następnie należy sięgnąć do przepisu regulującego tzw. urlop uzupełniający, tj. do art. 158 Kp.. 4 KN, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego.Urlop uzupełniający po urlopie bezpłatnym nauczyciela szkoły feryjnej Pytanie: Nauczycielka w czasie ferii zimowych przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt