Formularz rekrutacyjny do projektu

formularz rekrutacyjny do projektu.pdf

Wykształcenie * .FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU GRANTOWEGO „Smart LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Brodnica" realizowanego w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny WiedzaCo do zasady Formularz nie może zawierad niewypełnionych pól.. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Projektodawca RescuePro S.C. Lp.. Streszczenie projektu Projekt "Krok Po Kroku do samodzielności" to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż.. : 570-953-749, e-mail: [email protected] Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie - Formularz rekrutacyjny do projektuZał.. 1 do regulaminu FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej" Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej" Nazwa beneficjenta (Projektodawcy) Projekt w partnerstwie Wyższej Szkoły .FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Edukacja Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracyFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU ,,MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!".

Częśd I Zgłoszenie do projektu.

: 570-953-749, e-mail: [email protected] 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie - Formularz rekrutacyjny do projektu1 Projekt: MOJA FIRMA -MOJĄ SZANSĄ II Nr umowy: UDA-POKL /12-00 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie Nr ID formularza: Powiat: Data wpływu: Podpis przyjmującego zgłoszenie: WAŻNE 1.1 Projekt: Twoja firma Twój sukces!.

Wzór Formularza rekrutacyjnego FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Rozpocznij działanie!"

Formularz Rekrutacyjny Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu może być wypełniony elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) w języku polskim, należy go wydrukować w całości i parafować na każdej stronie oraz czytelnie podpisać imieniem iBiuro projektu: ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów kom.. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne .Biuro projektu: ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów kom.. ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU Dane teleadresowe Imię i nazwisko: Płed Kobieta Mężczyzna Numer dowodu osobistego: PESEL: Poniższe pole wypełnia personel Projektu Data wpływu Formularza rekrutacyjnego: 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji projektu, - zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i akceptuję jego warunki, - zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i Wstępnym Formularzu rekrutacyjnym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie,FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej" Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji ..

- bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS" Nr projektu POWR.05.04.00-00-0127/18 Oś priorytetowa V.

Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL /12 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU .Data wpływu formularza do Biura Projektu Kandydat/ka spełnia kryteria formalne (formularz rekrutacyjny złożony w terminie, posiada wszystkie pola wypełnione, jest podpisany, zawiera aktualne załączniki ) TAK NIE Kandydat/ka spełnia kryteria obligatoryjne (przynależność do grupy docelowej projektu) TAK NIEFORMULARZ REKRUTACYJNY TYTUŁ PROJEKTU „Ratownik medyczny z certyfikatem!. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu Grantowegoo zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Rekrutacyjnym 6.Dokumenty rekrutacyjne należy składać:- za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu - Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp.. z. o. o. ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,- osobiście - ze względu na COVID-19 Kandydat do projektu będzie mógł zostawić dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej i specjalnie oznaczonej (zgodnie z opisem w pkt..

Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności", realizowanego ze środków PFRON.

Dane podstawowe 1 ImięFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU PN. „Rodzinnie znaczy aktywnie- integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim" Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rodzinnie znaczy aktywnie- integralny program wsparcia rodzin wBiuro Projektu Hospicjum w Busku - Zdroju tel.. nr POWR.01.02.01-18-0045/17 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś I Działanie 1.2.. Za dzień skutecznego doręczenia formularza uznaje się: w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika .FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. „Utworzenie Żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do lat 3" realizowanego przez Gminę Żmigród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Dziecko w żłobku - rodzic w pracy.. Kraj * Imię(imiona) * Nazwisko * PESEL * Płeć * Wiek w chwili przystępowania do projektu * (Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.). Powrót do aktywności zawodowej rodziców" Nr umowy RPMA.08.03.01-14-7022/16-00 Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracyFormularz Rekrutacyjny Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu może być wypełniony elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) w języku polskim, należy go wydrukować w całości i parafować na każdej stronie oraz czytelnie podpisać imieniem iFormularz rekrutacyjny do projektu „Rozwój przedsiębiorczości ARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczościProjektu Grantowego, Grantodawcę, oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej 5.. Uwaga:dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust.. 41 370 62 51 e-mail: [email protected] Działanie 9.02 w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Załącznik nr do Regulaminu rekrutacji Informacje wypełniane przez eneficjenta Data wpływu formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „ Hospicjum domowe "FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Bajkowy żłobek - rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim" realizowanego w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową numer: RPPK.07.04.00-18-0026/18-00, zawartą z WojewódzkimFormularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu albo drogą elektroniczną..Komentarze

Brak komentarzy.