Zgodą na potrącenie z wynagrodzenia gofin
Na piśmie pracownik powinien także wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane.. W każdym wypadku zgoda na potrącenie mu-si być konkretna, a więc udzielona w odniesie-niu do określonej kwoty istniejącego już i wy-magalnego zobowiązania.Potrącenia z wynagrodzenia w Tarczy Antykryzysowej 3.0 - podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń.. Należności inne, niż wymienione powyżej w art. 87 k.p. , mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą pisemną (art. 91 k.p.).Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody jedynie w następnym (najbliższym) terminie płatności.. Chodzi tu np. o sytuacje związane z udzieleniem pracownikowi pożyczki- raty mogą być w takiej sytuacji potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia.Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (719) z dnia 20.12.2010 PYTANIE CZYTELNIKA:Dla potrącenia z wynagrodzenia za pracę wy-maga się zgody pracownika wyrażonej na pi-śmie.. wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych.. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na dokonanie potrącenia nadpłaconych należności .Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek i potrąceniu należności alimentacyjnych: 334 zł - 60 zł - 200,40 zł = 73,60 zł..

Potrącenia alimentów z wynagrodzenia Masz jakieś pytania albo uwagi?

Pracownik dokonując zakupów na rzecz firmy z własnych środków otrzymałby od pracodawcy zwrot tych wydatków.Aby pracodawca mógł zastosować dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia, musi uzyskać pisemną zgodę pracownika.. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane.. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.. Bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności nie może być ważne wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie może .Pracodawca może potrącić z przysługującej pracownikowi pensji tylko określone należności, natomiast w pozostałym zakresie wymagana jest pisemna zgoda pracownika.. Przepisy prawa pracy zawierają szereg warunków i ograniczeń, do jakich musi zastosować się pracodawca dokonujący potrącenia z wynagrodzenia pracownika.. Kwota wolna od potrąceń jest ustalana od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 r. wynosi 2600 zł (lub jej części w przypadku zatrudnienia na część etatu).Potrącenia z wynagrodzenia za pracę to jednostronna czynność pracodawcy - pracownik nie może się im sprzeciwić, jeśli dokonywane są np. na mocy tzw. tytułów wykonawczych..

Jak już wspomniano, potrącenia alimentacyjne nie mogą przekroczyć 60% wynagrodzenia za pracę.

Kwota ta jest niższa od kwoty wolnej 79,92 zł, a zatem z zasiłku nie ma możliwości dokonania potrącenia.. Podziel się nimi w komentarzach.Strona 2 - Sposób dokonania i wysokość potrąceń z wynagrodzenia pracownika zależy od tego, z jakiego tytułu dokonujemy potrącenia, oraz od tego, ile ów pracownik zarabia.. Potrącenia z wynagrodzenia wykonywane są zarówno z miesięcznego wynagrodzenia pracownika, jak i z innych świadczeń pracowniczych (np. nagroda jubileuszowa, „trzynastka", świadczenia urlopowe).Ze względu na taki charakter i zapobieżenie nieprawidłowościom w rozliczaniu się pracowników, zaliczki znalazły się wśród świadczeń, które można potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.. Należności określone w art. 87 § 1 i 7 K.p. pracodawca jest obowiązany potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody.Są to tak zwane fakultatywne potrącenia z wynagrodzenia.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emeryturyWydawnictwo Podatkowe GOFIN sp.. Wyrażenie przez pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę innych należności .Sposób dokonania i wysokość potrąceń z wynagrodzenia pracownika zależy od tego, z jakiego tytułu dokonujemy potrącenia, oraz od tego, ile ów pracownik zarabia..

Jeżeli tego nie zrobi, potrącenia nienależnie wypłaconych należności może dochodzić jedynie za zgodą pracownika.

(imię i nazwisko).. (adres zamieszkania)Dlatego nieważne jest wyrażenie przez pracownika, na podstawie art. 91 KP, w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zgody na potrącenie przez pracodawcę z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu niedoborów, które mogą się ujawnić w przyszłości (zob.. Z uwagi na charakter omawianej umowy zlecenia, stosuje się do niej zakres ochrony wynagrodzenia z Kodeksu pracy.Przekroczenie tego terminu powoduje, że pracodawca nie może zastosować odliczenia z wynagrodzenia na mocy art. 87 § 7 K.p., ale jest zobowiązany dokonać potrącenia z wynagrodzenia.. Na każde z nich z osobna, pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie.. Zgoda na potrącenie należności z wynagrodzenia pracowniczego nie może być blankietowa — powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności.Potrąceń z wynagrodzenia pracownika dokonywać można tylko na podstawie i w granicach przepisów określonych w Ustawie kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz.U.2019 poz. 1040) (dalej: kodeks pracy) w przeciwnym razie Twój pracownik może pociągnąć Cię do odpowiedzialności za nieprawidłowe potrącenia z wynagrodzenia.. Potrąceniem są czynności wynikające ze stosunku .Co miesiąc otrzymuje on zgodnie z postanowieniami umownymi wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto..

wyrok SN z 20.6.2001 r., I PKN 516/00; uchwała SN z 4.10.1994 r ...Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika.

W razie nadpłaty wynagrodzenia pracodawca w określonych sytuacjach może odliczyć nadwyżkę z następnej wypłaty, potrącić ją za zgodą pracownika lub wystąpić na drogę sądową o zwrot nienależnego wynagrodzenia.. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy oraz ewentualnych wpłat do PPK) - należności inne niż świadczenia alimentacyjne;Błędne naliczenie wynagrodzenia powoduje konieczność jego skorygowania.. Przepisy prawa pracy zawierają szereg warunków i ograniczeń, do jakich musi zastosować się pracodawca dokonujący potrącenia z wynagrodzenia pracownika.Przedmiotem zgody na potrącanie mogą być tylko takie kwoty, które są należne zakładowi pracy i określone co do wysokości.. Z drugiej strony, niektóre potrącenia z wynagrodzenia za pracę dopuszczalne są jedynie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie.Jeżeli pracownik zgodzi się na potrącanie, w efekcie którego pozostanie mu mniej niż określono w art. 91 § 2 k.p., pracodawca może dokonać potrącenia tylko w granicach wskazanych w art. 91 § 2 k.p.. W praktyce pracownik oświadczenie składa razem ze zgodą na potrącenie.Na początek warto przypomnieć, że - zgodnie z Kodeksem pracy - wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1 .Potrącenia alimentacyjne z pensji pracownika.. Jeżeli pracownik otrzymał za niskie wynagrodzenie, bez względu na przyczynę niedopłaty .Imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania, stanowisko służbowe .Czego nie można zabrać.. Zgodnie z art. 87 1 § 2 K.p., jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne z .Aby pracodawca mógł dokonać potrąceń musi uzyskać pisemną zgodę pracownika.. Warto pamiętać, że w przypadku należności alimentacyjnych nie występuje kwota wolna od potrąceń, co ma duże znaczenie dla pracowników z niewysokimi zarobkami.Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r. Zgodnie z art. 87 1 § 1 Kodeksu pracy kwoty wolne od potrąceń dzielimy na 3 grupy:..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt