Czy prokurator może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie
Do spraw kwalifikowanych również jako sprawy z zakresu prawa rodzinnego należą te, w których prokurator kieruje do sądu wniosek o zobowiązanie do opuszczenia .Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?. Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.Po złożeniu wniosku należy odpowiedzieć na ewentualne zarządzenia sądu (np. co do przekazania dodatkowych informacji) i czekać na termin rozprawy.. We wniosku do prokuratora powinien Pan napisać kogo i dlaczego należy ubezwłasnowolnić, a także wskazać, że mimo iż jest Pan najbliższym krewnym ciotki nie może Pan złożyć wniosku w sądzie.Wniosek o ubezwłasnowolnienie może też złożyć prokurator.. Mogą to zrobić: małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym krewni nie mogą składać takiego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela .Może wyłącznie wysłać wniosek do prokuratora o złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie, bo MOPS nie jest podmiotem, który może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie.. ), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy oraz prokurator.Wedle § 2 art. 512 KPC, cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.. Sąd nie mógł Pani zobowiązać do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.Jeśli współpraca z rodziną nie jest możliwa (lub nie jest wskazana, bo to rodzina wedle wiedzy lekarza korzysta z nieporadności pacjenta), można informację o konieczności ubezwłasnowolnienia przekazać prokuratorowi..

Nie każdy może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Prokurator może uznać, że ubezwłasnowolnienie danej osoby jest konieczne ze względu na interes społeczny.. Jako, że postępowanie o ubezwłasnowolnienie nie może być wszczęte z urzędu, a tylko na wniosek, w Pana sprawie może Pan złożyć wniosek o cofnięcie wniosku o ubezwłasnowolnienie.Kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie?. Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle polskiego prawa jest stosowana w celu ochrony osób, które nie są w stanie w sposób racjonalny pokierować swoim postępowaniem.. Katalog osób, które mogą złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie jest zawarty w art. 545 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej również jako „Kodeks postępowania cywilnego" lub „k.p.c.").. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć jedynie: małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, jej krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, itd.. Istotne jest, iż złożenie wniosku w złej wierze lub lekkomyślnie naraża wnioskodawcę na grzywnę.Prokurator może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie, gdy uzna, że brak jest osób do tego uprawnionych na podstawie art. 545 k.p.c., albo gdy osoby te bezpodstawnie uchylają się od złożenia do Sądu takiego wniosku, a także kiedy nie są w stanie samodzielnie go zgłosić np. wskutek niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub .Prokurator może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie, gdy stwierdzi, że brak jest osób do tego uprawnionych na podstawie art. 545 zgłoszenie wniosku o ubezwłasnowolnienie § 1 k.p.c. albo że osoby te bezpodstawnie uchylają się od zgłoszenia wniosku albo nie są w stanie samodzielnie go zgłosić wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub z innych .Prokurator może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie w sądzie..

Tylko określone osoby mają prawo złożyć do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o .Jeśli ktoś na skutek alkoholizmu nie może pokierować swoim postępowaniem, to wówczas można zgłosić do sądu okręgowego wniosek o jego ubezwłasnowolnienie.. Tak jak mówiłam, może to być zstępny, wstępny, przedstawiciel ustawowy i prokurator.Stąd wniosek rodziców o ubezwłasnowolnienie córki, który będzie popierany przez prokuratora reprezentującego w tym przypadku także interes osoby wskazanej we wniosku.. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: małżonek osoby, której dotyczy wniosek; jej krewni w linii prostej (tj. zstępni - np. syn, wnuk i wstępni np. ojciec, dziadek) oraz rodzeństwo (tylko gdy nie ma przedstawiciela ustawowego osoby której wniosek dotyczy) jej przedstawiciel ustawowy; prokurator.KTO WNIOSEK o ubezwłasnowolnienie złożyć może małżonek takiej osoby, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, kurator PO CO Wniosek składa się celem umożliwienia działania innych osób dla dobra osoby ubezwłasnowolnionej (np. doradcy tymczasowego, opiekuna) GDZIE Wniosek składa się do sądu okręgowego KIEDY JAK OPŁATA .Wniosek o ubezwłasnowolnienie..

Przepis ten wskazuje, że wniosek tego typu może złożyć:Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie.

% Podstawą prawną do ubezwłasnowolnienia może być np. demencje starcza, choroby somatyczne, alkoholizm, czy narkomanie.Jeśli ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby samotnej, wówczas sprawę może skierować do sądu jedynie prokuratura (na wniosek np. sąsiadów, opieki społecznej lub dalszych krewnych).Prokurator, ma bowiem prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie.. Decyzję o złożeniu takiego wniosku może on podjąć, jeżeli zauważy taką potrzebę w związku z toczącym się innym postępowaniem albo, jeżeli sam otrzyma zawiadomienie o osobie, która wypełnia przesłanki ubezwłasnowolnienia.Mając przede wszystkim na uwadze dobro i troskę o Pana/ią, a przede wszystkim konieczność stałego leczenia psychiatrycznego OPS zwraca się z prośbą o zainicjowanie postępowania Przez Prokuraturę Okręgową w .. i złożenie wniosku do Sądu Okręgowego w .. o ubezwłasnowolnienie Pana/i.Sprawa sądowa o ubezwłasnowolnienie.. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie zawsze udział bierze prokurator, którego rolą jest ochrona praworządności, w tym praw osoby objętej wnioskiem, jak również jej małżonek, o ile nie był wnioskodawcą w sprawie.. Ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionejWniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek osoby, której wniosek dotyczy, jej krewni w linii prostej (tj. rodzic, dziadek, syn, wnuk) oraz rodzeństwo, a nadto prokurator albo przedstawiciel ustawowy danej osoby.Wysłany: 6 Listopad 2012, 10:36 złożenie wniosku do Prokuratora o ubezwłasnowolnienie Dom Pomocy Społecznej nie może zgodnie z prawem złożyć wniosku o ubezwłasnowolnienie, tylko moze najbliżsa rodzina lub prokurator..

... Wniosek o ubezwłasnowolnienie nie może być składany w złej wierze, tj. na ...§ 1.

- napisał w Sprawy rodzinne: Dodałbym jeszcze, że wniosek taki może złożyć także prokurator: USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Art. 7.. Prokurator może złożyć wniosek do sądu i czyni to w mniej więcej co szóstym przypadku w Polsce.Instytucja ubezwłasnowolnienia - kto i kiedy może złożyć wniosek?. Ważne jest, żeby od razu we wniosku poinformować sąd o tym, czy osoba ubezwłasnowolniona może stawić się na badanie oraz czy będzie mogła wziąć udział w rozprawie.Wniosek o ubezwłasnowolnienie możesz złożyć kiedy Twój bliski z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego lub innego zaburzenia psychicznego (alkoholizm, narkomania, hazard, długotrwała wyniszczająca organizm choroba bądź podeszły wiek) nie może kierować swoim postępowaniem bądź potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw.Postępowanie o ubezwłasnowolnienie może zostać wszczęte na wniosek rodziny małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy (o ile jest) oraz prokurator.. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego .Wniosek o ubezwłasnowolnienie może też złożyć prokurator..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt