Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z przedłożonym dokumentem
Mnożą się pytania o to jak będą wyglądały akta osobowe po Nowym Roku, czy musimy dostosować dokumentację dotychczasowych pracowników do nowych przepisów.. Projektodawca rozstrzyga kwestie związane z wydawaniem pracownikowi .Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 roku to jeden z najgorętszych tematów poruszanych w ostatnich dniach i tygodniach przez kadrowców.. Będzie możliwość przechowywania oświadczeń i dokumentów znajdujących się w częściach A, B i C akt osobowych pracownikach w podczęściach.. odpis dokumentu poświadczony za zgodność przez jedną z osób wymienionych w tym przepisie (wykonującą określony zawód zaufania publicznego), w określonych sytuacjach ma moc dokumentu urzędowego, a tym samym podlega domniemaniu prawdziwości w zakresie faktów stwierdzonych w tym dokumencie.Z upoważnienia musi wynikać również jego zakres, w przypadku, gdy mówimy o poświadczaniu za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem, to zapis takiej bądź zbliżonej treści powinien wynikać z treści samego upoważnienia, chyba że upoważnienie zostanie sformułowane w sposób ogólny ale nie budzący wątpliwości, iż chodzi o .Nie ma problemu z użyciem innych sformułowań niż „za zgodność z oryginałem", byle było zrozumiałe co jest Twoją intencją.. Cena ta dotyczy pojedynczej strony z oryginalnego dokumentu.Natomiast w odniesieniu do dyrektorów jednostek oświatowych nie obowiązuje przepis, który upoważnia dyrektora do uwierzytelniania każdego dokumentu w szkole, przedszkolu lub placówce..

Nie radzę natomiast ograniczyć poświadczenia za zgodność do samego podpisu.

Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Za zgodność z oryginałem poświadcza też na przykład tłumacz przysięgły.. Kto powinien, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona czy wyłącznie dyrektor szkoły, poświadczać zgodność kopii z przedłożonymi przez pracownika dokumentami w trakcie zatrudnienia (świadectwa pracy, "wyciąg" z KRK, dokumenty potwierdzające wykształcenie / kwalifikacje zawodowe, badania lekarskie, itp.)?Zaproponowano w niej wprowadzenie do art. 76a KPA nowego przepisu, zgodnie z którym upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadczać będzie zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia .Nie zawsze możemy pozwolić sobie na wydanie oryginałów dokumentów do akt sądowych (np. faktur czy umów).. orzeczenia o niepełnosprawności i księgowość danego urzędu chce, aby pracownik kadr potwierdził za zgodność z oryginałem orzeczenie, które ma w kopii w aktach osobowych i dostarczył je do księgowości.wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem..

... poświadczone przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonym dokumentem.

A zatem poświadczenia za zgodność może dokonywać również osoba upoważniona do dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy, np. kierownik działu kadr.Kup teraz na Allegro.pl za 29,45 zł - PIECZĄTKA - ZA ZGODNOŚĆ Z PRZEDŁOŻONYM DOKUMENTEM (7224102747).. Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.Czy pracownik urzędu gminy może na własne potrzeby potwierdzić za zgodność z oryginałem dokument przez siebie niewytworzony?. Co to znaczy, iż dokument jest zgodny z oryginałem?. Krajowa Izba Odwoławcza dopuszczała takie poświadczenie, ale kwestia nadal pozostaje kontrowersyjna.Pytanie: Czy kopie dokumentów, które wkładamy do teczek akt osobowych powinny być opatrzone pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy " zgodnie z przedłożonym dokumentem "..

Warto wtedy załączyć dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot.

Oznacza to, że takiego potwierdzenia nie może dokonać każdy pracownik, ale osoba, która jest umocowana do potwierdzania za zgodność z oryginałem.Poświadczenie kopii za zgodność z przedłożonym dokumentem.. Pojawia się jednak pytanie o relację tego przepisu z przepisami szczególnymi regulującymi możliwość upoważniania do załatwiania spraw w konkretnych .Zgodnie bowiem z treścią art. 129 §2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub .Czy dyrektor może potwierdzać "za zgodność z oryginałem" kserokopie dokumentów do teczki akt osobowych pracownika?. Rozwiązanie ma na celu odciążenie strony postępowania administracyjnego od ponoszenia dodatkowych kosztów.Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.. Ani przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., ani przepisy aktów wykonawczych wydanych do p.z.p.. Pozostało jeszcze 84 % treści..

W konsekwencji nie każdy dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora ma moc równą oryginałowi.

Upoważnienie do dokonywania pewnych czynności w imieniu organu jest sporządzane przez .Z dniem 1 czerwca 2017 r. upoważnienie w trybie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego może zostać wydane również do poświadczania odpisów za zgodność z oryginałem.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. Pytań jest mnóstwo a czasu mało.. Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika .Art.. ##Oryginał do wglądu Przy postępowaniach sądowych, ale tylko w obrębie prawa cywilnego, można też przedkładać niepotwierdzone kopie dokumentów, które mają stanowić dowody w sprawie.Odpisy te oraz kopie muszą zawierać poświadczenie przez pracodawcę bądź osobę upoważnioną za zgodność z przedłożonym dokumentem (§5 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r.).. Jedną z proponowanych zmian w KPA jest upoważnienie pracowników organu prowadzącego postępowanie do poświadczenia za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.1) osoby uprawnione do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem; 2) inne osoby (np. pracownik organizacji) upoważnione do takiej czynności przez osoby uprawione do reprezen- tacji podmiotu wówczas wymaga- ne jest załączenie pełnomocnictwa do potwierdzania dokumentów za zgod-Jaki jest koszt usługi związanej z poświadczeniem zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem?. nie regulują kwestii związanych ze sposobem, czy też metodami potwierdzania zgodności kopii dokumentów z oryginałami.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zostanie doprecyzowana kwestia poświadczania dokumentacji za zgodność z oryginałem.. Kopia zgodna z oryginałem to taka, która:potwierdzanie z zgodność z oryginałem - napisał w Dokumenty kadrowe: Czy jako kadrowe posiadacie upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem otrzymywanych np. świadectw pracy czy zaświadczeń ze szkoleń.. Ja takiego upoważnienia nie mam a potwierdzałam za zgodność z okazanym dokumentem słyszałam też, że wcale nie potrzeba do akt osobowych potwierdzać, ale ja to .Czy kopie dokumentów, które umieszczane są w aktach osobowych, powinny być opatrywane pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy też "zgodnie z przedłożonym dokumentem"?. Chodzi o decyzje dot.. Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych .Wskazuje się tu w szczególności na wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także (od 01.06) do poświadczeń zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.. Notarialne poświadczenie podpisu, czy poświadczenie dokumentu za zgodność z .Poświadczanie za zgodność jest czynnością techniczną, a nie oświadczeniem woli pracodawcy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt