Aneks do regulaminu zfśs w szkole
Traci moc regulamin ZFŚS w Szkole Podstawowej w Lesku z dnia 1 czerwca 2013 r .Z dniem 03 marca 2010 rok wprowadza si ę aneks do Regulaminu gospodarowania środkami ZFSS I Liceum Ogólnokształc ącym im.. H. Dąbrowskiego z dnia 15 maja 2005r.. § 10 1. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą,w wysokości określonej w tabeli (Tabela dopłat stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).. 4.ANEKS NR 1/2013 do Regulaminu Pracy z dnia 10.12.2012 r. W Regulaminie Pracy dokonuje się następujących zmian: 1.. Środkami Funduszu administruje Dyrektor szkoły.. 5 października 2020; Komunikat dla Szkoły Policealnej .W świetle RODO aktualna pozostaje interpretacja GIODO zamieszczona na stronie mówiąca o tym, że zakłady pracy są uprawnione poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie zfśs do obligowania osób chcących otrzymać konkretne wsparcie z funduszu socjalnego do przedstawienia określonych oświadczeń, zaświadczeń czy innych .ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZFŚS ANEKS NR 2 DO REGULAMINU ZFŚS ANEKS NR 3 DO REGULAMINU ZFŚS ANEKS NR 4 DO REGULAMINU ZFŚS ANEKS NR 5 DO REGULAMINU ZFŚS.. § 4 W Dziale V „Osoby uprawnione do korzystania z funduszu" Zmienia się w § 7 pkt 3 a), który otrzymuje brzmienie: 3.Na skróty: REGULAMIN (Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Woj.Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r.) Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS; Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚSWzór regulaminu zfśs III..

Aneks do regulaminu ZFŚS.

W tym systemie dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez Pracownika przez mniej niż 5 dni wKonsultacje regulaminu ZFŚS, gdy w szkole nie ma związków zawodowych.. Nr 2.Wprowadza się Aneks nr 3/2016 do Regulaminu ZFŚS z dnia 27.05.2016 r. Zmiana dotyczy: § 1 Odnośników nr 1) i 4) do tabeli wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS z dn. 27.05.2016 r. według poniższego zestawienia: 1.. Władysława Broniewskiego w Lublinie .. Aneks nr 3 do Regulaminu ZFŚS Pobierz Opis: Data dodania: 16 Jan 2020 Dodał: Administrator (admin) Wersja z dnia: 16 Jan 2020 Rozmiar: 72.48 KbObowiązek tworzenia w szkołach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z art. 53 Karty Nauczyciela.. 2 pkt jest wniosek złożony przez osobę uprawnioną , którego wzór stanowi załącznik nr 6 ( zgodnie z § 7, ust.3).. Podziel się .. było możliwe, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do regulaminu.. W MIKOŁOWIE zawarty w dniu 21-01-2009 r. pomiędzy: Zarządem Spółki w osobie Prezesa Zarządu Spółki - mgr Justyny Hildebrandt a Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność przy ZIM Sp.. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu..

Data dodania: 06 ...Wzór regulaminu zfśs - ZNP luty 2014 5 2.

Odnośnik nr 1) zmienia brzmienie na:ZFŚS - Regulamin wraz z Aneksami i Załącznikiem Dokumentacja obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 1) przygotowanie propozycji rocznego planu rzeczowo - finansowego - w terminie do 30 kwietnia każdego roku w uzgodnieniu z Pracodawcą oraz sprawozdania z realizacji tego planu - w terminie do 31 grudnia.wniosek w tej sprawie u dyrektora szkoły (załącznik nr 7 do Regulaminu).. z o. o. w Mikołowie reprezentowanym przez:1.. W. Andersa .Regulamin ZFŚS REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH .. Pozostało jeszcze 94 % treści.Zmiany do regulaminu pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników (art. 104 3 § 1 Kodeksu pracy).. W uzasadnionych wypadkach okres spłaty pożyczki może być wydłużony, jednak nie dłużej jak do 48 miesięcy.. Poinformowanie pracowników o wprowadzonych zmianach powinno nastąpić w sposób przyjęty w zakładzie pracy, np. przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej lub pocztą elektroniczną.Z uwagi na powyższe, odnosząc się do okoliczności przedstawionych w zapytaniu, należy stwierdzić, iż aneks do regulaminu obniżający kwotę odpisu na ZFŚS, wydany w dniu 25 maja 2009 r. wszedł w życie 8 czerwca br..

Załącznik nr 8 do regulaminu ZFŚS-Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS.pdf.

Aneks do regulaminu ZFŚS.. Tabela dopłat do funduszu.. Dokumenty do pobrania: ZAŁĄCZNIK nr 1 - INFORMACJA o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚSAneks do regulaminu Funduszy Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 53 im.. Z ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota bazowa w roku 2005 wynosi 733,24 zł.Plik zawiera regulamin ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 25 im.. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2014 r. VII.. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:Kiedy można zmienić regulamin ZFŚS.. Przeznaczenie Funduszu § 8.1. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie: 1) róŜnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych, 2) wczasów profilaktyczno-zdrowotnych, sanatoriów, kolonii, obozów, zielonych szkół, 3) udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, 4) pomocy materialnej - rzeczowej lub .ANEKS NR 1/2009 Z DNIA 21 stycznia 2009 r. DO REGULAMINU PRACY ZAKŁADU INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.. Dotychczasowy Regulamin obowiązuje do czasu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.. Numer specjalny, Wrzesień 2020 TEMAT NUMERU Obniżenie etatu na podstawie tarczy antykryzysowej - odpowiedzi na 10 pytań..

Związki zawodowe odmawiają przyjęcia regulaminu o tej treści.określonych w § 6 ust.

Ostatnie aktualności.. Komunikat; Norwid w Berlinie; .. Ta strona wykorzystuje pliki cookie Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.. Aneks do regulaminu ZFŚS.. Zmiany w treści regulaminu Funduszu wprowadza się każdorazowo aneksem, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.. § 9 W sprawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy decyzję podejmuje Dyrektor.. Kwot ę po życzki okre śla wnioskodawca we wniosku z zastrze żeniem, że nie mo żePytanie: Wolą załogi chcemy wprowadzić aneks do regulaminu ZFŚS w szkole, który stanowi m.in., że pomoc rzeczowa emerytom i rencistom przyznawana jest w wysokości 60% kwoty przyznanej pracownikom.. Pytanie: Komu wysłać regulamin ZFŚS do zaopiniowania, gdy w szkole nie działają związki zawodowe?. Zmienia się §12 pkt 1a Na pisemny wniosek Pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy.. Dopłata przysługuje na dzieci w wieku szkolnym od klasy „0" do ukończenia średniej szkoły.. Aneksy Regulaminu również podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.. W związku z tym trzeba przyjąć, że do końca maja, kiedy to upływa termin nakazanego prawem obowiązkowego przekazania na konto funduszu socjalnego pierwszej raty .do Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Mechanicznych im.. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pożyczkobiorca lub obciążeni spłatami poręczycieleNumer 83, Październik 2020 TEMAT NUMERU Informacja dla pracowników o utworzeniu PPK - 5 gotowych wzorów do zastosowania.. Numer 82, Wrzesień 2020 TEMAT NUMERU Nowe obowiązki w zakresie delegowania pracowników do Polski St. Staszica w Pleszewie, w ten sposób, że Załącznik nr 4 § 5 zmienia brzmienie na: 1.. Data publikacji: 19 lipca 2018 r. Poleć znajomemu.. Najnowsze wpisy.. 2012-02-02 06:00. publikacja 2012-02-02 06:00.. Przepisy Karty Nauczyciela zawierają szczególne regulacje dotyczące funduszu socjalnego tworzonego w szkołach, w szczególności regulują one sprawy związane z dokonywaniem odpisów na fundusz dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów, z wypłacaniem .Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.. W. Andersa w Rzeszowie § 1 Niniejszym Zrządzeniem wprowadza się Aneks nr 1/01/2019 do Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Mechanicznych im.. Zgłoś się do Świętokrzyskiej Szkoły Liderów!. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: Nr 1.. Plik zawiera wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt