Harmonogram rzeczowo-finansowy doc
Projektu (tytuł).. złożonego w ramach działania 3.3.. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowanych Od mm/rrrr:Harmonogram rzeczowo - finansowy - wygląd przykładowy.. 11 wniosku o dofinansowanie oraz z tabelą elementów scalonych kosztorysu ofertowego.Pobierz bezpłatny szablon harmonogramu dla szkoły, firmy lub rodziny i zadbać o terminowe realizowanie planów.. Bardziej szczegółowo1 Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Załącznik Nr 2 - wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Lp.. "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP .Działanie Uzasadnienie wydatku 7: Wartość wydatków ogółem Wnioskowana kwota dotacji inwestycyjnej Wysokość wkładu własnego 3 Projekt „Moja własna firma" UDA-POKL.06.02.00-20-021/08-00 Zbiorczy harmonogram rzeczowo- finansowy Plan wdrożenia wydatku 1 Rodzaj wydatków kwalifikowanych Wartość ogółem II kwartał 2009 III .zał ącznik nr 6 do umowy nr ……….. W kolumnie 2 w kolejnych wierszach podajemy podstawowe elementy realizowanego zadania, należy wymienić te elementy zadania, na które zostały ustalone oddzielnie .. Jeżeli planowany okres realizacji projektu jest dłuższy od 12 miesięcy tabelę należy skopiować i opisać kolumny kolejnymi numerami.HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT BUDOWLANYCH - wzór Lp..

Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy nr ……….. z dnia ……….2012r .

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY.. Płatność Termin Kategoria wydatków Całkowita Kwota wydatków Kwota wydatków kwalifikowanych I etap 1.. Nazwa elementu Termin wykonania (dni kalendarzowych od podpisania umowy) Należność za wykonanie elementu netto (zł) VAT (zł) Należność za wykonanie elementu brutto (zł) razem: Title: Microsoft Word - HarmonogramZałącznik nr 16 do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.. .Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania: Zadanie pn.: ……… realizowane będzie w oparciu o aktualne (wskazać): ….. (zgłoszenie, pozwolenie na .Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN] Należy podać wszystkie wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu UWAGA: W TABELI NALEŻY UJĄĆ TERMIN FAKTYCZNEGO PONOSZENIA WYDATKU, A NIE NP. w zakresie realizacji inwestycji pn .modus.lublin.plHARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY ZADANIA.. Harmonogram rzeczowo - finansowy - wygląd przykładowy Załącznik nr.. WYSTAWIENIA FAKTURY, ZA KTÓREJ ZAPŁATA NASTĄPI- Harmonogram rzeczowo finansowy - mono (PDF) - Deklaracja sprzedającego dotycząca używanego środka trwałego w formacie doc Druk do rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego WSBiP (WORD)Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją inwestycji w kwotach netto (brutto tylko wtedy, gdy VAT będzie kosztem kwalifikowanym) dla kolejnych miesięcy realizacji projektu..

Planowana data rozpocz.Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania.. Nazwa zadania: .. Dane Beneficjenta pomocy .Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu .. (tytuł projektu) złożonego przez .. (nazwa Wnioskodawcy) w ramach działania 3.3.. Harmonogram składa się z kolumn 1-4 dotyczących rzeczowej realizacji zadania i kolumny 5 dotyczącej danych finansowych.. Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią w Biznes Planie.. Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania Wydatki przewidywane w ramach zadania Data rozpoczęcia zadania Data zakończenia zadania Ogółem Kwalifikowalne Kwota finansowania % finansowania SumaTitle: Harmonogram rzeczowo-finansowy (Wzór) Author: piotr_kryjom Last modified by: joanna_sienkiewicz Created Date: 1/30/2009 12:03:00 PM CompanyHARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Author: zimny_andrzej Last modified by: ASarna Created Date: 10/17/2013 9:32:00 AM Company: SAD Other titles: HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY .Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu..

Musi on by sp jny z dziaB aniami opisanymi we wniosku ...Harmonogram rzeczowo-finansowy .

Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych (w PLN brutto) Należy podać wszystkie planowane wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji Projektu.. Planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu (miesiąc, rok): Lp.Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2017 r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" * zgodnie z pkt.. ), tak aby pokazywaB on peB ny zwymiarowany zakres dziaB aD i wszystkie koszty niezb dne do ich realizacji.. Harmonogram powinien przedstawiać przebieg zadania od początku jego realizacji do planowanego jego terminu zakończenia.LP Rodzaj robót Kwota netto z kosztorysu Termin realizacji robót 1 Przekazanie placu prac budowlanych 0,00 2 Przebudowa instalcji elektrycznej poprzez wykonanie nowej instalacji, okablowania w tym wymiana gniazd elektrycznych, skrzynek rozdzielczychHarmonogram rzeczowo-finansowy przedstawia przedsi wzi cie w rozbiciu na dziaB ania z ewentualnym podziaB em na poddziaB ania cz stkowe (w formularzu hrf oznaczone jako 1.1., 1.n., itd.. Dostępne są szablony harmonogramów godzinnych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych.Harmonogram rzeczowo-finansowy Author: MC Last modified by: User Created Date: 4/21/2011 5:58:00 AM Other titles: Harmonogram rzeczowo-finansowy .HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY..

Należy określić harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu w odniesieniu jedynie do kosztów kwalifikowanych.

Roboty remontowe piwnice- (Remont od 1 do 34 Załącznika Nr Roboty remontowe parter- (Remont od 35 do 69 Załącznika Nr Roboty remontowe poddasze- (Remont od 70 do 105 Załącznika Nr Dobudowa werandy- (Remont od 106 do 166 Załącznika Nr Dach .Harmonogram rzeczowo-finansowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt