Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Część I.. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej "osob ą ubiegaj ącą si ę" Imi ę Nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia .Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego - Wzór, Druk • Portal OPS.PLWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO .. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osoba ubiegającą się" .. Ŝe przysługujące za granicą zasiłek rodzinny nie wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy.rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1.. WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU NA ZASIŁEK RODZINNY.. Materiały WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 19.. 2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych) SR-1(ZASIŁEK RODZINNY).pdf 0.17MB ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj .w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1.. 2.sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1..

Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp.

SR-1 Wzór wypełnienia wniosku na zasiłek rodzinny (PDF 432KB) .. SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ (PDF 268KB)> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych .SR-1 strona: 1/16 wersja: SR-1(2) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1.. Dane osoby składającej wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „wnioskodawcą" Imię NazwiskoWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: CZĘŚĆ I 1.. Wnoszęo przyznanie zasiłku rodzinnego na .w sprawie świadcze ń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz ęść I 1.. Dane osoby ubiegającej się 2. oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:1 listopada 2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwa do 31 października 2018 r. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego powinny złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wraz z odpowiednimi dokumentami.1 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1 Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1Dane wnioskodawcy PESEL NIP Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania .O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ..

Prawy wniosek jest wypełniony i stanowi wzór wypełnienia.1.

Informacje na temat Zasiłku Rodzinnego; pobierz: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego; załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoWymagane dokumenty.. CZĘŚĆ I.. Imię i nazwisko PESELNazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. (poz. 3) Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załącznik nr 1 1.w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO .. Zasiłek rodzinny - wypełniony wniosek o uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wg opracowanego wzoru przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego do wykorzystania przez organy właściwe - wzór wniosku zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego ministra ds. rodziny, dostępny w: Dane osoby ubiegającej się 1.Dane wnioskodawcy 2.Zasiłek Rodzinny.. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - POBIERZ Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - POBIERZ Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku .Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego..

Zapoznaj się z warunkami przysługiwania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI V wniosku.

zm.), zwanej dalej „ustawą", zasiłek rodzinny przysługuje:Druki do pobrania.. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się" Imię Nazwisko Numer PESEL*) Data urodzeniaWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Wniosek dotyczy okresu zasiłkowego: 20 / 20 (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego) CZĘŚĆ I 1.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI V wniosku.. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się" Imię Nazwisko Numer PESEL*) Data urodzeniaWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Wniosek dotyczy okresu zasiłkowego (1): 20 /20 CZĘŚĆ I 1.. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn.. ZASIŁEK RODZINNY.. Pola wyboru zaznaczaj V lub X WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO na okres zasiłkowy 2019/2020Opis: SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Na podstawie art. 4 ust..

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego782-183-748 (świadczenia rodzinne) email: [email protected]

Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się" .. że przysługujące za granicą zasiłek rodzinny nie wyłącza prawa do takiego świadczenia naWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1.. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy.. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI 3.. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się" Imię Nazwisko Numer PESEL *) Data urodzeniaWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1.. Dane osoby ubiegającej się 1.Dane wnioskodawcy *) w przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu) 2.. ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO.. Dane osoby składającej wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zwanej dalejWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku Aby pobrać wniosek prosimy kliknąć na obrazek po lewej stronie.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI V wniosku.. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. (poz. 950) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I.. Dane osoby ubiegającej się Imięi nazwisko PESEL*) NIP*) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania Telefon *) W przypadku cudzoziemców wpisaćodpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt