Zgoda na udział w konkursie 20192020
z 2002 r.Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem ucznia w Konkursie „Świetlik .rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: uczestnictwa w konkursie.. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji, tj. 5 lat 5.. 4.Zgoda na udział w konkursie Ja, niżej podpisany1 oświadczam, że Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w ramach mojego udziału w konkursie z okazji Dnia Matki.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dzieckaZgoda rodziców /opiekunów prawnych dziecka na udział w konkursie przedmiotowym .. wyrażam zgodę na udział córki/ syna* w ww.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).Jak realizować konkursy zgodnie z prawem, respektując wymogi RODO?. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika lub zgody udzie-lonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz zgody szkolnego koordynatora Konkursu (art. 6 ust.. Piękna nasza Polska cała.Zgoda na publikację wizerunku w miesięczniku Podlaskie Wieści Oświatowe Data: 2018-08-24, rozmiar: 14 KB zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-autorow-artykulow-zamieszczanych-w-podlaskich-wiesciach-oswiatowych Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku udziału ucznia w konkursach, zawodach sportowych..

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej nie wyrażenie, uniemożliwi udział w konkursie.

Wykorzystanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe.Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP.. konkursu.Zgody.. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.. 604 295 119) Agnieszka Winnicka (tel.. Aleksandra Skulteta w Tczewie.. Aby osoba zainteresowana mogła wziąć udział w konkursie, musi podać swoje imię (czasem wraz z nazwiskiem) oraz adres e-mail lub telefon kontaktowy.Spotkania z twórczością Noblistów Polskich" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Skawinie oraz zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww.. Konkurs odbędzie się w .Zgoda Rodzica na udział dziecka w szkolnym konkursie "Poznajemy patrona szkoły" oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. wyżej konkursie w celu publikowania prac na stronie internetowej podczas wystawyoŚwiadczenie o wyraŻeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku a niżej podpisany a na podstawie art ust ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie orazzgoda na udziaŁ w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka - (proszę podać imię/imiona i nazwisko dziecka, klasę, szkołę) - w konkursie „Szkoła wolna od używek", na zasadachZgoda na udział dziecka w konkursie Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby niepełnoletniej w Konkursie na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im..

Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi udział w konkursie.

6.Title: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Last modified by: Monika Created Date: 9/4/2013 12:39:00 PM Other titles: Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckacych do udziału w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazania nagród uczestnikom.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: [email protected]óż w praktyce okazuje się, że wręcza się nagrody „najlepszemu z… (tutaj wstawić dowolne: klientów, czytelników, itp.).. konkursie organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na terenie województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020.Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie lub .. W związku z tym organizator konkursu powinien zbierać zgłoszenia konkursowe.Oddajemy do Państwa dyspozycji dokument dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów: oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów a także o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.. Niniejszym, oświadczam , że zapoznałem/łam się z regulaminemWytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz..

małoletniego/ej w konkursie PATRIA NOSTRA, edycja V, organizowanego przez Fundacja Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE Wyrażam zgodę na udział .. (imię i nazwisko Dziecka) w konkursie wokalnym online „Czas na piosenkę" organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im.. Klauzula informacyjna, dotycząca ochrony danych .Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.. Oświadczam, że wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8.. W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2019 roku.ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychw konkursie ALFIK MATEMATYCZNY, który odbędzie się 27 XI 2013 na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu..

Uczestnik konkursu musi wiedzieć, że bierze w nim udział oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

Zgoda uczestnika konkursu (format PDF) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu Zgłoszenie szkoły do konkursu (format PDF) Po wydrukowaniu i .w celach określonych w regulaminie konkursu Wydawnictwa „Nasza Księgarnia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.. Uwaga!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt