Indywidualne interpretacje prawa podatkowego
14b Ordynacja podatkowa (Ord.. W samym 2017 r. wpłynęło do Krajowej Informacji Skarbowej 29 599 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych .Indywidualne interpretacje prawa podatkowego na stałe wpisały się w polski krajobraz podatkowy.. Nawet jeżeli wydana interpretacja w całości .Wnioskodawca, który otrzymał niezadowalające go rozstrzygnięcie wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, może kwestionować interpretację indywidualną, składając skargę do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez organ, który wydał interpretację (art. 14c § 3 OP, art. 3 § 2 .Interpretacje podatkowe spełniają dwie podstawowe funkcje, którymi są: Funkcja informacyjna - interpretacje wskazują, jaki przepis prawa podatkowego ma zastosowanie w danej sytuacji;; Funkcja gwarancyjna - gwarantują wnioskodawcy, że zastosowanie się do treści interpretacji nie będzie powodowało negatywnych skutków.. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł.. Moc wiążąca interpretacji indywidualnych.. Warto w niej pytać o rzeczy, które dopiero mają się wydarzyć, wtedy można nawet uniknąć płacenia podatku.. Jeżeli interpretacja nie zostanie wydana w podanym wyżej terminie, stanowisko podatnika .Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej..

§ ...Indywidualne interpretacje prawa podatkowego.

Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu .Interpretacje indywidualne prawa podatkowego - organy uprawnione.. Jednak:Ponadto interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.. W przypadku, gdy organ nie dochowa 3-miesięcznego terminu, mamy do czynienia z tzw. „milczącą interpretacją .Wypełnia je organ podatkowy nadając wnioskowi numer oraz status.. Rubryki: 4-8. Organ, do którego kierowany jest wniosek.. Mają one w przystępny sposób przybliżać podatnikom obowiązujące prawo podatkowe.Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. W rubrykach 4-8 wnioskodawca wybiera wg swego miejsca zamieszkania (ew. siedziby) właściwego dyrektora izby skarbowej, który ma prawo wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów.Indywidualne interpretacje prawa podatkowego Oferujemy pomoc w przygotowywaniu wniosków o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego..

Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Wyszukiwarka.. Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - Dyrektor Krajowej .Jak chroni interpretacja indywidualna prawa podatkowego?. ; Przy tej okazji warto też wspomnieć, że w odniesieniu do .14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.. Przeczytaj!Nie ma alternatywy dla urzędowej interpretacji przepisów podatkowych.. Hipotetycznie taką alternatywą mogłyby być interpretacje prawa podatkowego sporządzane przez autoryzowanych doradców podatkowych, ale współcześnie, w Polsce, w istniejącej kulturze prawnej, jest to raczej opowieść z innej planety ‒ mówi prof. dr hab. Bogumił Brzeziński.Indywidualne interpretacje podatkowe na nowych zasadach Bieżący rok przynosi wiele zmian w zasadach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.. Opis działania formularza.. § 3.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.Od ponad 2 lat interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Art..

Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł.

Natomiast postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją ogólną nie może szkodzić nikomu, kto się do niej zastosował.. Istotne znaczenie ma data jej publikacji.. Na wydanie interpretacji urząd ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.. Od 2015 roku mają nastąpić zmiany w zakresie .Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dostosowania się do standardów wynikających z polskiego systemu podatkowego.Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną, o której stanowi art. 14k o.p. Z początkiem marca zmienił się organ uprawniony do wydawania tego rodzaju opinii, zaś 1 czerwca uległy zmianie zasady wnoszenia skarg na wydane interpretacje.Interpretacja ogólna ma taki sam zakres ochrony, jak interpretacja indywidualna.. Podatnicy chętnie z nich korzystają nie tylko dlatego, że prawo podatkowe często jest .Interpretacja prawa podatkowego - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (216.54 KB) Interpretacja prawa podatkowego - prowadzenie żłobka przez Fundację (308.05 KB) Indywidualna interpretacja prawa podatkowego - Stawka podatku od wynajmowanych lokali mieszkalnych (107.36 KB)Indywidualna interpretacja prawa podatkowego - złożenie zażalenia lub skargi..

Należy mieć na uwadze, że wydana interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika, ani wobec organu podatkowego.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego jest to ocena przez organ skarbowy pod względem poprawności prawnopodatkowej wniosku podatnika w którym opisał zdarzenie podatkowe i zadał pytanie dotyczące jego wątpliwości co do zastosowania właściwych przepisów podatkowych .Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu.. Rozporządzeniem z dnia 1 marca 2011 r. Minister Finansów upoważnił Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.. Interpretacja wyraża jedynie .Instytucja indywidualnej interpretacji prawa podatkowego ma służyć przede wszystkim jako pomoc w stosowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych.. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) .. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz innych informacji podatkowych.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).. Maksymalny termin na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku, chociaż powinna ona zostać wydana bez zbędnej zwłoki.. O tym, czy instytucja ta jest potrzebna, najlepiej świadczą dane liczbowe.. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli urząd będzie musiał wzywać do uzupełnienia wniosku.. Podatnik, który nie wie jakie skutki wynikną dla niego z treści przepisu prawa, może powołać się na już wydaną interpretację.Indywidualne interpretacje prawa podatkowego - procedura wydania i obowiązywanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt