Zapytanie do związków zawodowych o ochronę pracownika
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w kwestii tyczącej się Związków Zawodowych?. Witam, w dniu 23 luty otrzymałam wypowiedzenie, zostałam wtedy poinformowana, że związki zawodowe (do których należę) zostały poinformowane, wypowiedzenie podpisałam.. Przed nałożeniem kary nie trzeba informować związków zawodowych Warunkami zgodnego z prawem ukarania pracownika karą porządkową jest: zachowanie terminu na ukaranie pracownika (tj. do 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia),Pisałem o tym kiedy pracodawca musi przeprowadzić konsultacje związkową w przypadku zamiaru rozwiązania umowy o pracę (Konsultacja rozwiązania umowy o pracę ze związkami zawodowymi).. Natomiast jeżeli pracodawcy wiadomo jest, iż pracownik w stosunku do którego zamierza podjąć działania dotyczące stosunku pracy potencjalnie wymagające współdziałania z organizacją związkową, nie korzysta z obrony związku, nie musi występować z zapytaniem, o którym mowa powyżej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2004 r., I PK 91/04).W sytuacji gdy pracownik nie wskazał organizacji związkowej, która miałaby bronić jego praw, pracodawca powinien zawiadomić wszystkie działające na terenie zakładu pracy związki zawodowe o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem nienależącym do żadnego z nich oraz podać przyczynę rozwiązania umowy bez wcześniejszego lub równoczesnego zwrócenia się o informację .redaktor 29 września 2012 Wniosek pracodawcy do związków zawodowych o informacje o osobie korzystającej z ich ochrony - wzór Na podstawie art. 30 ust..

Specjalną ochroną zatrudnienia objęci są również członkowie związków zawodowych.

Pracodawca, zanim rozwiąże z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia, musi wcześniej zasięgnąć opinii związku zawodowego, który reprezentuje pracownika lub podjął się obrony jego praw.Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy następuje wobec związku zawodowego, który reprezentuje danego pracownika.. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), dalej: „ustawa", na ochronę związków może liczyć również szeregowy pracownik.W konsekwencji, bez względu na przyczyny, dla których pracodawca zamierza wypowiedzieć czy rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę, jest on zobowiązany do uzyskania wcześniej wyrażonej w formie uchwały zgody uprawnionego organu związkowego.. 2[1] ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawca występuje do zakładowej organizacji związkowej o podanie informacji o .W orzecznictwie sądów administracyjnych, na skutek rozpatrywania skarg na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujące pracodawcom zaprzestanie praktyki polegającej na pozyskiwaniu od związków zawodowych informacji o osobach korzystających z obrony tych związków w formie imiennej listy pracowników, wskazuje się .Teoretycznie, jeśli pracodawca jest pewien, że pracownik nie podlega ochronie przez związek zawodowy, może złożyć wypowiedzenie bez konsultacji..

Jeżeli pracodawca jest świadom ...wypowiedzenie a zapytanie do związków zawodowych .

2 , że związek przekazuje tylko informację o łącznej liczbie członków organizacji, i - moim zdaniem - to ten zapis, a nie ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych .Oddelegowanie do pracy związkowej .. Do jego utworzenia potrzebnych jest 10 pracowników, którzy na mocy uchwały powołują związek zawodowy.Każdy związek zawodowy musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie znajdują się informacje o osobach w zarządzie związku zawodowego, liczbie członków oraz ich tożsamości.Zawiadomienie związku o zamiarze rozwiązania umowy - WZÓR PISMA..

Związek zawodowy jest organizacją zrzeszającą ludzi pracy, powołaną w celu ochrony i reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową - Wzór nr 2.Mamy już zajewaniać do 67 lat tak nam zmieniono ustawę, fundusz socjalny naliczamy z 2010 roku a nie jak wcześniej z roku poprzedniego( dostajemy 1093 zł/etat), Teraz gdy związki zawodowe głośno upominają się o prawa pracownicze, umowy śmieciowe, praca po 12 godzin bez nadgodzin itp. to POpaprańcy szykują zmianę ustawy aby .Przeczytaj także: Ochrona stosunku pracy związkowców bywa ograniczona Przypomnijmy, zgodnie z art. 30 ust.. Szczególna ochrona stosunku pracy, o której tu mowa, przysługuje:Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca nie może domagać się od związku zawodowego informacji o pracownikach korzystających z jego obrony bez rzeczowej potrzeby (por. uchwała SN z 21 listopada 2012 roku, III PZP 6/12*).W efekcie zobowiązuje się pracodawców do tego, aby w każdym przypadku podejmowania wobec pracownika czynności wymagającej współdziałania ze związkiem zawodowym .Jeśli pracodawca nie ma pewności, że pracownik należy do związku zawodowego, powinien zapytać organizację o ochronę tej osoby..

akt: I PKN 748/99).Sprawa jest dość prosta: otóż tak się składa, że nie całość przywilejów związków zawodowych opisana jest w ustawie o związkach zawodowych.

Przez reprezentowanie należy rozumieć zarówno członkostwo pracownika w danym związku, jak również sytuację, w której pracownik zwrócił się do związku zawodowego z prośbą o ochronę jego praw, a związek wyraził na to zgodę.O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.. Przy czym jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia .Ochrona przed zwolnieniem działaczy związków zawodowych.. Ustawy o związkach zawodowych.Sama informacja o upoważnieniu pracownika do reprezentowania związku w sprawach z zakresu prawa pracy nie wystarcza do objęcia go ochroną z art. 32 ustawy o związkach zawodowych.Związek zawodowy ma z założenia bronić praw zrzeszonych w nim pracowników.. O ile zatem nie będzie stanowiło naruszenia tych przepisów udzielenie związkowi zawodowemu informacji dotyczących wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach .Od tego wyroku pracodawca złożył apelację podnosząc błędną wykładnię art. 30 ust.. Inaczej ryzykuje, że dopuści się istotnych naruszeń.Konsultując zamiar wypowiedzenia ze związkiem zawodowym, można łatwo naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych.. (reprezentatywnej) wskaże pracodawcy pracowników podlegających powyższej ochronie w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona przez zarząd z.o.z., zrzeszającej do 20 członków (ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających .Ustawa o związkach zawodowych nie daje związkom żadnego upoważnienia do przekazywania imiennej listy zrzeszonych pracowników, mówi bowiem w art. 25 ust.. Zakres ochrony przysługującej członkom związków zawodowych określa ustawa z 23 maja 1991 roku o .Nie posiadam związków zawodowych i chciałbym - zgodnie z przepisami ustawy o PPK - zawrzeć porozumienie z reprezentacją pracowników W jaki sposób powinna zostać wyłoniona reprezentacja pracowników, o której mowa w art. 7 ustawy o PPK?. O części z nich pisałem przy okazji omówki tekstu jednolitego ustawy, natomiast warto chyba przypomnieć art. 38 kodeksu pracy — czyli przepis zobowiązujący chlebodawcę do .Zarząd z.o.z.. W tym wpisie wyjaśnię jak powinna przebiegać procedura konsultacji i jakie są konsekwencje jej przeprowadzenia lub zaniechania tego obowiązku przez pracodawcę.. Ustawa o PPK nie wskazuje trybu, w jakim należy wyłonić reprezentację pracowników.2.. Pewności tej tak właściwie jednak nigdy nie ma, bo sprawę jeszcze bardziej komplikuje artykuł 30. ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt