Zmniejszenie zakresu obowiązków pracownika
W regulaminie wynagradzania jest zapis: pracownikowi za zwiększenie obowiązków przysługuje dodatek specjalny w wysokości 30%.Nie można także uznać za uzasadnione potrzeby pracodawcy sytuacji, w której powstaje konieczność, choćby czasowa, modyfikacji zakresu obowiązków pracowniczych z uwagi na stan zdrowia pracownika.. Właśnie w tym celu sporządza się aneks do umowy o pracę.Pomimo możliwości ustnego poinformowania pracownika o zakresie jego obowiązków, przyjmuje się jednak, że ze względów dowodowych warto taką informację sporządzić na piśmie.. Jego przebieg zazwyczaj nie różni się od dotychczasowych zasad świadczenia pracy, jednakże jako okres przejściowy wzbudza niemało kontrowersji .Z tego względu ewentualna zmiana ustalonego dla pracownika zakresu obowiązków na ogół nie pociąga za sobą konieczności modyfikacji umowy o pracę, w szczególności w drodze wypowiedzenia .. Pracodawca może bowiem w drodze polecenia służbowego powierzyć pracownikowi czasowe wykonywanie innej pracy (art. 42 § 4 KP).Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy jest jednym ze sposobów zmiany wynikających z umowy o pracę warunków zatrudnienia.. Taki wniosek wypływa z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1999 r., I PKN 293/99 (OSNP, 2001/4/113).• nieprzestrzeganie przez pracownika czasu pracy, • utrata zaufania do pracownika, • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, • działanie na szkodę firmy, • odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji, • zawłaszczenie mienia należącego do firmy, • niezachowanie należytej staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych,Na mocy tych przepisów pracownik, którego obejmuje ochrona przedemerytalna może otrzymać wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czego skutkami mogą być zmiana zakresu obowiązków i .Zmiana zakresu obowiązków może natomiast stanowić powód wypowiedzenia pracownikowi warunków płacy, ale w przypadku pracowników podlegających ochronie, przez czas objęty tą ochroną i tak będzie przysługiwało im prawo do dodatku wyrównawczego..

Zakres obowiązków pracownika.

Podstawa prawna: art. 29 § 4, art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r.Tematy: obowiązki pracownika, zakres obowiązków pracownika, zmiana zakresu obowiązków, stanowisko pracy Zwiększenie zakresu pracy pracownika bez jego zgody 15:12 22.05.2015 PORADAPrzepisy nie wprowadzają obowiązku dookreślania zakresu czynności, często jednak pracownik otrzymuje na piśmie zakres obowiązków.. Konieczne jest również zaktualizowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia.Zmiana zakresu obowiązków W trakcie trwania stosunku pracy pracodawca ma prawo zmienić zakres czynności, ale musi poinformować o tym pracownika.. Ten sposób zmiany warunków stosunku pracy wykorzystywany jest w wypadku, gdy zmiana warunków pracy albo płacy ma prowadzić do ich pogorszenia (np. obniżenie wynagrodzenia pracownika, zmniejszenie wymiaru etatu, zmiana stanowiska pracy na niższe w .Rozwiązanie umowy o pracę na skutek długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika Aspekty mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1 KK - uporczywość a umyślnośćZakres obowiązków..

Za pisemną formą zakresu obowiązków pracowniczych opowiada się również Sąd Najwyższy.

Aby pracodawca miał pewność, za które czynności musi dodatkowo zapłacić, a które mieszczą się w ramach wykonywanej przez pracownika umowy o pracę, może zaproponować pracownikowi sporządzenie zakresu obowiązków.. Rozdział I.. Sama odmowa podpisania takiego zakresu nie uzasadnia jednak wypowiedzenia umowy o pracę.Nie każda zmiana zakresu obowiązków pracownika wymaga od pracodawcy wypowiedzenia zmieniającego.. Nierówności pomiędzy pracownikami wykonującymi podobne obowiązki Przyczyna, ze względu na którą dochodzi do obniżki wynagrodzenia, to także przestrzeganie zasady równego traktowania.Zmniejszenie wypłaty Przy trudnej sytuacji ekonomicznej firmy, warto by pracodawca zdobył się na szczerą rozmowę ze swoimi podwładnymi..

Ogólne przepisy prawa pracy nie zawierają obowiązku sporządzania dla pracownika zakresu jego czynności.

Pomocne w organizacji pracy i wyznaczaniu ilości obowiązków powinny być: przepisy prawa pracy, szczególnie te dotyczące norm czasu pracy oraz sytuacji, w których dopuszczalne .Zmiana zakresu obowiązków pracownika na danym stanowisku, jeśli nie powoduje zmiany istoty rodzaju powierzonej pracy, nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego.Zmniejszenie wymiaru etatu najczęściej pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia pracownika na niższe.. Obniżenie etatu ma również wpływ na czas pracy oraz urlop wypoczynkowy zatrudnionego.. Jeśli on się zmienia — pora na korektę dokumentu.. Czasami jest on wskazany wprost w umowie o pracę, częściej jednak stanowi odrębny dokument.. Szef wskazał w nim, że może go zobowiązać m.in. do dozorowania budynku.. Jak wynika z wyroku z 3 kwietnia 1997 r.Zatrudniamy pracowników, którzy w umowie o pracę mają przyznany dodatek specjalny za zwiększenie obowiązków - 30% od wynagrodzenia zasadniczego (dodatek za naukę pływania)..

Sprawdź, kiedy zmiana zakresu czynności wymaga zmiany treści umowy o pracę.Obowiązki pracodawcy i pracownika.

Pracodawca zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. zobligowany jest tylko do zaznajomienia pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków .Zwiększanie pracownikom zakresu obowiązków a zmiana umowy o pracę.. Pracownik ma obowiązek przestrzegać zapisów zakresu czynności, który jest dla niego wiążący, przy czym wyraźnie podkreślić należy, iż obowiązek ten spoczywa na pracowniku jedynie wówczas, gdy o swoim zakresie czynności został prawidłowo powiadomiony.Pracownik zatrudniony jako kierowca otrzymuje nowy zakres obowiązków.. Nie trzeba wtedy zrywać obowiązującej dotychczas umowy.. Obowiązki pracodawcy.. Zatrudniający może wręczyć nam wypowiedzenie zmieniające, tzn. w formie pisemnej zaproponować nowe warunki zatrudnienia (art. 42 par.. Zaproponowanie mniejszego wynagrodzenia na pewno nie będzie sprawą przyjemna i łatwą, jednak może okazać się rozwiązaniem, na którą przystanie pewna część pracowników.Przestrzeganie zakresu czynności przez pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt