Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
Małżonek, który nie składa wniosku o .uprawnieni do złożenia wniosku - proszę o zaznaczenie: • osoba, której akt dotyczy • osoba, która wykaże interes prawny (*) - Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: - tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przezWniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.. Zaloguj się do swojej skrzynki ePUAP, złóż wniosek (podążaj za instrukcją krok po kroku).Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.. strona główna Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:WNIOSEK O DOKONANIE TRANSKRYPCJI AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ Dane mężczyzny Dane kobiety Imię i nazwisko osób, które zawarły małżeństwo Data zawarcia małżeństwa Miejscowość i kraj zawarcia małżeństwa Wypełnia obywatel polski PESEL Seria i numer dowodu osobistego, organ wydającyWNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU MAŁŻEŃSTWA Stosownie do art. 104 ust..

Zagraniczny akt małżeństwa.

Masz trzy możliwości złożenia wniosku: przez internet - korzystając z Profilu Zaufanego.. Zgodnie z treścią art. 73 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.. Oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, w przypadku składania wniosku o transkrypcję małżeństwa (załącznik nr 28).. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wnoszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści zagranicznego aktu małżeństwa: Nazwa organu, który wystawił zagraniczny akt Numer zagranicznego aktuWniosek o odpis aktu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Gdzie i jaki wniosek złożyć?. Wniosek o transkrypcję (wpisanie, przeniesienie) aktu składa się do wybranego kierownika USC.. Należy jednak pamiętać, że nie jest to nasz obowiązek, a jedynie uprawnienie.» Wniosek o wydanie dowodu osobistego » Podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu » wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą » Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego » Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia + pisownia- wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego a) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r. - oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocnościFormularze do pobrania: PEŁNOMOCNICTWO (13.19 KB) wniosek o wpis zagranicznego aktu (114.36 KB) Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (ENG) (30.03 KB) Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (DE) (35.32 KB) Wzór wniosku o transkrypcje zagranicznego aktu stanu cywilnego (UA) (62.5 KB) Wzór pełnomocnictwa (ENG) (21.68 KB)5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie .realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Usługa umożliwia transkrypcję (wpisanie) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego..

Niniejszy odpis skróconego aktu małżeństwa potrzebny jest...

Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli .Jeżeli zawarte za granicą małżeństwo nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można je zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. o aktach stanu cywilnego.Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa na terenie Polski (w załączeniu).. sprawach może złożyć m.in. osoba, której dotyczy zdarzenie lub inna osoba, która wykaże interes prawny.Na czym polega transkrypcja aktu stanu cywilnego?.

Opłata skarbowa za rejestrację zagranicznego aktu małżeństwa wynosi 50 zł.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.. Wniosek w ww.. 3.Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, datę, miejscowość, kraj, w którym doszło do zawarcia małżeństwa oraz dane współmałżonka, oświadczenie wnioskodawcy, że nie dokonano wpisu wymienionego aktu do polskich ksiąg w żadnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski, czytelny podpis wnioskodawcy.transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu maŁŻeŃstwa w polskim rejestrze stanu cywilnego..

Konsulat nie przyjmuje odpisów skróconych aktu małżeństwa (typu abstract ).

Wymagane jest złożenie oryginału lub kopii zagranicznego aktu małżeństwa, poświadczonej przez Urząd wydający akt.. Po wpisaniu zagranicznego aktu do centralnego rejestru stanu cywilnego stronie wydaje się odpis zupełny aktu.Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg.docx (DOCX 14.33kB) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg.docx (DOCX 14.35kB) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg.docx (DOCX 12.70kB) Wprowadzono: 22 września 2016Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi.. Urząd Stanu Cywilnego Dział Rejestracji Małżeństw ul. P. Włodkowica 20 II piętro, pok.. Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwaNie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka..Komentarze

Brak komentarzy.