Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: 1. .. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), wówczas w kolejnym roku omawiana opłata przyjmie wartość 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,1.. Podstawa prawna: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., tekst jednolity z dnia 20 września 2012r.Rezygnacja/wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .. wniosek dot.. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych wyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia .Dodatkowe informacje.. Wpłać na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też .Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży: 1. .. - wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych jest wolny od opłat..

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin" (BOI-44).. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w terminach .Jak wynika z powyższych przepisów wygaśnięcie zezwolenia następuje m. in.. 223 lub do pobrania na dole tabeli) - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,Również w ramach pojęcia „przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych" będzie mieścić się przedsiębiorca, który występuje o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości zawierających powyżej 18 % alkoholu, a w roku poprzedzającym złożenie tego wniosku .Chcesz prowadzić obrót hurtowy piwa lub wina?. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: Wniosek A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, Wniosek B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z .Na wniosek przedsiębiorcy wydawane są zaświadczenia o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

rezygnacji/wygaszenia zezwolenia zwolniony jest z opłat.

Termin załatwienia: w ciągu 14 dni.. Opłaty: za wydanie decyzji - 10 zł .. Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń .Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok.. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, przez kolejne sześć miesięcy nie będą mogli prowadzić sprzedaży.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.. Nieco odmiennie kształtują się koszty przedsiębiorcy, który po raz pierwszy ubiega się o wydanie zezwolenia, od tych, jakie ponoszą bardziej doświadczeni sprzedawcy napojów alkoholowych.. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń z uwagi na niezłożenie oświadczenia, o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z art. 111 ust.. Podstawa prawna: - art. 18 ust.. w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, nie złożył w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 18 ust..

... powoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą .Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów .Burmistrz Gminy Alwernia przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2020 roku upływa termin płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: - oznaczenie rodzaju zezwolenia, - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż alkoholi - do 31 stycznia muszą złożyć w urzędzie oświadczenia o wartości tej sprzedaży i wnieść opłatę za następny rok..

Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.

12. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zmianami) proszę o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia/-ń typu A *, B *, C * w placówce handlowej .. Wniosek o wygaszanie zezwolenia na sprzedaż napojów .. 4, lub niedokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust.. - opłata za wydanie decyzji.. 2/ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z roku poprzedniego - Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu.pdf- Zezwolenia jednorazowe i cateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia.. - Zmiany w terminach wygaszania zezwoleń.Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga ponoszenia związanych z nim kosztów.. Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.. Musisz zdobyć zezwolenie w urzędzie marszałkowskim.. Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji?. przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w roku poprzednim .Jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.. Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,Wypełniony wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty.. Wpływ przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: Zmiany w terminach wygaszania zezwoleń.. W przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty w terminie przedsiębiorca ma dodatkowe 30 dni, aby uregulować zaległą należność wraz z .Otrzymasz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych z terminem na wyprzedaż nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Miejsce wykonania usługi1/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf.. Gdy wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy - opłatę za posiadanie zezwolenia pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o jego wygaszenie.Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu..Komentarze

Brak komentarzy.