Wniosek o leczenie odwykowe wzór
2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Warto dołączyć do wniosku opinię ze szkoły, opinię kuratora, opinia lekarza.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Wniosek do sądu okręgowego o ubezwłasnowolnienie osoby, która z powodu nadużywania alkoholu, nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem.. Wniosek należy skierować do sądu rodzinnego.. Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie.. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej..

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Ta strona wykorzystuje pliki cookies.. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2019r.. Napisano: 24 sty 2011, 19:50 .. Tomasz Adamowicz zamieszkuje w Dębicy przy ul.(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaTitle (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: MOPiRPA3 Created Date: 11/3/2003 12:45:00 PM Other titlesZłożenie przez Komisję wniosku do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.Orzeczenie dotyczące obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione..

Wniosek o leczenie odwykowe osoby składany do prokuratury.

Musi on być uzupełniony na wezwanie sądu, pod rygorem zwrotu wniosku - stwierdził SN.Zgodnie z nią, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Jak napisać wniosek o leczenie odwykowe dziecka?. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.. Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite alkoholika.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .1.. Stwierdził, że niedołączenie przez prokuratora do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe opinii biegłego lekarza jest brakiem formalnym.. Decyduje o nim sąd rodzinny i nieletnich na wniosek: * przedstawiciela ustawowego, * krewnych w linii prostej, * rodzeństwa,Wniosek do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe - wzór..

Czy ktoś Przesłał Ci ten wzor wniosku o leczenie?

jeśli tak to bardzo bym prosiła abyś mi go przesłała.. 1 i 2 w/c ustawy).. pobierz.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Placówki odwykowe przesyłają informacje o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Witaj Elka!. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu.. Kliknij [zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. Title (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: komputer Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM CompanyWNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Przymusowemu leczeniu i rehabilitacji można poddać jedynie osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 lat.. Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu..

Przypadki w jakich można zastosować leczenie przymusowe.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. 2.Podstawą działań dotyczących m.in. lecznictwa odwykowego jest Ustawa z dn. 26 października 1982r.. Wystarczy napisać, że proszę o skierowanie mojego dziecka na leczenie odwykowe i uzasadnić dlaczego takie leczenie jest konieczne.. Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobraniaSądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odWniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC) Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC) Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby .Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Title (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: Małgorzata Stanisław Created Date: 12/19/2019 9:16:00 AMJeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. .Sąd jeśli to pierwszy raz przyzna leczenie odwykowe dobrowolne i kuratora który dopilnuje aby na nie jeździł.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies zaJednak Sąd Najwyższy orzekł inaczej (sygn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt