Czy pracownikowi w okresie ochronnym można zmienić zakres obowiązków
Czy można zmienić grafik, tzn. pracowałam dwa dni w tygodniu a teraz mam pracować pięć dni w tygodniu (1/4 etatu).Pracownik administracji jest w wieku ochronnym.. 20 lipca kończę 56 lat, mam przepracowane 35 lat.. Zakres obowiązków pracownika a wypowiedzenie umowy.Pracodawcy nie wolno ustalać na nowo zakresu obowiązków pracownika w sposób jednostronny.. Zakaz ten nie ma jednak charakteru absolutnego.W trakcie trwania stosunku pracy pracodawca ma prawo zmienić zakres czynności, ale musi poinformować o tym pracownika.. Według literalnego brzmienia tego przepisu „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem .Zgodnie z powyższym, w przypadku gdy np. pracownik otrzymał wypowiedzenie w dniu 1 czerwca, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w dniu 1 lipca, z uwagi na wiek wejdzie w tzw. okres ochronny, tj. skończy na dzień dzisiejszy odpowiednio 56 lat - w przypadku kobiet i 61 lat - w przypadku mężczyzn, wówczas taka umowa .W moim zakładzie pracy trwa restrukturyzacja.. Czy w takiej sytuacji pracownik może nie zgodzić się na nowe warunki?. Pracodawca może tego dokonać np. w sytuacji, gdy wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczy ogółu ..

Czy pracownikowi w okresie ochronnym przed emeryturą można zmienić zakres obowiązków?

Czy mogę mu zmienić zakres obowiązków tj. zwiększyć zakres pracy o dodatkowe czynnościRozszerzenie zakresu obowiązków pracownika nie będzie wymagało sporządzenia wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego, jeżeli nowe zadania będą się mieściły w ramach rodzaju pracy, jaki wynika z umowy o pracę.Jeżeli w zakładzie pracy dla zatrudnionych osób są sporządzone pisemne zakresy obowiązków, w przypadku zmian pracownicy powinni zostać poinformowani o tym w takiej .Nie tak łatwo zmienić pracownikowi zakres obowiązków.. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!Pracownik w wieku przedemerytalnym - kiedy można zmienić warunki zatrudnienia - napisał w Komentarze artykułów: Pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia pracownikowi, któremu brakuje maksymalnie 4 lata do uzyskania emerytury.. Jestem ksiegową w małej firmie, księgowość prowadziłam sama a teraz księgowość została oddana do biura rachunkowego.. Jestem ksiegową w małej firmie, księgowość prowadziłam sama a teraz księgowość została oddana do biura rachunkowego.Czy można zmienić zakres obowiązków z kierowniczego na pracowniczy, z pozostawieniem nazwy .. Za sytuację wyjątkową uznaje się zmianę nienaruszającą rodzaju pracy, nazwy stanowiska, funkcji czy zawodu określonych w umowie o pracę, wyjaśnia Anna Sokołowska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Szef w ramach uprawnień kierowniczych (art. 22 § 1 k.p.) ma prawo na bieżąco rozdzielać zadania pomiędzy pracowników, w tym intensyfikować ich obowiązki w określonej dziedzinie - co .Pracownik w wieku przedemerytalnym jest chroniony przed zwolnieniem..

zm.).Pracownik w wieku przedemerytalnym - kiedy można zmienić warunki zatrudnienia.

Czy w okresie ochronnym po 20.07 pracodawca może mnie przenieść do nowego miejsca pracy oddalonego o 120 km od obecnej siedziby?Trwałość zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym objęta jest bezwzględną ochroną.. co pracownik ma robić - na tym można w pełni poprzestać.Co można zmienić pracownikowi w okresie ochronnym?. Stąd pracodawca nie może wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowy o pracę.Okres ochronny dla pracowników w wieku przedemerytalnym „Okres ochronny" dla pracowników w wieku przedemerytalnym wynika z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.. Kwestie wyjaśnia Paulina Zawadzka-Filipczyk, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Przeczytaj także: Niepodpisany zakres obowiązków a zwolnienie pracownika Istotą zatrudnienia jest świadczenie określonego w umowie rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy.. 1974 nr 24 poz. 141) pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przysługuje tzw. okres ochronny.. Wynikają one z przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn .Niestety, w świetle zapisów specustawy pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy także osobie w tak zwanym okresie ochronnym..

Kwestię okresu ochronnego reguluje art. 39 kodeksu pracy.Zmiana zakresu obowiązków.

Zakaz ten nie ma jednak charakteru absolutnego.. Witam, proszę o odpowiedź na następujące pytania.. Obowiązek ten może jednak wynikać z przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących u danego pracodawcy, np. z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania - podsumowuje radca .Trudno bowiem w praktyce w umowie o pracę doprecyzować wszelkie kwestie obowiązków pracownika, tworząc precyzyjny zamknięty katalog tych obowiązków.. Jestem pracownikiem służby cywilnej.Mam 56 lat,więc jestem w tak zwanym okresie ochronnym.Mam pytanie,czy pracodawca może zmienić mi zakres czynności bardzo niekorzystny dla mnie.W tym trybie można np. zmienić stanowisko pracy pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do wieku emerytalnego, czy miejsce pracy, ale nie można mu obniżyć wynagrodzenia (można obniżyć pensję, ale i tak trzeba przyznać dodatek wyrównawczy na cały okres ochronny).- Rozszerzenie zakresu obowiązków w opisanej sytuacji, co do zasady, nie nakłada na pracodawcę obowiązku zwiększenia pracownikowi wynagrodzenia.. Jednak przyczyny takiego wypowiedzenia .Warto w tym miejscu przywołać jeden z wyroków Sądu Najwyższego..

Wszytko można z wyjatkiem wynagrodzenia.

Na mocy art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.. Zatrudniający może wręczyć nam wypowiedzenie zmieniające, tzn. w formie pisemnej zaproponować nowe warunki zatrudnienia (art. 42 par.. Witam!. stanowi bowiem swoiste wzmocnienie tych wymogów czy przypomina o nich.. Zakres czynności, sporządzony w formie pisemnej, znajduje się w części B akt osobowych pracownika.„Okres ochronny" dla pracowników w wieku przedemerytalnym wynika z art. 39 ustawy Kodeks pracy (w skrócie K.p.).. Otóż przy ocenie, czy w związku z powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków służbowych niezbędne jest dokonanie wypowiedzenia zmieniającego w zakresie rodzaju pracy, należy porównać dotychczasowy rodzaj pracy, wskazany w treści stosunku pracy, z nowymi obowiązkami i ustalić, czy następuje tu zmiana oraz czy .Osiągnięcie wieku emerytalnego i wejście w okres ochronny, to szczególny etap kariery zawodowej.. Mozna tez obnizyć wynagrodzenie zasadnicze, ale w okresie ochronnym nalezy wypłacać odszkodowanie, więc wynagrodzenia nie może się zmniejszyc.. Warunkiem .Czy okres ochronny może wykraczać poza wiek uprawniający do nabycia prawa do emerytury?. Zarówno pracownicy z wiekiem przedemerytalnym jak też ci, którzy nabyli prawo do odejścia .Wypowiedzenie zmieniające jest to dokument, który ma na celu zmianę warunków pracy lub płacy - najczęściej na gorsze.. Pracownik znajduje się w wieku przedemerytalnym, jeżeli brakuje mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.. Czy pracownikowi w okresie ochronnym przed emeryturą można zmienić zakres obowiązków?. Pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia pracownikowi, któremu brakuje maksymalnie 4 lata do uzyskania emerytury.. Umowa o pracę przeważnie jednak nie konkretyzuje czynności leżących w gestii pracownika, wskazując jedynie stanowisko, na którym będzie on świadczyć pracę (np. sprzedawca, kucharz).Nadto, w wypadku, gdy pracodawca podlega ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych (czyli zatrudnia co najmniej 20 pracowników) może on w okresie ochronnym wręczyć pracownikowi wypowiedzenie warunków pracy i płacy zmieniając zakres obowiązków pracownika, a nawet obniżając jego wynagrodzenie.. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony..Komentarze

Brak komentarzy.