Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 20192020
Data przyjęcia wniosku .. decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.. Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.Bulwar Ikara 19, 54-3 Wrocław.. W tym roku rodzice będą składać wnioski oraz zgłoszenia w formie elektronicznej, następnie wydrukowane i podpisane będzie trzeba dostarczyć do wybranych placówek oświatowych.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku [2].Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Wniosek powinien zawierać m.in.:WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 .. potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.. Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilu biologiczno - angielskim.Nr wniosku: Strona 1 z 4 Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Zespół Szkół im..

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr 4 w Zamościu.

Od 11 maja do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 Kandydaci logują się do sytemu e-omikron.pl z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w szkole podstawowej.Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.r.. Konstytucji 3 Maja w Iławie .. inna szkoła DANE O RODZICACH: ojciec / opiekun prawny* matka /opiekun prawny* Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer telefonu Prawidłowość danych zawartych we wniosku stwierdzam własnoręcznym podpisem: * niepotrzebne skreślić .Jak wypełnić i złożyć wniosek?. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019r.. Kolejność preferencji Adresat wniosku* Nazwa szkoły i adres Oddział (rozszerzenie / zawód) 1 2 3 * - należy oznaczyć „X" przy szkole, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek.o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Dyrektor (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej) (ulica, numer) (kod pocztowy, miejscowość) I.. Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej..

Saved flashcardsWniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej I.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ klasa I w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół im.. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn I.. 1 pkt.. 7 Zgodnie z Art.20 t ust.. Autor: Magda Kozińska, 10.. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę 5 czerwca, 2020 - 11:28 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - oferta edukacyjna 29 maja, 2020 - 09:59Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest złożenie w terminie do 10 lipca 2014 oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki.. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA Imiona Nazwisko* PESEL* Data urodzenia* dzień miesiąc rokPrzedmiot: Język polski .. zapisu art. 20 Ustawy z dnia 7 września 1991r.. Aby odzyskać kod dostępu do wniosku, wpisz kontaktowy adres e-mail, który został podany podczas rejestracji wniosku.WNIOSEK[1] O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej) Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym w harmonogramie..

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wypełnia się w Internecie na.Last activity .

Dane osobowe kandydata do szkoły: Imiona, nazwisko: Imiona i nazwiska rodziców: Data i miejsce urodzenia: (dzień, miesiąc, rok, miejscowość) Adres zamieszkania:I.. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza wykreślenie kandydata zWniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej kandydata niepełnoletniego.. 5, 6 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku odProszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej według poniższych preferencji (zaznacz cyframi od 1 do 2 wybrane przez siebie maksymalnie dwa oddziały .. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Author: Liceum KEN Created Date:Od 1 marca 2019 r. godz. 08:00 do 15 marca 2019 r godz.15:00. rusza składanie wniosków oraz zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych.. Wypełniają absolwenci podstawówki aplikujący do czteroletniego liceum Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.. Samorząd uczniowski;Nr wniosku: (tu wyświetla się kod paskowy) Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.. z o.o., ul. Wyłom16, 61-671 Poznań..

zm.), administratorami danych są szkoły wymienione we wniosku.

Złożenie wniosku przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego do dyrektora wybranego przedszkola albo szkoły.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.Proszę o przyjęcie kandydata wskazanego w części B niniejszego wniosku do szkoły oznaczonej w kolumnie „Adresat wniosku".. Konstytucji 3 Maja w Iławie .. Imię (imiona) i nazwisko kandydata:Do podania/wniosku należy dołączyć dokumenty uprawniające do rekrutacji w przyjęciu do szkoły na podstawie .. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. zm.), które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i1.. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z rekrutacją dziecka do placówki dostępne są na oraz w sekretariacie szkoły.Wniosek dla absolwentów szkoły podstawowej o przyjęcie do Technikum Nr 4, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 i V Liceum Ogólnokształcącego: Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Zamościu.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2. urodzenia kandydata 3.. Prosimy o podanie takich informacji, jakie Państwa zdaniem powinien znać wychowawca np. XII wyboru (jeśli do wcześniej wybranych klas nie starczyło mu punktów), dlatego tak ważne ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt