Formą odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Część z nich podlega uwzględnieniu, na co może mieć wpływ duże skomplikowanie regulacji o dostępie do informacji publicznej.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku.. Komórka realizująca Wydział Inżynierii Miejskiej.. To wnioskodawca wskazuje sposób udostępnienia informacji, który poza jednym wyjątkiem musi być zrealizowany (art. 14 ust.. 04-051 Warszawa .. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Podstawa prawna: art. 13 ust.. Przedmiot wniosku dotyczy informacji na temat osiedlowych hal sportowych - wniosek 619/2020.. Status W trakcie rozpatrywania Nie jest szczegółowo opisywane jak ma wyglądać wniosek, w wielu państwach (np.10 udostępnienie informacji na wniosek, ust.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na:Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

14 ust.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB) Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.NSA wskazał, że obowiązek udostępnienia informacji publicznej na wniosek istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada żądanej informacji publicznej.. Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiazuje już od 7 lat, wciąż jednak pojawiają się problemy z jej stosowaniem.. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Stosownie do art. 14 ust..

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek.Art.

Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Skargi na bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej są często rozpatrywane przez sądy administracyjne.. ustawy dip).W przypadku braku możliwości technicznych do udostępnienia w żądany sposób można zaproponować inny sposób udostępnienia (np. nie ma w urzędzie .1.. Kategoria inne.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.Odnosząc się do ponownego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 lipca 2020 r. , organ zobowiązany do udzielenia informacji wskazuje, że szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zostały przekazane wnioskodawcy we wcześniejszej korespondencji tj. w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2020 r.Przedmiot wniosku: dotyczy informacji na temat osiedlowych hal sportowych - wniosek 619/2020..

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.

- INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (informowanie pasywne) Unia Europejska.. Skoro w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca uczestniczył w sesji Rady Miejskiej, tą drogą wszedł w posiadanie informacji publicznej na temat przebiegu sesji.Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w „sposób i w formie" zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Do burmistrza wpłynął, drogą elektroniczną, wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kopii formy elektronicznej części opisowej operatu uzdrowiskowego.. W większości państw przyjmowane są wnioski na udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w formie informowania aktywnego..

Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi ...Z treści art. 16 ust.

I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. W odpowiedzi organ poinformował wnioskodawcę, że żądana informacja została już udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Dostęp do informacji publicznej Informacja publiczna niezamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania MNWr, proszone są o wypełnienie wniosku o .Art.. Na przykład informacja ma formę papierową, a ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD - wtedy trzeba ją zeskanować i zapisać na płycie .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.W czerwcu 2018 r. Marek Kowalski (dane zmienione) złożył za pośrednictwem platformy ePUAP wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w urzędzie oraz wysokości i kryteriów przyznanych im nagród.Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej .. usługa może być płatna - tylko jeśli instytucja poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla ciebie przygotować.. 14 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt