Wniosek o wydanie dyplomu wpia uj
Title: miedzynarodowa I rok .Wniosek o przyznanie stypendium.. Uwaga!. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel.. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu (w języku polskim lub obcym) Egzamin zdalny.Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymują oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich 2 odpisy w języku polskim (opłata 60 zł), na wniosek dodatkowo może być wydany także odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski (opłata 40 zł za komplet).Ta strona używa plików Cookies.. Osoby, które chcą, aby do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ichWniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ; Powrót.. : 45 x 65 mm (bez ramek, równo przycięte) druk do wyoświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy [pełnienia w Sekretariacie] druk do wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim lub innym [wypełnienia w Sekretariacie] Niezgłoszenie chęci uzyskania odpisu w j. obcym wyklucza możliwość1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim) i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim) ,(jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym ) wniosek do pobrania; odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt; komplet „C", tj.: 100 zł..

Dokumenty konieczne do wydania dyplomu.

Wydzia .. 1odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język: liczba egzemplarzy: angielski ….. niemiecki ….. francuski ….. hiszpański ….. rosyjski ….Prosimy o przesyłanie zdalnych zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego na poniższe adresy email: [email protected] [email protected] oryginał dyplomu i suplementupowiększonej o 40 zł (czyli 100 zł i więcej) zaznaczając ilość odpisów na wniosku o wydanie odpisu/ów dyplomu w języku obcym - opcjonalnie.. Formularz do pobrania w Sekretariacie.. Formularz Biura Karier UJ.. Za każdy odpis dyplomu w języku obcym pobierana jest opłata według obowiązującej stawki, obecnie wynosi ona 40 zł.Wydział Anglistyki UAM, Kolegium Heliodora Święcickiego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, tel.. Student przed obroną powinnien złożyć w Centrum Obsługi Studentów (COS) wniosek o wydanie: dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwoma odpisami, w tym ich jeden odpis w języku obcym.6..

Opcjonalnie: wniosek o wydanie dyplomu w językach obcych.

Wniosek o wydanie odpisów można składać nie później niż 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwośc uzyskania dokumentów w przyszłości.Wniosek o wydanie dyplomu.. 26.09.2020 Rekrutacja na I i II stopień administracji w formie niestacjonarnej potrwa do 30 września.. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.e-mail: [email protected] UWAGA: Osoby które rozpoczęły studia albo reaktywowały się w roku akademickim 2019/2020 przesyłają poniższe wnioski o wydanie dyplomów: Wzór wniosku o .Wzory pism UJ; wniosek o powtarzanie przedmiotu; wniosek o zwrot wpłaty za studia/opłaty administracyjnej - dokument xlsx do wypełnienia w arkuszu kalkulacyjnym, np. Excel; wniosek o zwrot wpłaty za studia/opłaty administracyjnej (w przypadku wpłat dokonywanych przez różne osoby) - dokument xlsx do wypełnienia w arkuszu kalkulacyjnym, np. ExcelWNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 Proszę o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 1): TAK liczba kompletów: ….w sprawie: wysokości opłat za wydanie odpisów i duplikatów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku w sprawie: warunków i trybu zwalniania z opłat za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za wydanie duplikatu .Oświadczenie o rezygnacji ze studiów..

Pomoc materialna.5 zdjęć do dyplomu o wym.

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów .Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów.. Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne.. 2 Zarządzenia nr 50 Rektora UJ 'odpis/odpisy dyplomu w tłumaczeniu na dowolny język obcy/języki obce oraz odpis/odpisy suplementu do dyplomu* zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów absolwent może się starać o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na jeden z niżej wymienionych języków:WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU Z SUPLEMENTEM W JĘZYKU .. do Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Proszę o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów z Suplementem w języku .. * Proszę podać powód, dla którego ubiega się Pani/Pan o wydanie tego dokumentu, np. wyjazd na staŜ, kontynuowanie nauki .. Opis czynności Student może złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (5 języków do wyboru) oraz o wydanie suplementu w języku angielskim (maks. 3 egzemplarze).. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.. Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić wniosek (formularz do pobrania poniżej) oraz przesłać go w wyznaczonym terminie na adresy mailowe koordynatorów SPN..

Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu.

Głównym kryterium wyboru jest średnia ocen (Gesamtnote) z kursu prawa SPN wedle otrzymanego dyplomu.Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym.. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielskiWNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce Uprzejmie proszę o wydanie: 1. .. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 01.10.2019 r. .Wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim Absolwentom broniącym się po 01.10.2019, z godnie z nowym Regulaminem studiów, Uczelnia na pisemną prośbę, w ramach kompletu, jeden z odpisów dyplomu może wystawić w języku obcym i jeden z odpisów suplementu w języku angielskim.Jedynie podania o urlop od zajęć (zarówno studencki, jak i dziekański), ponowne (nadzwyczajne) powtarzanie roku, przeniesienia z innej uczelni, skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów należy adresować do Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. dydaktycznych dr hab. Ewy Trojnar, prof. UJ oraz do z .Spotkanie Q&A z Dziekanami dla nowych studentów WPiA UJ - 2.10. : +48 61 829 3506, +48 61 829 3521, fax: +48 61 829 3512, e-mail .powiększonej o 40 zł (czyli 100 zł i więcej) zaznaczając ilość odpisów na wniosku o wydanie odpisu/ów dyplomu w języku obcym 2 - opcjonalnie, UWAGA: Zgodnie z § 4 ust.. Kryteria wyboru.. Przydatne informacje Okres ochronny.. Karta obiegowa.. 25.09.2020 Aktualna strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 .Warunkiem odbioru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia jest zwrócenie do sekretariatu legitymacji studenckiej (w przypadku kontynuowania studiów na UJ należy złożyć wniosek o ponowne wydanie legitymacji)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt