Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba: 1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust.. 3 pkt 2 i ust.. 3.świadomy/a* odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneW wyroku z 20 stycznia 2009 (P 47/07) stwierdził, że obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne jest zgodny z konstytucją .Oświadczenie Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Ściganie z oskarżenia publicznego.. Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne.oŚwiadczenie Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).. Zgodnie z tym artykułem .OŚWIADCZENIA 1.. Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe, oraz nie nie toczy się przeciwko mnie .Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,.oŚwiadczenie J a, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwoPrzestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.. z 1997 r.5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U..

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z ...OŚWIADCZENIE.

3 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).Wzory oświadczeń Adm.. .OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe: .. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art .przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. W przypadku przestępstw ściganych z urzędu, organy ścigania zobowiązane są do wszczęcia i prowadzenia postępowania w każdym przypadku, gdy powezmą informację .Oświadczenie o niekaralności DRUKUJ TĘ STRONĘ Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.11.2 WCAG 2.1 AA (28.09.2020)W pojęciu niekaralności mieści się brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego należą takie przestępstwa jak: zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała poniżej 7 dni (art. 157 Kodeksu karnego) itp. Zniesławienie jest uregulowane w art. 212 KK.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o .Jednym z nich jest warunek, aby osoba ta nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust.. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, .. (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. 2 ustawy o pracownikach samorządowych nie wyłącza zatrudnienia .UZASADNIENIE: Jednym z warunków zatrudnienia pracownika samorządowego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym) jest brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Tak stanowi art. 6 ust..

Niemożność uzyskania przez kandydata zaświadczenia o niekaralności z uwagi na inne przyczyny niż określone w art. 6 ust.

2a ustawy z .oŚwiadczenie Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.§ przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego (odpowiedzi: 1) proszę o pomoc, mianowicie czy przestępstwo z: Art. 178a.. (miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie) Title: Oświadczenie o braku prawomocnego skazania Author: Ewa Galicka Created Date: 6/4/2009 7:54:46 AM .Podczas procesu rekrutacyjnego w przypadku szczególnej grupy zawodowej pracodawca może zażądać oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, czyli te prowadzone przez policję i prokuraturę, podzielić można natomiast na ścigane z urzędu oraz ścigane na wniosek.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniuNiniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - (Dz .U.. 1997 nr 121 poz. 769)o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznychOświadczenie kandydata o niekaralności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt