Wniosek o rejestrację pojazdu warszawa
Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o rejestrację; dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności); dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice .. Pamiętaj żeby składając wniosek o przerejestrowanie auta mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.wniosek o rejestrację pojazdu - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,; dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu.Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.. ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa.. Numery telefonów.. 22 37 33 011, 22 37 33 014, 22 37 33 139 Prawa jazdy tel.. W przypadku małżonka, wstępnego, zstępnego, brata lub siostry opłata nie jest wymagana.Musisz również wskazać, o co wnioskujesz, bowiem ustawa przewiduje rejestrację czasową oraz rejestrację stałą pojazdu.. 22 37 33 017, 22 37 33 019, 22 37 .Obowiązek rejestracji pojazdu oraz warunki jego dokonania określają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw .Przede wszystkim wniosek o rejestrację pojazdu może złożyć właściciel.. Pobierz bezpłatny wzór wniosku.. Bez tego nie będzie można odebrać pozwolenia czasowego, nowych tablic rejestracyjnych, twardego dowodu rejestracyjnego czy uzyskać wpisu do karty pojazdu.Wydział Komunikacji w Warszawie..

Wniosek o rejestrację pojazdu.

W tym wypadku potrzebne będzie stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową 17 zł.. Centrala telefoniczna tel.. Czasowa rejestracja pojazdu: Dokonuje się jej na okres nieprzekraczający 30 dni.. *** Niepotrzebne skreli.. Godziny otwarcia.. : 22 443 90 00Jednak w przypadku wniosku o rejestrację pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz w przypadku spraw o rejestrację pojazdu wszczętych a nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 2016 r. - wymaganie przedłożenia ww.. Rejestracja pojazdów tel.. S. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa.. Strona główna › Tak jak dotychczas, nowy i poprzedni właściciel pojazdu będzie miał 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację bądź poinformowanie o zbyciu pojazdu.. Przekroczenie tego terminu może spowodować nałożenie grzywny w kwocie od 200 do 1000 zł.Wniosek o rejestrację pojazdu - WZÓR WNIOSKU.. Wniosek o rejestrację pojazdu.. 3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL.Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu..

Strona główna › Wniosek o rejestrację pojazdu.

dokumentu jest nadal obowiązujące.wniosek o rejestrację pojazdu, dokument potwierdzający własność pojazdu - np. umowa kupna lub sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,Siedziby urzędu ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa ul. Wiśniowa 37, 02-545 WarszawaRejestracja pojazdu w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej Utrata lub zniszczenie tablic/y rejestracyjnej/ych (przerejestrowanie pojazdu na nowe numery rejestracyjne, wydanie wtórnika tablic/y rejestracyjnej/ych)Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdu (185.67 KB) Upoważnienie do odbioru prawa jazdy (46.31 KB) Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z działalnością gospodarczą (59.28 KB) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót (258.17 KB)* Numer REGON podaje si, gdy włacicielem pojazdu jest przedsibiorca.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt) .Rejestracja samochodu w Warszawie rozpoczyna się wypełnieniem i złożeniem wniosku o rejestracje..

Wniosek o rejestrację pojazduJaki wniosek i dokumenty trzeba złożyć?

Zazwyczaj za przerejestrowanie trzeba zapłacić niecałe 200 zł (w przypadku samochodu z Polski).Wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu i innych pojazdów.. Najprościej, kiedy samochód lub inny pojazd nie ma współwłaścicieli, ponieważ w takiej sytuacji obecni podczas rejestracji muszą być wszyscy, a jeżeli nie jest to możliwe, powinni przynajmniej wystosować pełnomocnictwo.Na wniosku musisz sporządzić wykaz załączonych dokumentów, a wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu złożyć wraz z kompletem załączników w wydziale komunikacji.. Do wniosku należy załączyć: Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu; dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności) dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny .Wniosek o rejestrację.. Adres, godziny otwarcia, telefony, informacje o prawach jazdy i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji w Warszawie.Wniosek o przerejestrowanie samochodu można pobrać ze strony urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania nowego właściciela lub otrzymać w placówce.. ** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.. **** Wypełnia właciciel, jeeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.Rejestracja samochodu nie musi być osobista, może zostać powierzona osobie trzeciej..

Opłata za rejestrację pojazdu zależy od kosztów cząstkowych.

Wniosek o rejestrację czasową samochodu składamy m.in. w sytuacji, gdy chcemy wywieźć auto za granicę lub, gdy musimy pojechać samochodem w celu jego naprawy bądź przeprowadzenia badania technicznego.Czasowa rejestracja jest ważna tylko przez 30 dni, podczas .Wydział Komunikacji Warszawa Wola.. Zgodnie artykułem 73, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.Przewidują one kary finansowe za brak rejestracji i niezgłoszenie zmiany właściciela pojazdu.. Aby zarejestrować pojazd potrzebne są: druk AO-05-01z czyli wniosek o rejestrację pojazdu (skorzystaj z linka w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania i pobierz odpowiedni druk lub odbierz go w urzędzie),; potwierdzenie, że jesteś właścicielem pojazdu1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. ; Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa .Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.wniosek o rejestrację pojazdu - jak go wypełnić dowiesz się poniżej, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, karta pojazdu — jeśli pojazd był zarejestrowany w Polsce,Prawo o ruchu drogowym; Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt