Arkusz obserwacji lekcji 2018 wypełniony
Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Uczeń ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. 18 201 56 33Pytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Język .CEL OBSERWACJI FORMY PRACY UCZNIÓW Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. OKO zakłada dobrowolność.Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych.. Stopień awansu zawodowego.. Okazją do sprawdzenia poziomu realizacji celów tej lekcji będzie również sprawdzian widomości i umiejętności przewidziany na kolejnej lekcji.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Poprzez obserwację efektów indywidualnej pracy uczniów oraz efektów pracy w grupach..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2.. Umiejętność obserwowania faktów oraz robienia notatek początkowo bywa trudna dla nauczycieli.. sekretariat 13 461 16 05. opłata za obiady 13 461 36 70. fax 13 461 16 05Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. 21.11.2013. przedmiot.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Załóż własny blog!Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Cele lekcji: 3.1.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Efektywną obserwację wspiera arkusz obserwacji opracowany przed lekcją.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Rozwija się, kiedy ją ćwiczymy.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na to, ¿e opiekun nie powinien baæ siê uwag krytycznych, lecz raczej winien zachêcaæ sta-¿ystê do ich artyku³owania.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. 38-700 Ustrzyki Dolne .. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Arkusz obserwacji lekcjiKoncepcja pracy SP Nr 11 2018/19 (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018 (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz obserwacji lekcji (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz Wychowawcy (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz kontroli bieżącej7) Arkusz obserwacji zajęć innych niż lekcje, Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 1/2012/213 z dnia18 września 2012r.. Obiektem obserwacji są głównie uczniowie i ich uczenie się.. 4.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

/ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Przedszkole Nr 81.. Zespół Szkół im.. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam przyjrzeć się metodom pracy koleżanek i kolegów oraz, być może, wykorzystać niektóre dobre .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ .. ks. Józefa Tischnera w Dobcz ycachna temat przeprowadzanych przez samych siebie, jak i obserwowanych lekcji, mówi¹ tym samym jêzykiem.. 5.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych..

Data obserwacji.

Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Dobrze funkcjonuje w sytuacjach .. organizacja pracy na zajęciach zaznajomienie z materiałem lekcji bezpośrednio przed jej rozpoczęciem, wyznaczanie większejarkusz obserwacji i diagnozy • pliki użytkownika beatka143 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Kwestionariusz sensomotoryczny Z. Przyrowskiego(1).pdf, Arkusz obserwacyjny dziecka z niepełnosprawnością OD kURECZK(1).doc gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Lp.prawidłowy przebieg lekcji.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Temat lekcji: 2.. Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanych;Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Proponowany przeze mnie arkusz obserwacji ma na celu skupienie uwagi hospitujacych nie tylko na tradycyjnych aspektach lekcji, ale również na procesie interakcji między nauczycielem i uczniami.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt