Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań wzór
Zaliczenie, o którym mowa w art.W przypadku powstania nadpłaty podatku, może ona zostać rozliczona na kilka sposobów: jako pokrycie zaległości podatkowych, zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań bądź zwrot dla podatnika.. Niekiedy fiskus zrobi to za niego.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają w pierwszym rzędzie, zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a dopiero w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na .Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet podatku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego .. Ważne jest jedynie, aby taka nadpłata przed złożeniem wniosku powstała.. deklaracje, czy raczej w dacie sporządzenia pisma, należy nadmienić, że zgodnie z art. 76 § 1 o.p. nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę .Ponadto, zgodnie z art. 76a § 1 OP - w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.. O fakcie tym należy powiadomić organ podatkowy.66.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..

Postanowienie o zaliczeniu wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | str. 435 67.

W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 § 2 OP i art. 62 § 1 OP stosuje się odpowiednio.Przedsiębiorca, który na swoim koncie w ZUS ma nadpłatę składek może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet przyszłych składek.. Bez wpływu na postanowienie pozostają okoliczności dotyczące jego sytuacji materialnej i rodzinnej.. §2.Nadpłaty podlegają zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań - takie zaliczenie następuje z urzędu (automatycznie, z inicjatywy organu podatkowego).. W załączniku znajduje się wniosek o przeksięgowanie nadpłaty, który podatnik składa w odpowiednim US.§ 1.. Jeśli natomiast podatnik nie ma również żadnych zobowiązań bieżących może złożyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Stan na dzień: 2007-08-17 13:21:44 : Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym) Tytuł dokumentu: Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań w podatku leśnym: Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeŜeniem §2..

Podatnik może jednak postanowić o zaliczeniu powstałej nadpłaty podatku tudzież zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

akt I SA/Gl 528/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę syndyka na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za styczeń.. TEZY.. Przykładowy wzór wniosku znajduje się w załączniku.Nadpłaty podlegają zaliczeniu m.in. na poczet bieżących zobowiązań podatkowych (art. 76 Ordynacji podatkowej).. Potwierdził to WSA w Gorzowie Wielkopolskim w .Odpowiadając na zadane pytanie, czy taka operacja winna być zaksięgowana w takiej samej dacie jak ww.. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust.. Wskazany sposób zaliczenia/zwrotu dotyczy nadpłaty bez .W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, przedmiotowe postanowienie jest wydawane dopiero, gdy przyszłe zobowiązania, o których mowa we wniosku podatnika powstaną, t.j.. Postępowanie w przedmiocie „zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku" ma charakter postępowania „z urzędu" w rozumieniu art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Zwrot podatku VAT w ciągu 25 dni, jest tak zwanym terminem przyspieszonym.Podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT naliczonego nad należnym w powyższym terminie na rachunek VAT (bez spełnienia dodatkowych warunków) lub na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że spełni wymogi określone w przepisach.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a (decyzja co do odsetek za zwłokę), oraz bieżących zobowiązań podatkowych.Kolejność zaliczenia/zwrotu nadpłaty wygląda następująco: 1) zaliczenie na poczet zaległości, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia, 2) zaliczenie na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, 3) wniosek - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań, 4) zwrot nadpłaty..

W związku z tym należy złożyć w ZUS prośbę o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych składek ZUS.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku | str. 443 69.Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f odliczenie od podatku kwoty na małoletnie dziecko ust.. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.. Przepisy art. 76 zaliczenie nadpłat na poczet zaległości podatkowych, art. 76a postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty, art. 77b formy zwrotu nadpłaty, art. 79 niedopuszczalność wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i art. 80 termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku.. Dopiero gdy ich nie ma, możliwe jest, na wniosek podatnika, zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Nadpłata podatku w pierwszej kolejności jest zaliczana na poczet innych zaległości podatkowych, a gdy te nie występują, podlega zwrotowi podatnikowi.. W odniesieniu do zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych podlegają zaliczeniu z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań .Napłata podatku - zwrot lub jego zaliczenie na poczet innych zobowiązańW celu zaliczenia nadpłaty VAT na poczet innych bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych przede wszystkim powinna zostać złożona deklaracja VAT-7 - jeżeli podatek VAT rozliczany jest miesięcznie lub VAT-7K - jeżeli podatek VAT rozliczany jest kwartalnie.Nadpłata podatku w pierwszej kolejności jest zaliczana na poczet innych zaległości podatkowych, a gdy te nie występują, podlega zwrotowi podatnikowi..

Przed zwrotem nadpłaty organ powinien zweryfikować stan zobowiązań podatnika.

W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 wpłata odsetek za zwłokę, § 2 i art.Przedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych wobec organu podatkowego.. na poczet innych zobowiązań podatkowych.Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych nie zależy od uznania organu podatkowego, ani od dyspozycji podatnika.. Odpłatność:§ 1.. Jeśli nadpłata nie powstała, oczywiście organ odmówi jej zaliczenia na poczet przyszłych bądź bieżących zobowiązań.Postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Podatnik może jednak postanowić o zaliczeniu powstałej nadpłaty podatku tudzież zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób .Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej we W. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia [.]. r. znak [.]. w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego j za okres 2008 r. w kwocie 9.677,60 zł na poczet zaległości odsetkowych z tytułu niezapłaconych zaliczek za okres 08, 09, 11, 12/2010 w kwocie 2.885,00 zł oraz na poczet .. Postanowienie o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności rzeczy | str. 438 IX Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 441 68.. Ten nie zawsze może jednak decydować o tym, w jaki sposób nadpłatą zadysponować..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt