Rozporządzenie ministra zdrowia 1409 2010
5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493) zarządza się, co .Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek wręczył nominację na podsekretarza stanu Annie Goławskiej, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.. Tekst pierwotny.. Ul. Miodowa 15.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych Dz.U.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców 2) Na podstawie art. 40a ust.. Tekst pierwotny.. 00-952 Warszawa.. 08.10.2020 Zaostrzenie zasad epidemicznych i powołanie 16 szpitali koordynacyjnych..

13.10.2020 Minister zdrowia przyznał nagrody bł.

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów 2) Na podstawie art. 38 ust..

Nr 215, poz. 1416Minister zdrowia przyznał nagrody bł.

Skontaktuj się z namiW rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234) w załączniku do rozporządzenia:Dz.U.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.. Usługi i informacje.. 08.10.2020Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zarządza się, co .1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust..

2020 poz. 15851 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.

8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów 2020-04-28 7651 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach 2020-10-27 .. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dz.U.. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607)..

zm. 3) ) zarządza się, co następuje: 1.Minister Zdrowia: A. Niedzielski 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej -zdrowie, na podstawie §1 ust.

Na podstawie art. 22 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt