Odmowa udostępnienia informacji publicznej
Pytanie: W jakiej formie powinno odmówić się udostępnienia informacji osobie, która zwróciła się o jej udostępnienie w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej w sytuacji, gdy informacja ta - w ocenie podmiotu, do którego się zwrócono - nie ma statusu informacji publicznej?Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. Wskazano w nim, co może zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa i na jakiej podstawie odmowę udostępnienia informacji można kwestionować.Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoOdmowa udostępnienia informacji publicznej.. Do decyzji, o których mowa w ust.. ustawy dip).W przypadku braku możliwości technicznych do udostępnienia w żądany sposób można zaproponować inny sposób udostępnienia (np. nie ma w urzędzie .Pozostałe.. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .Mamy nadzieję, że dzięki stronie uda się nam spopularyzować prawo do informacji, jak również dostarczyć narzędzia umożliwiające prowadzenie samodzielnych działań monitorujących poczynania władz publicznych..

Forma odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Do decyzji, o których mowa w ust.. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znalazł art. 17 u.d.i.p., zgodnie z którym od rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji .Odmowa udostępnienia informacji publicznej.. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.2.Odmowa udostępnienia informacji publicznej.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Odmowa udostępnienia informacji publicznej zawsze wymaga wydania decyzji administracyjnej.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty prywatne Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej - Plan ochrony informacji niejawnych .Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust..

Szkolenie udostępnianie informacji publicznej.

1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Tylko udostępnienie informacji publicznej w zakresie i w formie wskazanej we wniosku i w terminie wynikającym z ustawy lub ewentualne powiadomienie strony o braku możliwości udostępnienia informacji, albo odmowa jej udzielenia w formie decyzji administracyjnej pozwala na przyjęcie, że organ nie pozostaje w bezczynności.. Przez pojęcie „odmowa udostępnienia informacji publicznej" należy rozumieć sytuację, w której organ posiada informację o charakterze publicznym, ale jej nie udostępnia, ponieważ prawo do informacji jest ograniczone np. zgodnie z art. 5 ust .Odmowa dostępu do informacji publicznej - środki odwoławcze.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie .II SA/Wa 1942/13) oddalającego skargę na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.. Umorzenie postępowania..

1 udip) — natomiast odmowa ...1.

Na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej PINB wydał postanowienie o odmowie udostępnienia informacji publicznej.. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.Odmowa udostępnienia - postanowienie, a może decyzja.. Z treści art. 16 ust.. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy .Nie istnieje możliwość odmowy udostępnienia informacji publicznej w drodze ustnej.. 1 pkt 4 u.d.i.p.. Ten sam artykuł ust.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust.. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).Oznacza to, że wójt, którego zdaniem wniosek dotyczy informacji przetworzonej, powinien ocenić, czy za wnioskiem stoi interes publiczny, ewentualnie wezwać żądającego do jego wykazania — a gdyby wnioskodawca nie wykazał istnienia tej przesłanki, odmówić w formie decyzji administracyjnej (art. 16 ust..

2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

To wnioskodawca wskazuje sposób udostępnienia informacji, który poza jednym wyjątkiem musi być zrealizowany (art. 14 ust.. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.Natomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .W przypadku, gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji odmawia jej udostępnienia (powołując się na jeden z przewidzianych w ustawie dip 1 wyjątków - albo, jak czasem zdarza się w praktyce, nie podając żadnego uzasadnienia), osobie składającej wniosek o informację przysługują określone środki odwoławcze.. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.16 odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie od decyzji stosuje się odpowiednio.. Jeden z ostatnich wpisów dotyczył tajemnicy przedsiębiorstwa jako podstawy do odmowy udostępnienia informacji publicznej.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.. Wszelkie nasze poczynania mają charakter apolityczny, gdyż nie jesteśmy związani z żadną opcją politycznąNiestety, Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek lub ich obsługa została wyłączona.. Skutki bezczynnościW związku z powyższym, zdaniem NSA, Dyrektor MOPSu należy do grupy podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej ujętych w art. 4 ust.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Tak zdefiniowaną informację publiczną można podzielić na informację prostą oraz informację przetworzoną.Uzasadnienie do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej poza uzasadnieniem faktycznym i prawnym powinno także zawierać imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów,1.. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego zdobędą Państwo wiedzę na temat zasad udostępnienia i odmowy udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy .Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku.. Wnioskodawca uznał, że to jednak jego zdaniem jest decyzja o odmowie udostępnienia informacji wydana zgodnie z art. 16 uodip i złożył odwołanie.Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt