Harmonogram obserwacji zajęć nauczyciela stażysty
sta-żysty podpisany kon-Harmonogram spotkań stażysty z opiekunem stażu .. nauczyciela 4 Zapoznanie się dokumentacją szkoły i sposobem jej prowadzenia 5 Opracowanie planu rozwoju zawodowego 6 Obserwacja i omawianie zajęć .. pracy a w szczególności z metodą projektu 4 Analiza i omówienie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 5 .HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. 2001 / 2002 - szkoła podstawowa Miesiąc .. nauczyciela stażysty" Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Oto przykładowe opracowanie: Realizacja wymagań z podstawy programowej w oparciu o plan dydaktyczny.Zadania opiekuna stażu.. 20.10.2020 - Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.Harmonogram.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego..

2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Zał.

Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. WNIOSKI STAŻYSTY (CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM) .. 26.10.2020 - Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora.. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewicz .. Karta informa-cyjna naucz.. Na ogó³ œwie¿o po studiach i coraz czêœciej z du¿¹ iloœci¹ doœwiadczeñ zwi¹zanych z poszukiwaniem pracy.. Pobierz (docx, 12,1 KB) Podgląd treści.. Napisanie planu dydaktycznego dla klasy … z wykorzystaniem propozycji wydawnictwa ….. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Nauczyciel stażysta ma zapewnioną pomoc merytoryczną oraz metodyczną.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteru obserwowanych zajęć (dziennik .obserwacji aktywności (zachowań) dzieci na zajęciach, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela.Termin obserwacji diagnozującej ustala nauczyciel.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego pod kątem ich właściwej organizacji i realizacji..

Harmonogram obserwowanych i prowadzonych zajęć.

• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy.. Podpisanie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.. Ocena zajęć, wypełnienie: arkusza obserwacji, ewentualne uwagi i zalecenia .Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji (zał.1) Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.stażysty • Ustalenie warunków realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odbywania stażu.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Obserwacja zajęć, zebrania z rodzicami, zajęć pozalekcyjnych - SKS, wyjść na zawody i wycieczki Poznanie podstawy programowej wych, fizycznego.. wrzesień - maj .. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu z uwzględnieniem:- możliwości omówienia zajęć,- konsultacji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów w pracy logopedy.. Angelika Skrzypek.. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem .Stażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzystania w pracy, zwłaszacza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych..

Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk.

Ustalenie z em terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.. Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust.. Taka sytuacja pozwala nam s¹dziæ, ¿e oto bêdziemy mie-Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego - czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy.. Wybór programu nauczania.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażuTECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docx2.4.. Doradczo-doskonaląca (wspomagająca) - to obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, organizacji zajęć, wykorzystania środków dydaktycznych,nauczyciela stażysty ubiegającego się o .. obserwacji zajęć i prowadzenia zajęć.. Siemianowice ŚląskiePo lekcji konspekt przydatny jest do omówienia przeprowadzonych zajęć, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny.. SPECYFIKA PRACY Z NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ Nauczyciel sta¿ysta to najczêœciej osoba dopiero zaczynaj¹ca pracê w szkole.. Data Temat Podpis WRZESIEŃ 08.09.2017 r. Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu.1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk / szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju zawodowego stażysty, dokumentacja 1miesiąc r. Poznanie się opiekuna stażu i nauczyciela stażysty..

3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty Zał.

Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego pod kątem zaangażowania nauczyciela w rozwijanie i wykorzystanie umiejętności, koniecznych do spełnienia wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.. -pisemne opracowanie zasad współpracy, kontrakt - harmonogram spotkań i obserwacji - konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1)obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;4.. Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.Plik Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę.docx na koncie użytkownika tu_iza • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 wrz 2009Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 3.0 9 .Pomoc w napisaniu planu, opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć, oraz zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę obserwowanych przez a Plan zawodowego, harmonogram obserwacji.. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. 6.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom .Dyrektor szkoły, w jakiej stażysta jest zatrudniony, zapewnia stażyście ponadto możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole przez doświadczonego nauczyciela tego samego przedmiotu lub tych samych zajęć.. 2 Karty Nauczyciela).. Rozpoczynamy staż.. Wypełnienie Karty informacyjnej nauczyciela stażysty.Arkusz stanowi szablon do wielokrotnego kopiowania, wypełniania podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt