Serwis regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 .Dofinansowanie projektów ze środków unijnych w województwie podlaskim.. Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa.Nabory wniosków - RPO WŁ 2014-2020Prawo i dokumenty - RPO WŁ 2014-2020Wiadomości - RPO WŁ 2014-2020.. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Zasady niedyskryminacji w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych.. Małopolska otrzyma prawie 2,9 mln euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM).Wyniki konsultacji społecznych dot.. Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Dyrektor: Maja Reszka Zastępca Dyrektora: Ewa Cłapa .Regionalny program operacyjny (RPO) - dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu..

Szukaj Nasze serwisy Szukaj: Szukaj: PO KL. RPO WD 2007-2013.

DIP .. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz .Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.. Wersje archiwalne (26)Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - sygnatura ZP.272.28.17.2016Regionalnego Programu Operacyjnego OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R!. Inwestycja powstała dzięki środkom unijnym z konkursu stoczniowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.− Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn.. dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; lubelskiego; lubuskiego; łódzkiego; małopolskiego; ..

Po anulowaniu pierwszego konkursu na tzw. kapitał obrotowy wprowadzone zostały też nowe zasady udzielania dotacji.Programy regionalne dla województwa.

MM/PSZ„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Przedsiębiorczość" nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na .. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.Jeremie2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.. PROGRAM DLA .. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu .„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna" - Podziałanie IV.2.3.. Źródło: COP.. BUDŻET PROGRAMU 2,2 MLD EURO.. Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.Myśl!. Podmioty, które mogą występować o dotacje z I i II osi RPO WŁ 2014-2020: PrzedsiębiorcyXXI sesja Sejmiku Województwa Łódzki… Uwaga: ze względu na trwające obrady komisji sejmiku, sesja rozpocznie się ok. godz.14.30..

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.Wybierz serwis odpowiedniego programu krajowego, ... PROGRAM DLA WOJEWÓDZTWAŁódzkiego.

W projektach, skierowanych do mieszkańców regionu, „pracuje" już ponad 90 proc. z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w RPO .Informacje o szkoleniu.. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 DZZK.103.DIF.2017Od 6 października przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, których firmy ucierpiały w związku z epidemią koronawirusa, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie prowadzenia bieżącej działalności.. W.Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 785/20 dotyczącą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Przyjęcie zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest z koniecznością dokonania realokacji środków w celu realizacji działań służących wsparciu podmiotów negatywnie dotkniętych .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) 1.01 MBRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odpowiada na kluczowe wyzwania rozwojowe regionu, włączając się jednocześnie w realizację celów Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020..

Sprawdź i skorzystaj z regionalnego programu operacyjnego.Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych.

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.- Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) - załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ; Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - Wzór wniosku o dofinansowanie - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie .. Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul.Szkolenia i konferencje - RPO WŁ 2014-2020Zasady działania funduszy - RPO WŁ 2014-2020Realizuję projekt - RPO WŁ 2014-2020W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 975/20 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.. Szczecińska firma Finomar zbudowała wielofunkcyjny ponton zatapialny.. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju.Zwoduje statek, posadowi na dnie morza konstrukcje offshore, pomoże w transporcie wielkogabarytowych obiektów.. Działania 9.2, 9.3, 11.3, 12.2 i 12.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 22-10-2020 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku; 20-10-2020Załącznik nr 5 - Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) PDF 982 KB.. zm. dalej: „RPO WŁ 2014-2020"; − Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŁódzkiegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 .. województwo świętokrzyskie utrzymuje pozycję krajowego lidera we wdrażaniu „miękkiej" części Regionalnego Programu Operacyjnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt