Zbiorcze zestawienie danych o odpadach 2019 formularz kujawsko-pomorskie
3) Numer rejestrowy nadany prowadzącemu zakład przetwarzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.. Zgodnie z art. 75 ust.. 18) Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celuBiuletyn informacji publicznej.. 13) Masa odpadów [Mg] 14) Proces odzysku masa odpadów sucha masa odpadów R. 17) lp.. Sprawozdania odpadowe tylko w BDO, nowy termin: do 31 października 2020 r. .. Nazwisko.. 3.Dane osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie danych Imię.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,Objaśnienia: 1) Dział 1 wypełnia się w każdym przypadku przedkładania zbiorczego zestawienia danych.. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.Składaj roczne zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania .Formularz wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji ..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych, - Działu 8.Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów, - Działu 9.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów sporządza każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.1 zaŁ Ącznik nr 1 wzÓr formularza do sporz Ądzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilo Ści odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz Ądzeniach sŁu śĄ cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów 1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówZgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.. Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, poda ć nazw ę gminy, na terenie której odpady zostały wytworzone.. Kod odpadów.. zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:3. poz. 701 z późn..

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilošciach odebranych odpadów komunalnych15) Lp.

Termin składania sprawozdań za 2019 r. podstawa prawna: Dz.U.2019.701 Akt obowiązujący.. Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (od 2020 r.) .. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r.. Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.) .. Masa odebran ch od dów Liczba obslugiwanych innych gospodarstw pod .Zgodnie z art. 237aa ust.. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz .2.. 13) Rodzaj odpadów.. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie .. Przejdź do nawigacji; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarkiZbiorcze zestawienie odpadów (Zbiorcze zestawienie wytworzonych/zebranych odpadów) zobowiązany jest sporządzić każdy posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów zgodnie z art. 66 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Typ instalacji:32) SPbardzo proszę o pomoc, chce wysłać sprawozdanie za 2019r.. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r.. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.. Odbiorca usługi.. Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7) Miejsce prowadzenia działalności8)Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 76 ust..

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

poz. 21 z późn.. Nazwa, Adres, NIP, Regon, .. (który przekazuje odpad wraz z dokumentem "karta przekazania odpadu") składa formularz zbiorczy do 31.10.2020 za 2019 .Zbiorcze zestawienie danych o odpadach.. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 2019 r.) Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 1 .Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów należy złożyć w terminie do 15 marca za poprzedzający rok kalendarzowy .. zm.), podmioty sporządzają zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do .Sprawozdanie za 2018 r. należy złożyć do 15 marca 2019 r. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów (wzór powyżej w pliku pdf).. 6) Zaznaczy ć symbolem X rodzaj działalno ści, który przedsi ębiorca wykonuje we własnym zakresie: W - .. formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosciach odpadowDziat 2, Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilošciach wytworzonych odpadów'2) Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa w tworzo ch od dów masa od adów sucha masa od adów Dzia13..

2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.

Dane do przygotowania umowy.. Telefon służbowy5) Faks służbowy5) E-mail służbowy5) Data Podpis sporządzającego Podpis i pieczątka posiadacza odpadów.. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, - Działu 10.Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego - VI edycja (2019 rok) Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego - V edycja (2018 rok) .. W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca.Formularz 1: Formularz 2: Formularz 3/2011 - nie zawiera: - Działu 3.. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO - rejestr .. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach - formularze do pobrania.. Zestawienie należy sporządzić w .Nazwa usługi.. Czy roczne sprawozdanie za rok 2019 o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzane przez wprowadzających produkty w opakowaniach, należy złożyć poprzez system BDO, czy jest dopuszczalne złożenie sprawozdania w wersji papierowej?. 2) Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów.. Przesunięte terminy przedkładania .Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami.. jesteśmy firmą z branży medycznej, do tej pory w sprawozdaniu uzupełniana była tylko pozycja zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów kod odpadów 180103 odpady medyczne i masa odpadów.Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach.. Podstawa prawna..Komentarze

Brak komentarzy.