Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę nazwiska
1 ustawy mają jedynie charakter przykładowy.Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy.. Co prawda katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska nie jest zamknięty .Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy.. Może to być np. nazwisko ośmieszające, wulgarne, osoby skazanej za głośne .Zmiana imienia i nazwiska - powody.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie).. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę, wymieniony powyżej jest otwarty i ma charakter przykładowy.. Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska jest otwarty, zaś przesłanki wskazane w art. 4 ust.. Jeśli nie chcesz, aby ktoś zobaczył Twój profil (łącznie z Twoim imieniem i nazwiskiem ), dowiedz się, jak zablokować .Katalog ważnych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza się jedynie do wymienienia kilku przykładowych okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności zaś, gdy zmiana dotyczy nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, zmiany na nazwisko używane, na nazwisko, które zostało bezprawnie .V..

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty.

Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik USC.. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie .Kwestia zmiany imienia lub nazwiska uregulowana jest w ustawie z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (w skrócie ustawa).. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu .Katalog powodów przemawiających (bądź nie) za administracyjną zmianą imienia i nazwiska jest otwarty.. Stanowi on w polskim systemie prawnym odmienny od czynności cywilistycznej (wiążącej się z określonymi zdarzeniami, tj. np. zawarciem małżeństwa) sposób zmiany nazwiskaUstawa definiuje pojęcia: „zmiana imienia" i „zmiana nazwiska", określając, jakiego rodzaju nazwiska podlegają zmianie poprzez wskazanie, że zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.. Imię podlega ochronie prawnej, przyjęto również zasadę stabilności imion i nazwisk dlatego ustawodawca dopuszcza dokonanie zmiany tylko z „ważnych powodów"..

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy.

Przepisy ustawy wskazują jedynie przykładowe sytuacje uzasadniające zmianę danych: gdy aktualne imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka; na imię i nazwisko używane;Przesłanki dokonania zmiany imienia.. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów .Dopuścił dokonanie ich zmiany w trybie administracyjnym wyłącznie z ważnych powodów.. Ustawa modyfikuje katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę imienia i nazwiska.Zmiany w aktach stanu cywilnego, unieważnienie, ustalenie treści; Wzory dokumentów do pobrania; Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego; Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego; Akty prawne; Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska; Księgi Przedwojenne USC; Wzory dokumentów do pobraniaPostępowanie w sprawie zmiany imienia lub nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia lub nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn.. 1 ustawy czytamy: „Art..

Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo .

Musi jednak wystąpić jeden ze wskazanych wyżej powodów zmiany nazwiska np. okoliczność, że dotychczasowe nazwisko jest ośmieszające.Zasady i tryb, a w szczególności warunki zmiany nazwiska określa ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10).. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:Wniosek trzeba uzasadnić - zmiana nazwiska bądź imienia musi nastąpić z ważnych powodów.. 1 ustawy o zmianie nazwiska i imienia reguluje zmianę nazwiska w trybie administracyjnym.. Nowy projekt ustawy utrzymuje zasadę, że katalog ważnych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza się jedynie do wymienienia kilku przykładów uzasadniających wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska jest otwarty.. W ustawie o zmianie imienia i nazwiska, w art. 4 wskazano jedynie przykładowy katalog przesłanek uzasadniających dokonanie takiej zmiany.Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008r.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie..

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów .Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z .Katalog ważnych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza się jedynie do wymienienia kilku przykładowych okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności zaś, gdy zmiana dotyczy nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, zmiany na nazwisko używane, na nazwisko, które 5Ustawodawca uznał, że zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko z ważnych powodów - wskazał przy tym jedynie przykładowy katalog takich okoliczności.. że utrzymana została zasada otwartości katalogu ważnych powodów i ogranicza się jedynie do wymienienia kilku przykładów uzasadniających zmianę imienia lub .Mając na uwadze stanowisko organów należy zauważyć, ze spośród ważnych powodów uzasadniających żądanie zmiany imienia i nazwiska w rozumieniu art. 4 ust.. Wykreślono regulacje anachroniczne (np.: fakt noszenia nazwiska o brzmieniu niepolskim) oraz dodano nowe istotne rozwiązanie - chęć dostosowania swojego nazwiska do nazwiska, jakie wnioskodawca nosi zgodnie z ustawodawstwem innego państwa, którego .. Czy tego chcemy, czy nie, zmiana imienia i nazwiska może nastąpić jedynie z ważnych powodów, których katalog określony jest w ustawie.. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 stycznia 2015 r. wskazał, że „ważny powód zmiany nazwiska powinien być indywidualnie oceniony w każdej jednostkowej sprawie, nadto wnioskodawca powinien przekonać organ .Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty.. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie .modyfikacji katalogu ważnych powodów uzasadniających zmianę imienia i nazwiska.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony „ważnymi względami".. Ważne powody Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek strony uzasadniony ważnymi powodami.. Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska jest otwarty.Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy.. Zobacz również:Zmiana nazwiska z ważnych powodów Przepis art. 4 ust.. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu .Generalnie w Polsce zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt