Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
Zaświadczenie wydaje się na podstawie posiadanych przez urząd dokumentów - jeśli nie budzą one wątpliwości, zaświadczenie powinno zostać wydane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni .- W przypadku gdy Urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej 2 świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.. Aby okresy pracy na roli zostały jednak zaliczone, trzeba je właściwie udowodnić czyli przedłożyć urzędowe zaświadczenie.. Wymagane dokumenty: Wniosek wnioskodawcy.. W wypadku, gdy Pani nie jest w posiadaniu stosownych dokumentów, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.. przejdź do dokumentu.. Co jednak, gdy urząd wyda informację o braku dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia?Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym..

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym I. wzór wniosku PDF.

termin spisania zeznań świadków należy ustalić z inspektorem odpowiedzialnym za wykonanie czynności.Brak dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie rolnym nie stanowi jednak przeszkody do uzyskania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie, jeżeli okoliczność tę potwierdzi co .. (imię i nazwisko) (miejscowość i data) ………………………………………….. ………………………………………….. (adres) Urząd Gminy w .Uprawnionym do wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym jest urząd gminy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy.. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r.Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.. W celu prawidłowego określenia stażu pracy, należy wziąć pod uwagę zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w Kodeksie pracy..

Zeznania dwóch świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym.

przejdź do dokumentu.. Zaświadczenie o okresach .Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.pdf (PDF, 37,47 KB) Podgląd załącznika; wniosek_praca_w_gr.doc (DOC, 8,73 KB) Podgląd załącznika.. Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie.Wydanie zaświadczenia o okresie pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem: • wliczenia tego okresu do pracowniczego stażu pracy • ustalenia stażu pracy w rolnictwie albo wydanie postanowienia o braku dokumentów uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia.. Poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym .realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego staż pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę sezonową w opisany powyżej sposób (dla osoby przebywającej poza granicami Polski) urząd wydaje zaświadczenie, które rolnik wysyła do przyszłego pracownika z Ukrainy.Podanie o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu pracy w gospodarstwie rolnym (33.5 KB) Oświadczenie rolnika 1 (32 KB) Oświadczenie świadka 1 (33.5 KB) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (62.6 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: podanie, Jeżeli organ, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osobyZaliczenie okresu pracy do stażu pracy na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy wymaga spełnienia co najmniej jednej z przesłanek wskazanych w art. 1ust.1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do .Kiedy należy zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy..

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym w formacie edytowalnym (doc).

Opłaty skarbowe:W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - spisanie zeznań 2 świadków potwierdzających pracę wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.. Zazwyczaj, aby zostało wydane, osoba ubiegajaca się o poświadczenie aktualnego stanu sprawy musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.. Okres tej pracy można wliczyć do okresów uprawniających do dodatku za .Zaświadczenie jest dokumentem, który potwierdza dany stan prawny lub określony fakt.. List motywacyjnywraz z wnioskiem rolnik uiszcza opłatę od wniosku w wysokości 30 zł, która jest opłatą obowiązkową.. Data publikacji: 2009.03.17 22:49:45, brak zmian.. Zgodnie z art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, właściwy urząd gminy (urząd miejski) powinien wydać stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.. WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć nastepujące dokumenty: - Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Płocka we wskazanym okresie,Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.. Do pracowniczego stażu pracy wlicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310):Takim szczególnym okresem wliczanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) - dalej u.o.p.i.g..

jest okres pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokument potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego.. wzór wniosku DOC .. do stażu tego pracownik może doliczyć między innymi okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka.. Zatrudniliśmy pracownika, który przedstawił nam na piśmie zeznania trzech osób złożone przed notariuszem, poświadczające, że w okresie od 1 stycznia 1965 r. do 31 grudnia 1971 r. wykonywał on pracę w gospodarstwie rolnym (pracownik miał wówczas ukończone 16 lat) o łącznej powierzchni 0,5 ha, prowadzonym .Jednym ze szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy jest praca rolnicza.. NIEZBĘDNY FORMULARZ wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8).. Zeznanie świadka.pdf (PDF, 36,4 KB) Podgląd załącznikaPotwierdzenie okresów pracy w gospodarstwie rolnym .. Dokument potwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego.. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do .celem przedłożenia w zakładzie pracy, w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U z 1990 r., Nr 54, poz. 310):Opłata skarbowa za wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z .Praca dla studentów.. Poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów - druk ZUS Rp-9..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt