Oświadczenie o niekaralności doc
Ja niżej podpisana/y .. (imię i nazwisko)(imi ę i nazwisko kandydata) (miejscowo ść , data) ……………………………….….. …………………………….…….. Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.. Podczas procesu rekrutacyjnego w przypadku szczególnej grupy zawodowej pracodawca może zażądać oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia .Zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej z Krajowego Rejestru Karnego wg.. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. Nieskazitelnością względem prawa muszą odznaczać się nie tylko policjanci czy sędziowie.. (data i podpis pracownika) UWAGI .. .miejscowość, data.. DRUKUJ TĘ STRONĘ .. Oświadczenie składa każdy podmiot w swoim zakresie, Wnioskodawca i każdy z partnerów.. Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.11.2 WCAG 2.1 AA (28.09.2020) liczba odwiedzin: 2161089 .. z 2013 r. poz. 885, z późn.. "Oświadczenie: o niepobieraniu zaliczek na podatek od uzyskiwanych przychodów przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia.. (adres)Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8..

o niekaralności.

Obowiązuje od 01.08.2019r.. Czytelnik pyta o zaświadczenie o niekaralności, z czego można wnosić, że albo pracownik z własnej inicjatywy je przedłożył, albo pracodawca sam o nie wystąpił.Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.. Taki wymóg w ogłoszeniach o pracę znajdą też np. nauczyciele, agenci .Skoro jest ich brak w regulacjach o pracownikach samorządowych, do udokumentowania niekaralności wystarczy, aby kandydat przedłożył oświadczenie.. Kwestionariusz osobowy (49 KB) Wytworzył: Udostępnił: Grzegorz Kulpa (2012-10-29 08:55:27) Ostatnio zmodyfikował: Oświadczenie o niekaralności, pełna zdolność do czynności prawnych (23.5 KB) Wytworzył: Katarzyna Szklanny.Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Author: Monika Mioduszewska Last modified by: kmakarowicz Created Date: 12/7/2010 1:56:00 PM Company: UM Koszalin Other titles:Microsoft Word - oświadczenie o niekaralności 3.doc Author: ks12pj Created Date: 12/11/2009 11:11:23 AM .Oświadczenie o niekaralności..

OŚWIADCZENIEOświadczenie pracownika o niekaralności.

1.OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Author: Monika Mioduszewska Last modified by: POZPN Created Date: 5/8/2015 9:20:00 AM Company: UM Koszalin Other titles:Oświadczenie kandydata o niekaralności Author: Urząd Miejski Last modified by: Agnieszka Skałecka Created Date: 11/21/2014 8:42:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o niekaralnościDo pobrania za darmo wzór: Oświadczenie o niekaralności.. Pobierz: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 59 KB) Pobierz: Dane do przelewu.pdf (pdf, 169 KB) Pobierz: Oświadczenie podmiotu o niekaralności.docx (docx, 14 KB) Pobierz: Oświadczenie RODO.docx (docx, 12 KB)Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe: (imię i nazwisko) (miejscowość, data) druk - oświadczenie o niekaralności Author: tomwlo Created Date: 10/21/2008 11:26:45 AM .Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - (Dz. U. z 1997 r.OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI - OSOBA FIZYCZNA* 1. wypełniają wyłącznie osoby, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego..

z 1997 r.Wzór kwestionariusza osobowego i oświadczenia o niekaralności.

Jest to procedura uproszczona.. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.).. Dotyczy prac nie-sezonowych.. Zgodnie z obowiązującą ustawą o transporcie drogowym osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wskazane w art. 5 i 6 ustawy.ul.. karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.. Pracownik może dobrowolnie dostarczyć pracodawcy oświadczenie o niekaralności, w którym oświadcza, że nie jest wobec niego prowadzone żadne postępowanie karne.. zm.)Oświadczenie o niekaralności wzór dokumentu dla kandydata lub pracownika składającego deklarację w celu przedłożenia oświadczenia pracodawcy/instytucji.. Oświadczenie o niekaralności zaświadczenie KRK PL.iż nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,Wśród wielu dokumentów składanych w sądzie rejestrowym przez NGO wnioskujące o nadanie statusu OPP są oświadczenia o niekaralności członków zarządu i komisji rewizyjnej..

Istnieje wiele zawodów, w których zaświadczenie o niekaralności jest warunkiem uzyskania pracy.

2405: Wniosek: o obliczanie i pobieranie od dochodów uzyskanych od 1.10 do 31.12.2019 zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17,75%: 804:OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WNIOSKODAWCY/PARTNERA.. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub .Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - (Dz .U.. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.. - odpowiada doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.. OŚWIADCZENIE .. Nowe Ogrody 30/34 80-803 Gdańsk tel.. ustawy o Transporcie drogowym ze zmianami od 2019r.. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do .Oświadczenie pracownika o niekaralności - kiedy jest potrzebne?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt