Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis załącznik nr 2
WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 1) Oświadczam, że w ramach jednego przedsiębiorstwa: nie uzyskałem/am pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających go dwóch lat * uzyskałem/am pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających goOświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis Poinformowany o treści z art. 297 § 1 i § 2 k.k.1 oświadczam, że w bieżącym roku i w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie otrzymałem (am),* otrzymałem (am) * pomoc de minimis.. W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy podać wysokość pomocy w euro:o otrzymanej pomocy de minimis Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1i § 1a k.k.1 i art. 297 § 1 i § 2 k.k.2 oświadczam, że w bieżącym roku i w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem (am),* otrzymałem (am) * pomoc de minimis.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. nr 4, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r..

pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.

W oświadczeniu należy podać wyrażoną w walucie euro kwotę pomocy de minimis w tym pomocy .Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2020 r. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Imię i nazwisko lub firma podmiotu ubiegającego się o pomoc:Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww.. POMOC DE MINIMIS OTRZYMANA W LATACH 2014 .- pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z późn.. L.p Nazwa podmiotu udzielającego.. 10 .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS* W tabeli poniżej należy wykazać pomoc de minimis otrzymaną w ciągu ostatnich 3 lat (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające).. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI.. U. Nr 53, poz.311 ze zm.) - plik zał.. zm.).Wniosek będzie więc obejmować Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) oraz oświadczenie o otrzymanej .Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, aby utrzymać opłaty za energię na poziomie ubiegłego roku powinni złożyć oświadczenie do 27 lipca 2019 roku w obsługujących je firmach energetycznych..

Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki.

Niniejszym oświadczam, iż podmiot nie uzyskał* / uzyskał* pomoc de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go dwa lata podatkoweWniosek o przyznanie wsparcia finansowego - załącznik nr 1: Biznesplan - załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia - załącznik nr 3: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 4: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 5pobierz pobierz plik DOC: załącznik nr 2 do wniosku - formularz de minimis.doc - rozmiar: 360.5KB: Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o pomocy de minimis.doc: 20-01-20 14:47: 29.5KB: pobierz pobierz plik DOC: Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o pomocy de minimis.doc - rozmiar: 29.5KB: Wniosek KFS.docx: 20-01-20 14:47: 73.2KBOŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS OTRZYMANEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W ROKU PODATKOWYM, W KTÓRYM UBIEGA SIĘ O POMOC ORAZ W OKRESIE 2 POPRZEDZAJĄCYCH GO LAT A..

pomocy de minimis Dzień (data) udzielenia pomocy Wartość brutto pomocy .Pomoc de minimis - formularz.

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy podać wysokość .Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (poz. 1210) „Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2538) WZÓR OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Instrukcja wypełniania 1.. Załącznik nr1.. w zakresie wynikającym z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 708).. z 2018 r. poz 2096, z późn.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .załącznik nr 3. miejscowość, data.. w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ/ NIEOTRZYMANEJ.. WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ PODMIOT WNIOSKUJĄCY O POMOC .. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn.pomoc publiczną de minimis, pomoc publiczną de minimis w rolnictwie lub pomoc publiczną de minimis w rybołówstwie,zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zakładu o wysokości uzyskanej pomocy..

W przypadku otrzymania pomocy publicznej de minimis należy wypełnić poniższe zestawieniePomoc de minimis.

Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam/y, że:Załącznik nr 2 do wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 ustawy z dnia .. [1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS.. Imiona i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy 2.. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot:art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy1.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (załącznik nr 4 do Wzoru E) 1.4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane zadanie (załącznik nr 3 do wzoru E)Załącznik nr 2 do Wniosku Wn-W OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 1.. Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis Oświadczam, że otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)* pomoc publiczną i pomoc de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE.. Złączniki: a) Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok obecny i w roku obecnym b) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis c) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie podatnikaDz.. POMOCY DE MINIMIS.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis 4 3a 2 Dzień udzielenia pomocy Lp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt