Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej
1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem .Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym; Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 691 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2011.299.1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 1571 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r .Dziennik Ustaw - Dz.U.. Nowe wzorce uchwały spółki z o.o. przyjęły brzmienie jak poniżej: rok 2015, nr 0, poz. 1646 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowychObwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 16.3.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U..

rok 2015, nr 0, poz. 70 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznymDz.U.

rok 2017, nr 0, poz. 1005 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym- obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących .Dziennik Ustaw - Dz.U.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 106(1) § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260), zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o .Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym; Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1091) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 110), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 1061 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r.1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o .Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2015, poz. 70)..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznymROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.. z 2017 r. poz. 766);W Dz.U.. Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 2016-01-25 109Umowa spółki komandytowej została sporządzona w oparciu o wzorzec umowy spółki komandytowej określony w Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.68 / Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 69 / Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie .68 / Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 69 / Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 23 1 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje:Stosowny wzorzec zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z o.o. udostępnionych w systemie teleinformatycznym opublikowane w Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt